You are here

TÜRKÇE 6, 7, 8. SINIF DERS KİTAPLARININ PISA OKUMA BECERİLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF TURKISH 6TH, 7TH, 8TH GRADE TEXTBOOKS ACCORDING TO PISA READING LITERACY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12782

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to investigate Turkish 6th, 7th, 8th grade textbooks according to the PISA Reading Skills Assessment Framework. Descriptive research design was used in the study. The format and types of reading texts in Turkish 6th, 7th and 8th grade textbooks were examined in terms of “text form, text type, text approach, text usage purposes" in the framework of PISA reading skills assessment. As a result of the document analysis, the characteristics of the texts included in the PISA reading skills assessment framework and in the 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks were presented in the tables. Findings were interpreted by frequency tables. According to the findings of the research, Turkish textbooks did not contain non-continuous texts consisting of lists, tables, graphics, schemas, course schedules, catalogues, indexes and forms. It was determined that there were no mixed and multiple text in Turkish 6th, 7th, 8th grade textbooks. Mostly narration text types were available in Turkish textbooks. Furthermore; it was determined that argumentation and instruction text types were not available in the textbooks. As a result of the study; it was obvious that there was no variety amongst the texts in the books according to PISA reading literacy, and that most texts were narratives. Based on the research results, it is recommended that Turkish 6th, 7th, 8th grade textbooks should be rewritten in line with opinions of experts, academicians, copywriters and teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Türkçe 6, 7, 8. sınıf ders kitaplarının PISA Okuma Becerileri Değerlendirme Çerçevesine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Türkçe 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarında yer alan okuma metinleri format ve türleri PISA okuma becerileri değerlendirme çerçevesinde yer alan “metnin sunumu, metin formatı, metin türü, metne yaklaşımlar, metnin kullanım amaçları” açılarından incelenmiştir. Yapılan doküman incelemesi sonucunda, PISA okuma becerileri değerlendirme çerçevesi ve 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin özellikleri çizelgelerde sunulmuş ve metinlerin özellikleri yüzdelik değer verilerek raporlaştırılmıştır. Frekans çizelgeleri ile bulgular yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; Türkçe 6, 7, 8. sınıf öğretim programı kılavuzunda -PISA uygulamasında da yer alan- sürekli ve süreksiz metinlere yer verildiği bilgisine karşın, ders kitaplarında listeler, tablolar, grafikler, şemalar, ders programları, kataloglar, endeksler ve formlardan oluşan süreksiz metinler yer almamaktadır. Türkçe 6, 7, 8. sınıf ders kitaplarında PISA uygulamasında yer alan karma ve çoğul metin türlerinin yer almadığı tespit edilmiştir. Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde, çoğunlukla öyküleme (hikâye) türü metinler bulunmaktadır. Bunlara ek olarak; PISA uygulamasında yer alan tartışma ve yönerge türlerindeki metinlerin ders kitaplarında yer almadığı belirlenmiştir. Araştırmada sonuçları ışığında; ders kitaplarında metin çeşitliliğin sağlanması için, Türkçe ders kitaplarının, alan uzmanları, metin yazarları, Türkçe öğretmenleri, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından yeniden hazırlanması önerilmiştir.

REFERENCES

References: 

Acar, O. (2008). PISA sonuçları ışığında Türkiye’nin rekabet gücünün değerlendirilmesi. Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV).
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271251457r2163.PISA_Sonuclari_Isig...
__nin_Rekabet_Gucunun_Degerlendirilmesi.pdf adresinden 16 Mayıs 2015 tarihinde
alınmıştır.
Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma. (9. Baskı.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Berberoğlu, G. ve Kalender, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul türlerine, bölgelere göre
incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 21-35.
Berberoğlu, G., Arıkan, S., Demirtaşlı, N., İş Güzel, Ç. ve Özgen Tuncer, Ç. (2009). İlköğretim 1-
5. sınıflar arasındaki öğretim programlarının kapsam ve öğrenme çıktıları açısından
değerlendirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama. Ocak-Şubat, Sayı: 1, 9-48.
Bennet, E. (2009). An investigation of the influence of metacognition, reading comprehension skill,
and background knowledge on studying (Doctoral dissertation) Available from ProQuest
Dissertations and Theses datebase. (UMI No. 3212531).
Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. D. Ali Özçelik), (2. Baskı). İstanbul:
Milli Eğitim Basımevi.
Bogdan R. C. ve Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education. and introduction to theory
and methods. Third Edition., New York: MA, Allyn&Bacon.
Bryman, A. (2004). Social research methods. (8th Ed.). New York, Oxford University Press.
Coşkun, İ. (2014). Türkiye'de eğitim başarısındaki eşitsizlikler: PISA 2012 ve Ankara örneği
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 22 Mart 2014 tarihinde alınmıştır.
Cunningham, A. E. and Stanovich, K. E. (1998). Early reading acquisition and its relation to reading
experience and ability 10 years later. Developmental Psychology, 33(6) 934–945.
Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Çiftçi, Ö. (2010). İlköğretim Türkçe öğretim programındaki okuduğunu anlama kazanımlarının
bilişsel beceriler yönünden değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 21(3), 63-78.
Türkçe 6, 7, 8. Sınıf Ders Kitaplarının Pısa Okuma Becerilerine Göre İncelenmesi 225
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/33
European Commission (2001) European report on the quality of school education sixteen quality
indicators, Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg.
Fidan, N. ve Baykul, Y. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılaştırılması
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2) 43-56.
Hauser, R. M., Edley Jr, C. F., Koening, J. A. and Elliott, S.W. (2005). Measuring literacy:
performance levels for adults, The National Academies Press, Washington, D.C.
http://www.nap.edu/read/11267/chapter/1 adresinden 13 Nisan 2015 tarihinde alınmıştır.
Karadağ, Ö. (2012). Anlama becerileri açısından Türkçe dersi öğretim programı’na (6, 7, 8. Sınıflar)
eleştirel bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,
36(1), 23-36.
Kennedy, G. (2009). The relationship between reading comprehension skill assessment methods and
academic success in PISA (Doctoral dissertation) Available from ProQuest Dissertations and
Theses datebase. (UMI No. 4572681).
MEB. (Milli Eğitim Bakanlığı) (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6–8) öğretim programı. Ankara:
Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Pont, B. and Werquin, P. (2001). How old are new skills. 20 Eylül 2013 tarihinde
www.oecdobserver.org/news/categoryfront.php/id/659 adresinden alınmıştır.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2011). Building on PISA’S
knowledge base. Paris: OECD Publications.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2016). PISA 2015 Results
booklet. Paris: OECD Publications.
Saatçioğlu, Ö. (2014). PISA 2009 uygulamasına katılan ülkelerin okuma becerileri alt test
sonuçlarının profil analizi ile değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden 22 Mart 2014 tarihinde alınmıştır.
Smith, F. (2010). Understanding reading. (6th. Ed.). New York: Holt.
Upton, T. A. (2008). Reading skills for success: A guide to academic texts. Michigan: The University
of Michigan Press.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde nitel arastırma yöntemleri, (6. Baskı). Ankara:
Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com