You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI VE BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

PROBLEMS OF TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SOLUTION PROPOSALS FOR THESE PROBLEMS ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF PROSPECTIVE TEACHERS'

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12426

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Education is a process that starts with the birth of the individual and continues throughout the whole life. The aim of the study is to evaluate the opinions of the prospective teachers according to the problems of the Turkish Education System. This study is important from the standpoint of prospective teachers in determining the priority problems of the Turkish Education System and producing solutions. The working group constitutes 68 prospective teachers who have attended Atatürk University Primary Mathematics Teaching Department and have taken the Turkish Education System and School Administration course. The study group was selected by using the sampling method of the purposeful sampling method. Because in the criterion sampling method, the units of observation can be formed by persons, objects or situations with certain qualities. Qualitative research approach has been adopted in the study. The most appropriate qualitative research design for the study was thought to be the case study. Data were collected with "Opinion Form for Turkish Education System (OFTES)" prepared by the researchers. The obtained data were analyzed using content analysis technique. According to the results of the study, prospective teachers mostly have problems of Turkish Education System; constantly changing education system, mischief education, lack of infrastructure and training of teachers. As a solution way, prospective teachers are mostly; teachers should be educated in order to be educated, should be educated to practice, should be avoided memorization, education system is constantly changing and merit provided. In addition, the results obtained with study were compared and discussed with the existing researches in the literature. Suggestions were given to researchers interested in the subject.
Abstract (Original Language): 
Eğitim, bireyin doğumu ile başlayan ve tüm hayatı boyunca devam eden bir süreçtir. Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemi sorunlarına ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Bu çalışma öğretmen adaylarının bakış açısından Türk Eğitim Sisteminin öncelikli sorunlarını belirlemek ve çözüm yollarını üretmek açısından önemlidir. Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde okuyan ve Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersini almış olan 68 matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Çünkü ölçüt örnekleme yönteminde gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, nesneler ya da durumlardan oluşturulabilir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma için en uygun nitel araştırma deseninin ise olgubilim olduğu düşünülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “Türk Eğitim Sistemine Yönelik Görüş Formu (TESYGF)” yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre öğretmen adayları Türk Eğitim Sisteminin sorunlarını çoğunlukla; sürekli değişen eğitim sistemi, ezberci eğitim, altyapı eksikliği, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve eğitimi sorunu olarak görüş belirtmişlerdir. Çözüm yolu olarak ise öğretmen adayları çoğunlukla; öğretmenlerin yetiştirilmesinde düzenlemeler yapılmalı, uygulamaya yönelik eğitim yapılmalı, ezbercilikten kaçınılmalı, eğitim sistemi sürekli değişmemeli ve liyakat sağlanmalı olarak görüş belirtmişlerdir. Ayrıca, çalışmadan elde edilen sonuçlar ilgili alan yazındaki mevcut araştırmalarla karşılaştırılarak tartışılmış ve konu ile ilgilenen araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Ada, Ş. (2000). İlköğretim kurumlarında okul yöneticilerinin geliştirilmesi. Pamukkale üniversitesi
eğitim fakültesi dergisi, sayı:7, 132-137.
Akçay, R. C. (2006). Türk Eğitim Sistemi. Ankara: Anı Yayıncılık
Akın, U. (2016). Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri. Akın U. (Edt.) Türk eğitim sistemi
ve okul yönetimi içinde (s. 2-27). Ankara: Pegem Akademi.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. (2004). Eğitim bilimleri bakış açısıyla
eğitimin güncel sorunları ve çözüm önerileri. Yayın no: 149.
Brooks. J.G. & Brooks, M.G. (1993). In Search of Understanding: the Case for Constructivist
Classrooms. Alexandria, VA: American Society for Curriculum Development.
Can, N. & Çelikten, M (2000) Eğitim yöneticilerini hizmet içinde yetiştirme programının ve
yönetimin değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı:20,
257-271.
Çağlar, Ç. (2010). Türk eğitim sisteminin amaçları yapısı ve sorunları. Silman F. & Ada, Ş. (Edt.)
Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi içinde (s. 23-85). İstanbul: Lisans.
Demir, E. (2017). Ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıf türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarının disiplinler arası
yaklaşım açısından incelenmesi. .International Periodical for the Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic, 12/25, p. 237-252 DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12192 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 66-80.
Gür, B. S. & Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: yapısal sorunlar ve öneriler. Ankara:
SETA.
Hirsh, S. (2001). We’re growing and changing. Journal of Staff Development, 22(3), 255-258.
Kartal, S. (2013). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim sistemimizde değiştirilmesi
gereken noktalar, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 248-262.
Köse, A. ve Atalmış, E. H. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinde alınan eğitimlerin
öğretmenlik uygulamalarına katkısı: sorunlar ve çözüm önerileri. International Periodical
for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12/25, p. 491-512, DOI
Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12185 ISSN: 1308-2140, ANKARATURKEY.
Kösterelioğlu, İ. ve Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir
değerlendirme, The Journal of Academic Social Science Studies 25(1), p. 177-187.
Kutlu Abu, N., Bacanak, A. & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim
sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. 1-38. 20.02.2017
tarihinde http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html. adresinden alınmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2015). Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı.
20.08.2017 tarihinde https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_
10.09.2015sp17.15imzasz.pdf adresinden alınmıştır.
592 Furkan ÖZDEMİR - Abdullah KAPLAN
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/28
Oğuzkan, F. (1984). Öğretmen eğitimi. Eğitim Bilimleri Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, ss. 55-63.
Özpınar, İ. ve Arslan, S. (2017). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiksel iletişim
becerisine yönelik görüşlerinin incelenmesi. International Periodical for the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic, 12/17, p. 337-356, DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11930 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY.
Özyılmaz, Ö. (2013). Türk milli eğitim sisteminin Sorunları ve çözüm arayışları. Ankara: Pegem
Akademi.
Palardy, G. J. & Rumberger, R. W. (2008). Teacher effectiveness in first grade: The importance of
background qualifications, attitudes, instructional practices for student learning. Educational
Evaluation and Policy Analysis, 30(2), 111-140.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.
Porter, A. C. & Brophy, J. (1988). Synthesis of Research on Good Teaching: Insights from the work
of the Institute for Research on Teaching. Educational Leadership, 74-85
Şişman, M. (2015). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi
Taşdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının Türk mili eğitim sistemi üzerine algıladıkları sorunlar,
Turkish Studies, 10(7), 881-898.
Yaman, E. (2006) Eğitim sorunlarından bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yönetimi, Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi, 3(4), 261– 274.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı) Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Yeşil, R., Şahan, E. (2013). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden
ve çözüm yollarına ilişkin algıları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,
16(3), 123-143.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com