You are here

MÜMESSİLLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞININ, İŞ TATMİNİNİN VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF MEDICAL REPRESENTATIVES' ORGANIZATIONAL COMMITMENT, JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE JOB IN TERMS OF DEMOGRAPHIC FACTORS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12551
Abstract (2. Language): 
Concepts such as organizational commitment, job satisfaction, and intention to leave job are the focus of researchers for many years. Relevant literature reveals various findings in relation to these concepts. In the light of these discussions, what kind of relationship will there be between organizational commitment, job satisfaction and intention to leave job and how this relationship structure will be shaped for pharmaceutical sector employees is a matter to be investigated. The aim of this research is to identify the relationship between the demographic characteristics of the pharmaceutical sector employees in Konya province and the intentions of organizational commitment, job satisfaction and intent to leave job. Approximately all of the datas, which is needed to, was obtained by making face to face conversation with the method of survey. At the stage of data collection, 202 of 245 surveys which was delated out to the pharmaceutical sector employees, turned back and 196 of these surveys were approved to the assessment. Datas obtained in the research were examined with the help of SPSS 22.0 package programme; reliability and validity, t-test, one way variance (ANOVA) analyzes were performed. According to the findings, there is a significant relationship between normative commitment and age groups. There is a significant relationship between all components of organizational commitment and income level. There is no significant relationship between demographic characteristics and intention to leave job.
Abstract (Original Language): 
Örgütsel bağlılık, iş tatmini, işten ayrılma niyeti gibi kavramlar araştırmacılar tarafından uzun yıllardır ilgi odağı olmaktadır. İlgili literatür, bu kavramlar arasındaki ilişkiler bakımından çeşitli bulgular ortaya koymaktadır. Bu tartışmalar ışığında örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında nasıl bir ilişki yapısının olacağı ve bu ilişki yapısının ilaç sektörü çalışanları için nasıl şekilleneceği araştırılması gereken bir konudur. Bu araştırma, Konya ili sınırları içerinde faaliyet gösteren ilaç sektörü çalışanlarının demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiye yönelik bulgular elde etmeyi amaçlamaktadır. İhtiyaç duyulan verilerin tamamına yakını yüz yüze görüşme yapılarak anket yöntemi ile elde edilmiştir. Veri toplama aşamasında ilaç sektörü çalışanlarına dağıtılan 245 adet anketten 202 tanesi geri dönmüş ve bu anketlerden 196 tanesi değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Araştırmada elde edilen veriler “SPSS 15.00” paket programı yardımıyla incelenmiş; güvenilirlik ve geçerlilik, t-testi, tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre normatif bağlılık ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir. Örgütsel bağlılığın tüm bileşenleri ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bir diğer anlamlı ilişkiye ise iş tatmini ile gelir düzeyi arasında rastlanılmaktadır. Demografik özellikler ile işten ayrılma niyeti arasında ise anlamlı bir ilişki görülmemektedir.
279
302

REFERENCES

References: 

Akar, C. ve Yıldırım, Y. T. (2008). Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Rol Stres
Kaynakları Arasındaki İlişkiler: Yapısal Denklem Modeliyle Beyaz Et Sektöründe Bir
Alan Uygulaması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 97-
113.
Alıca, E. (2008). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın İşten Ayrılma Eğilimi Üzerine Etkisinin
Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Bir Kamu Bankası Örneği, Yüksek
Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The Measurement and antecedens of affective, continuance
and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63,
1-18.
Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1993). Organizational commitment: Evidence of career stage
effects? Journal of Business Research, 26, 49-61.
Aven, F. F., Parker, B. ve McEnvoy, G. M. (1993). Gender and Attitudinal Commitment to
Organizations: A Meta Analysis. Journal of Applied Psychology, 72, 642-648.
Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
İlaç Mümessillerinin Örgütsel Bağlılığının, İş Tatmininin ve İşten Ayrılma Niyetinin… 299
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Biçer, M. (2005). Satış Elemanlarının İş Tatmini, Örgüt Bağlılığı ve İşten Ayrılma Niyetinin
Etik İklim İle İlişkisi: Sigorta ve İlaç Sektörlerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi,
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Biçer, İ. H., Erçek, M., Küskü, F. ve Çakmak, A. F. (2009). Örgütsel Bağlılığın Duygusal
Bileşenleri: Türk Kamu Kuruluşunda Kapsamlı Bir Yapısal Denklem Modeli. İstanbul
Teknik Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 8 (4).
