You are here

ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADIN YÖNETİCİLERE YÖNELİK TUTUMLARI

ATTITUDES OF FACULTY MEMBERS TOWARDS FEMALE ADMINISTRATORS AT UNIVERSITIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12557
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims at analyzying the attitude of faculty members towards female administrators at universities. It was designed as a scanning based study. The participants are 100 faculty members at Kocatepe University whose deans or vice deans are females. The data of the study were collected through the administration of the “scale of attitudes towards female administrators”, which was developed by Aycan, Bayazit, Berkman and Boratav (2011). The scale covers 27 items which are designed as 7 point Likert type scale. In order to establish the construct validity of the scale the DFA was used and found that the scale, as the original one, has three factors. The Cronbach Alpha coefficient of the scale is found to be .94. the analyses showed that the data are normally distributed in all factors. In order to see whether or not gender has a significant effect on the attitudes towards female administrators ttest was employed. One-way ANOVA was used to determine the effects of the faculty where the participants worked, title and professional seniority on the attitudes towards female administrators. The findings showed that the participants generally had positive attitudes towards the female administrators at the university. The particpants’ attitudes towards female university administrators were much higher on the dimension of “professional ethics” and much less on the dimension of “professional role behaviours”. On the other hand, female participants had much higher levels of positive attitudes towards female university administrators regarding the dimension of “professional role behaviours”. They also had much higher levels of positive attitudes towards female university administrators regarding the dimensions of “relational role behaviours” and “professional ethics”. However, concerning these two dimensions the difference between female and male participants was found not to be statistically significant. The faculty where the participants worked, title and professional seniority were all found no significant effect on the attitudes of the participants towards female administrators.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelinde desenlenen çalışmanın katılımcılarını, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde dekanları veya dekan yardımcıları kadın olan fakültelerde görev yapan 100 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Aycan, Bayazit, Berkman ve Boratav (2011) tarafından geliştirilen, 7’li Likert tipinde 27 maddeden oluşan “Kadın Yöneticilere Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere yapılan DFA sonucunda, ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha değeri .94 olarak tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, verilerin tüm faktörlerde normal dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. Kadın yöneticilere karşı tutumun cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t testi, görev yaptıkları fakülte, unvan ve meslekteki kıdem değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için One-Way ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları genel olarak olumlu tutumlara sahiptir. Öğretim elemanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlarının “çalışma ahlakı” boyutunda diğer boyutlara göre daha yüksek puana, “görev rol davranışları” boyutunda ise diğer boyutlara oranla daha düşük puana sahip olduğu gözlenmiştir. Kadın katılımcıların kadın yöneticileri “görev rol davranışları” boyutunda erkek katılımcılardan daha olumlu buldukları sonucuna ulaşılırken “ilişkisel rol davranışları” ve “çalışma ahlakı” boyutlarında da kadın katılımcıların kadın yöneticilere yönelik puanları erkek katılımcıların puanlarından yüksek çıkmış ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Görev yapılan fakülte, unvan ve mesleki kıdem değişkenlerine göre inceleme yapıldığında bulgular arası anlamlı farklılıklar görülmemiştir.
587
601

REFERENCES

References: 

Aycan, Z., Bayazit, M., Berkman, Y. and Boratav, H. B. (2011) Attitudes towards women managers:
Development and validation of a new measure with Turkish samples. European Journal of
Work and Organizational Psyhology, 1-30. doi: 10.1080/1359432X.2011.557860.
Baştuğ, Ö. Y. Ö. ve Çelik, B. (2011). İlköğretimde öğretmen, müdür ve müfettişlerin kadın
yöneticilere yönelik tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 63-76.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, Spss
uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Can, N. (2008). Okul yöneticilerinin yönetimde cinsiyet faktörüne ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim,
33(147), 35-41.
Çalık, T., Koşar, S. ve Dağlı, E. (2012). İlköğretim okullarında kadın yöneticilere yönelik öğretmen
tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(4), 637-662.
Çelik, B. (2008). Kadın yöneticilere yönelik tutumlar ve düşünme stilleri arasındaki ilişki.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
Çelikten. M. (2004). Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: Kayseri ili örneği. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 17(2), 91-118.
Jöreskog, K., and Sörbom, D. (2001). LISREL 8.51. Mooresvile: Scientific Software.
Koçak, O. ve Hayran, N. (2011). Çalışma hayatında kadına yönelik taciz (mobbing): Kocaeli-Körfez
ilçesi örneği. Uluslararası 9. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-25
Haziran, Saraybosna-Bosna Hersek, 1109-1124.
Matsunaga, M. (2010). How to factor-analyze your data right: Do’s, don’ts, and how-to’s.
International Journal of Psychological Research, 3(1), 97-110.
Neuman, W.L. (2007). Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar, cilt II, (S. Özge,
Çev.) İstanbul: Yayın Odası.
Örücü, E., Kılıç, R. ve Kılıç, T. (2007). Cam tavan sendromu ve kadınların üst düzey yönetici
pozisyonuna yükselmesindeki engeller: Balıkesir ili örneği. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 117-
135.
Parlaktuna, İ. (2010). Türkiye’de cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın analizi. Ege Akademik Bakış,
10(4), 1217-1230.
Sertkaya, Ö., Onay, M. ve Ekmekçi, R. (2013). Spor örgütlerinde kadın yöneticilere yönelik
tutumların belirlenmesi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4, 1-13.
Suğur, S. ve Cangöz, İ. (2016). Üniversite yönetiminde kadınların eksik temsili üzerinde toplumsal
cinsiyet ilişkilerinin rolü. Amme İdaresi Dergisi, 49(3), 89-115.
Tan, M., Yıldız, E., Acuner S. (2008). Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği: Sorunlar, öncelikler
ve çözüm önerileri. İstanbul: TÜSİAD, KAGİDER.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com