You are here

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEĞER ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES RELATED TO THE VALUE TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12642

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is “to determine opinions of classroom teacher candidates about value teaching and whether there is a significant between these views in terms of various variables”. The classroom teacher candidates studying in Abant İzzet Baysal University, Atatürk University, Balıkesir University, Kilis 7 Aralık University, Mehmet Akif Ersoy University and Yüzüncü Yıl University constitute the pattern of research. The data of 450 students have been evaluated in this research. In this study, a screening model has been used from quantitative research methods. "Activities used in value teaching" and "Views regarding value teaching" developed by Oktay Akbaş (2004), surveys have used as data collection means. To analyse data, frequencies, percentages, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis H, independent sample t test, one way variance analysis, Dunnett's C and correlation analysis techniques have been used. The following results have been obtained:  Teacher candidates think that approaches, methods and techniques such as telling story, giving advice, inculcation, case study, questioning, biography, role playing, analysis, discussion, observation and social project should be used in value teaching.  Teacher candidates think that the values given in school cannot be consolidated in family and environment, the values given in school and family can be conflicted, and school-family cooperation in value education cannot be established.  The views of teacher candidates about teacher-centered activities in teaching value show differences in favor of women.  In value teaching the views of teacher candidates; about teacher centered activities and about values in school show differences according to universities. In value teaching the views of teacher candidates; about role of family, about values in school and about role of teacher show differences in favor of students not get training in value teaching.  The views of teacher candidates about values in school show differences in favor of teacher candidates not live with parents.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, “sınıf öğretmeni adaylarının değer öğretimi hakkındaki görüşlerini ve bu görüşler arasında çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek”tir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mehmet Akif Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinde okuyan sınıf öğretmeni adayları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 450 öğrencinin verileri değerlendirilmiştir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Oktay Akbaş (2004) tarafından geliştirilen “değer öğretiminde kullanılan etkinlikler” ve “değer öğretimine ilişkin görüşler” ölçeklerinden yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis H, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Dunnett’s C ve korelasyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında şu sonuçlara ulaşılmıştır:  Öğretmen adayları hikaye anlatma, öğüt verme, telkinde bulunma, örnek olay, soru sorma, biyografi, rol oynama, analiz, tartışma, gözlem ve sosyal proje gibi yaklaşım, yöntem ve tekniklerin değer öğretiminde kullanılması gerektiği görüşündedirler.  Öğretmen adayları; okulda verilen değerlerin ailede ve çevrede pekiştirilemediği, okulda ve ailede verilen değerlerin çatışabildiği ve değer öğretiminde okul aile işbirliğinin kurulamadığı yönünde görüş belirtmişlerdir.  Öğretmen adaylarının değer öğretiminde kullanılan öğretmen merkezli etkinliklere ilişkin görüşleri kadınlar lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının değer öğretiminde; kullanılan öğretmen merkezli etkinliklere ve okulda değerler konusuna ilişkin görüşleri üniversitelere göre anlamlı farklılık göstermektedir.  Öğretmen adaylarının değer öğretiminde; ailenin rolüne, okulda değerler konusuna ve öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri değer öğretimine yönelik eğitim almayan öğrenciler lehine anlamlı farklılık göstermektedir.  Öğretmen adaylarının okulda değerler konusuna ilişkin görüşleri, anne ve baba ile birlikte yaşamayan öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki
Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Akdemir, S. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Görüşleri
ve Bunların Kazandırılmasına İlişkin Uygulamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Aktepe, V. (2014). Ailede Değerler Eğitimi ve Program İhtiyacı. (Editör: Turan, R. & Ulusoy, K.),
Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, (77-94). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Atbaşı, C. (2007). İlköğretim II. kademe (6. ve 7. sınıfta) Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimi ve
Öğretiminde Yaşanan Güçlükler (Aksaray örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Aydın, M.Z. (2010). Okulda Değerler Eğitimi. Eğitime Bakış Dergisi, 6(18), 16-20.
Aydın, M.Z., & Akyol Gürler, Ş. (2013). Okulda Değerler Eğitimi, 2.Baskı. Ankara: Nobel
Akademik Yayıncılık.
Baydar, P. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Belirlenen Değerlerin
Kazanım Düzeyleri ve Bu Süreçte Yaşanılan Sorunların Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 21. Baskı. Ankara: Pegem
Akademi.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2015). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri, 19. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
Cevizci, A. (2003). Paradigma Felsefe Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı. İstanbul: Paradigma Yayınları.
