You are here

YAZMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

AN EXAMINATION OF GRADUATE THESES MADE FOR WRITING EDUCATION: A META-ANALYSIS STUDY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12217

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this article, investigate the effectiveness of the studies about writing education and which process is better. In this context, Council of Higher Education Thesis Center’s (YÖK) master’s and doctorate thesis researched between Jan 2000 and May 2016. Among the theses studied, experimental studies related to writing, such as sample size, standard deviation, averages, comparisons between groups and applied pre-test to post-test at the primary school level (1, 2, 3, 4 and 5th grade) were selected for meta-analysis. Results of this researches are important in that they can reach the general judgment on the effectiveness of teaching methods that help to improve academic achievement in writing and bring a new perspective to the work to be done. In the analysis of the data, Comprehensive Meta-Analysis (CMA) software were used. According to the results of the research, the effect size of the strategies used in writing education has been determined. The results of the research revealed that the most effective method used in the writing teaching process was the holistic brain method. When the effect sizes of the used methods, techniques and models are examined, it is concluded that the whole of the studies has a wide effect size and all the methods, techniques and models are effective in the positive direction.
Abstract (Original Language): 
Duygu, düşünce ve bilgi birikimleri iki temel beceri aracılıyla aktarılır. Anlatma aracı olarak kullandığımız bu beceriler konuşma ve yazmadır. Dil becerileri arasında en zor ve en son edinilen beceri yazma becerisidir. Yazma becerisinin etkili, sürdürülebilir olarak kazandırılması ve kullanılması önemlidir. Bu nedenle çalışmanın amacı yazma eğitimine yönelik yapılmış çalışmaların etkililiğini araştırmak ve hangi yöntemlerin daha etkili olduğunu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Ocak 2000 ve Mayıs 2016 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezinden alınan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. İncelenen tezler arasından ilkokul (1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf) düzeyinde, ön test – son test uygulanan, örneklem büyüklüğü, standart sapması, ortalamaları, gruplar arasında karşılaştırma yapılan ve yazma ile ilgili olan deneysel çalışmalar metaanaliz için seçilmiştir. Bu araştırmaların bulguları yazmaya yönelik akademik başarıyı arttırmada yardımcı olan öğretim yöntemlerin etkililiği üzerine genel yargılara ulaşılabilmesi ve yapılacak çalışmalara yeni bir bakış açısı getirmesi bakımından önemlidir. Araştırmada verilerin analizinde Comprehensive Meta Analysis (CMA) programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yazma eğitiminde kullanılan stratejilerin etki büyüklüğü belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, yazma öğretimi sürecinde kullanılan yöntemlerden en etkilisinin bütünsel beyin yöntemi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kullanılan yöntem, teknik ve modellerin etki büyüklüklerine bakıldığında çalışmaların tamamının çok geniş düzeyde bir etki büyüklüğüne sahip olduğu ve tüm yöntem, teknik ve modellerin pozitif yönde etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Abramson, J. H. ve Abramson, Z. H. (2001). Making sense of data. A self instruction manual on the
interpretation of epidemiological data. Oxford University Press.
Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı
anlatım becerileri üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir.
Akbayır, S. (2006). Yazılı anlatım biçimlerinin yazma becerisi edinimindeki işlevleri
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi. 146, 37-48.
Anılan, H. (2005). Yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde kelime ağı oluşturma yönteminin
etkililiği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Baş, Ö. (2004). Bütünsel beyin yaklaşımıyla ve çoklu zekâ kuramıyla öğretimin birinci sınıf
öğrencilerinin okuma ve yazma erişisine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi
Üniversitesi, Ankara.
Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya
yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Yazma Eğitimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Bir Meta… 719
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/25
Çayır, N. B. (2011). İlköğretim 4. sınıf Türkçe dersi öğretiminde çoklu zekâ uygulamalarının
öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerileriyle ilgili deneysel bir araştırma
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Çelik, S. (2013). İlköğretim Matematik derslerinde kullanılan alternatif öğretim yöntemlerinin
akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: Pegem Akademi.
Durlak, J. A. (1995). Reading and understanding multivariate statistics. Washington, DC: American
Psychological Association.
Elbir, B. Yıldız, H. (2012). İlköğretim yazma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmalarının
değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 30.
Graham, S., & Harris, K. R. (2002). Prevention and intervention for struggling writers. Interventions
for academic and behavior problems II: Preventive and remedial approaches, 589-610.
Güneş, F. (2007a). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Güneş, F. (2007b). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Güneyli, A. (2007). Etkin öğrenme yaklaşımının anadili eğitiminde okuma ve yazma becerilerini
geliştirmeye etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
Igel, C. (2010). The effect of cooperative learning instruction on k--12 student learning: a metaanalysis
of quantitative studies from 1998 to 2009. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
University of Virginia, Charlottesville/ABD.
Kaya, B. (2016). Üstbilişsel beceri odaklı yazma süreçlerinin dördüncü sınıf öğrencilerinin hikaye
yazma becerisine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Köksal, K. (1999). Okuma yazmanın öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Küçük, S. (2006). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım çalışmalarının sorularla yönlendirilmesi. Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2),181-200.
Malofeeva, E. V. (2005). Meta-analysis of mathematics instruction with young children. University
of Notre Dame.
MEB. (2015). Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara
Özbay, M. (2002). Yazılı anlatım becerisinin geliştirilmesi. Sadık Tural armağanı içerisinde, 172-
187
Özcan, Ş. (2008). Eğitim yöneticisinin cinsiyet ve hizmet içi eğitim durumunun göreve etkisi: bir
meta analitik etki analizi (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Özdemir, S. (2008). Orta öğretim seçme sınavında başarılı olan öğrencilerin yazılı anlatım
becerileri üzerine bir inceleme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi,
Ankara.
Öztürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin
değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
720 Sabri SİDEKLİ - Hümeyra UYSAL
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/25
Raimes, A. (1983). Techniques in Teaching Writing. Oxford University Press, 200 Madison Ave.,
New York.
Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta-değerlendirme
yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 175-188.
Sever, E. (2013). Süreç temelli yazma modellerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı
anlatım ve yaratıcı yazma becerilerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bülent
Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
Sidekli, S. (2012). Yazma becerisinin geliştirmek için hikâye piramidi. Akademik Bakış Dergisi, 31,
1-18
Şahin, M. C. (2005). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: bir meta-analiz çalışması
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com