Bingöl, D. (1997). Personel Yönetimi (3. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Börk, A. ve Adıgüzel, O. (2015). Rol Çatışması Ve Rol Belirsizliğinin İş Tatmini Ve Örgütsel
Bağlılık Üzerine Etkisi: Kıyı Ege Bölgesi’ndeki Bankacılık Sektörü Üzerine Bir
Çalışma, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History
of Turkish or Turkic Volume 10/10 Summer 2015, p. 249-266, ISSN: 1308-2140,
http://www.turkishstudies.net, DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8570, ANKARA-TURKEY.
Bryman, A. ve Cramer, D. (1997). Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows.
Routledge, London and New York.
Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Celep, C. (1996). Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlığı, Doçentlik Tezi,
Ankara Üniversitesi, Ankara.
Cohen, A. (1993). Age and Tenure in Relation to Organizational Commitment: A Meta-
Analysis. Basic and Aplplied Social Psychology, 14 (2), 143-159.
Currivan, D. B. (1999). The Causal Order of Job Satisfaction and Organizational Commitment
in Models of Employee Turnover. Human Resource Management Review, 9 (4), 495-524.
Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki
Etkisi: Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
6 (2), 23-39.
Çelik Keleş, H. N. (2006). İş Tatminin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin İlaç Üretim
ve Dağıtım Firmalarında Yapılan Bir Araştırma, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Dennis, W. O. ve Andreas, L. (1995). Personality, Satisfaction and Organizational Citizenship
Behavior. The Journal of Social Psychology, 135 (3), 339-350.
Durna, U. ve Eren, V. (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş
Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 210-219.
Erdil, O., Keskin, H., İmamoğlu, S. Z. ve Erat, S. (2004). Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları,
Arkadaşlık Ortamı, Takdir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil
Sektöründe Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (1), 17-26.
Erol, V. (1998). İş tatmini ve Örgütsel Bağlılık, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Gezer, N. (1998). Muğla İl Merkezindeki Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hemşirelerde İş
Doyumu ve Stres, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İzmir.
300 Fatih VAROL - Memiş KARAER
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Gilbert, J. A. ve Ivancevich, J. M. (1999). A Re-Examination of Organizational Commitment.
Journal of Social Behavior and Personality, 14 (3), 385-397.
Göler, U. (2008). Örgütlerde Yaşanan Çatışmalar ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Otel
İşletmeleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
Gözen, E. D. (2007). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık: Sigorta Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama,
Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Güçlü, H. (2006). Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki
Etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Gül, H., Oktay, E. ve Gökçe, H. (2008). İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti
ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Akademik Bakış,
15, 1-11.
Gündoğan, T. (2009). Örgütsel Bağlılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uygulaması,
Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü, Ankara.
Güner, A. R. (2007). Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Bağlılık, İşe Bağlılık ve İş Tatmini
Arasındaki İlişkilerin Modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Antalya.
Hwang, I.S ve Kuo, J.H. (2006). Effect of Job Satisfaction and Percevied Alternative
Employement Opportunities on Turnover Intention- An Examination of Public Sector
Organizations. Journal of American Academy of Business, 8 (2), 254-259.
İlsev, A. (1997). Örgütsel Bağlılık: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Lambert, E. G., Hogan, N. L. ve Barton, S. M. (2001). The Impact of Job Satisfaction on Turnover
Intent: A Test of A Structural Measurement Model Using A National Sample of
Workers. The Social Science Journal, 38, 233-250.
Luthans, F. (1994). Organizational Behavior. NewYork: Mcgraw-Hill, Inc.
Mathieu, J. E. ve Zajac, D. M. (1990). A Review and Meta-Analysis of the Antecedents,
Corralates and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin,
108 (2), 171-194.
Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1984). Testing the “Side-Bet Theory” of Organizational
Commitment: Some Methodological Considerations. Journal of Applied Psychology, 69
(3), 372-378.
Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1991). A Three – Component Conceptualization of Organizational
Commitment. Human Resource Management Review, 1 (1), 61-89.