Çengelci, T. (2010). İlköğretim Beşinci Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminin
Gerçekleştirilmesine İlişkin Bir Durum Çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Debbarma, M. (2014). Importance of Human Values in The Society. International Journal of English
Language, Literature in Humanities, (2)1, 181-195.
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri 33
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/33
Demircioğlu, İ. H., & Tokdemir, M. A. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi:
Amaç, İşlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88.
Deveci, H. & Ay, T. S. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda
Değerler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6),167-181.
Doktaş Yeşiltaş, P., & Mentiş Taş, A. (2016). Okul Müdürlerinin Değer ve Değer Kazanımına
İlişkin Görüşleri, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 1125-1146
Elkatmış, M. (2014). Okul Kültüründe Demokrasinin Yeri. (Editör: Turan, R. & Ulusoy, K.), Farklı
Yönleriyle Değerler Eğitimi, (41-76). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Erdem, A. R. (2003). Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi,
1(4), 55-72.
Erkuş, S. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Değerler
Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
Fichter, J. (1994). Sosyoloji Nedir?. (Çev. Çelebi, N.), 2. Baskı. Ankara: Atilla Kitapevi.
Genç, S. Z. (2016). Eğitim Sürecinde Aile, Okul ve Toplum. Ankara: Pegem Akademi.
Güngör, E. (1998). Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, 2.Baskı. İstanbul: Ötüken
Yayıncılık.
Hökelekli, H. (2013). Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi, 2. Baskı. İstanbul:
Timaş Yayınları.
Karaatlı, M. (2006). Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi. (Editör: Kalaycı, Ş.), SPSS Uygulamalı
Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (1-48). 2. Baskı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Karababa, A. (2015). Kuramsal Temelde Değer. (Editör: Dilmaç, B. & Bircan, H. H.), Değerler ve
Değerler Psikolojisi, (1-20). 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
Kırbıyık, H. (1998). Öğretmen Yetiştirme. Milli Eğitim Dergisi, 137, 37-39.
Kızılçelik, S. & Erjem, Y. (1992). Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü. Konya: Günay Ofset.
Köknel, Ö. (2007). Çatışan Değerlerimiz: Aileden Topluma, Politikadan İnançlara, Sevgiden Aşka
Kadar. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal
Eğitim Bilim, 2 (2), 1-18.
Kurtdede Fidan, N. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi: Nitel Bir Araştırma. The
Journel of Academic Social Science Studies, 6(3), 361-388.
Kuş, D. (2009). İlköğretim Programlarının, Örtük Programın Ve Okul Dışı Etmenlerin Değerleri
Kazandırma Etkililiğinin 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Görüşlerine
Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Kuşdil, M. E., & Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer
Kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.
Özcan, A. & Polat, S. (2016). Öğretim Elemanlarının Öğrencilerde Görmek İstediği Değerler.
International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), 138-149.
Özdemir, M. Ç. (2007). Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,
5(2), 185-198.
Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press.
34 Derya ACAR BAŞEĞMEZ - Kemal Oğuz ER
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/33
Sağlam, Ö. E., & Genç, S. Z. (2015). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerin Kazandırılması Sürecinde Karşılaşılan Güçlüklerin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 106-118.
Sarı, M. (2007). Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşük ve Yüksek Okul Yaşam Kalitesine Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1-20.
Soykan, Ö.N. (2007). Genel Geçer Bir Ahlak Olmalı mıdır? Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 45-54.
Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Tezcan, M. (1995). Sosyolojiye Giriş “Temel Kavramlar”, 4.Baskı. Ankara: Şafak Matbaacılık.
Tokdemir, M. A. (2007). Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
Uçar, S. (2009). Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
Ulusoy, K. (2007). Lise Tarih Programında Yer Alan Geleneksel ve Demokratik Değerlere Yönelik Öğrenci Tutumlarının ve Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ulusoy, K. & Arslan A. (2014). Değerli Bir Kavram Olarak “Değer ve Değerler Eğitimi”. (Editör: Turan, R. & Ulusoy, K.), Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, (1-16). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
UNESCO (2010). Living Values Education. Erişim tarihi: 25 Nisan 2017. http://www.livingvalues.net/.
Varol, Ç. (2013). Sosyal Bilgiler Derslerindeki Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yalar, T. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Değerler Eğitiminin Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öğretmenlere Yönelik Bir Program Modülü Geliştirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
Yazar, T. (2012). Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (1), 61-68.
Yazıcı, K. (2006). Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları, (19)19, 499-521.
Yazıcı, K. (2014). Medya ve Değerler. (Editör: Turan, R. & Ulusoy, K.), Farlı Yönleriyle Değerler Eğitimi, (141-189). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Yıldırım, K. (2009). Values Education Experiences of Turkish Class Teachers: A Phenomeonological Approach. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 165-184.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com