Meyer, J. P., Allen, N. J. ve Catherine, A. S. (1993). Commitment to Organizations and
Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization. Journal of
Applied Psychology, 78 (4), 538-551.
Meyer, J P. ve Smith, C. A. (2000). HRM Practises and Organizational Commitment: Test of
Mediation Model. Canadian Journal of Administrative Sciences, 17 (4), 319-332.
İlaç Mümessillerinin Örgütsel Bağlılığının, İş Tatmininin ve İşten Ayrılma Niyetinin… 301
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Mowday, R. T., Lyman, W. P. ve Richard, M. S. (1982). Employee-Organization Linkages: The
Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. New York. Academic Pres, 20-
167.
Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri.
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü Dergisi, 37 (4), 97-115.
Özkaya, M. O., Karakoç, İ. D., Kara, E. (2006). Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik
Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Yönetim ve
Ekonomi Dergisi, 13 (2), 84-93.
Öztürk, A. ve Güzelsoydan, Y. S. (2001). Büyük Mağazalarda Çalışan Personelin İş Doyumu
Üzerine Çukurova Bölgesinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 15 (1-2), 333-345.
Poyraz, K. ve Kama, B. (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten
Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2), 143-164.
Samadov, S. (2006). İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık: Özel Sektörde Bir Uygulama, Yüksek
Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Sarıdere, U. ve Doyuran, Ş. (6-9 Temmuz 2004). Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Bağlılığın İşten
Ayrılma Niyetsine Etkisi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, Malatya.
Schwepker, C. H. (2001). Ethical Climate’s Relationship to Job Satisfaction, Organizational
Commitment and Turnover Intention in the Salesforce. Journal of Business Research,
54, 39-52.
Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (1998). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde
Davranış. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2008). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde
Davranış (6. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
Telman, N. ve Ünsal, P. (2004). Çalışan Memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Topcu, M. K. ve Basım, H. N. (2015). Kobi’lerde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel
Özdeşleşme Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının
Rolü, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic Volume 10/10 Summer 2015, p. 861-886, ISSN: 1308-2140,
http://www.turkishstudies.net, DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8431, ANKARA-TURKEY.
Tuten, T. L. ve Neidermeyer, P. E. (2004). Performance, Satisfaction and Turnover in Call
Centers the Effect of Stres and Optimism. Journal of Business Research, 57, 26-34.
Uyguç, N. ve Çımrın, D. (2004). DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuarı
Çalışanlarının Örgüte Bağlılıklarını ve İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (1), 91-99.
Varoğlu, D. (1993). Kamu Sektörü Çalışanlarının İşlerine ve Kuruluşlarına Karşı Tutumları,
Bağlılıkları ve Değerleri, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.
302 Fatih VAROL - Memiş KARAER
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/31
Varol, F. (2010). Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmininin İşten Ayrılma Niyetine Olan Etkisi: Konya
İlaç Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Wasti, S. A. (2002). Affective and Continuance Commitment to the Organization: Test of an
Integrated Model in the Turkish Context. International Journal of Intercultural Relations,
26 (5), 525-550.
Wolverton, M. M., J., Guillory, R., Gmelch, W. H. (2001). Deans Affective Commitment and
Optimizing the Work Environment So They Stay. Presedent at the Annual Meeting of the
Association for the Study of Higher Education, Richmond, Virginia.
Yalçın, A. ve İplik, F. N. (2007). A Grubu Seyahat Acentalarında Çalışanların Örgütsel
Bağlılıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Adana İli
Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 483-500.
Yardibi, N. (2017). Güncellenen Roy ve Rees Anketi ile Okul Müdürlerinin Yönetsel
Davranışlar ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi,
Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic Volume 12/6, p.827-838, ISSN: 1308-2140,
http://www.turkishstudies.net, DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11569, ANKARA-TURKEY.
Yıldız, S. (2008). Örgüt Kültürünün, İşten Ayrılma Eğilimi ve Çalışan Verimliliği Üzerindeki
Etkisi: Bir Ara Değişken Olarak Örgütsel Destek Algısı, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet
Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Yiğenoğlu, E. (2007). Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Mesleki
Etkinliklerindeki Güdülenmişliklerini Sağlayan Etmenler, Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yüceler, A. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir
Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 445-458.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com