You are here

15 TEMMUZ BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN “DEMOKRASİ, KÜLTÜR VE İLETİŞİM” KAVRAMLARINA İLİŞKİN TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OLUŞTURDUKLARI METAFORLARIN İNCELENMESİ

ANALYSIS OF ‘DEMOCRACY, CULTURE AND COMMUNICATION’ RELATED METAPHORS CREATED BY TURKISH CANDIDATE TEACHERS AFTER JULY 15 FAILED COUP ATTEMPT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12232

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This work has been made to define the communication, cultural unification and democracy concepts which created feelings of national unification against the coup, in the light of metaphors created by the touchstones of society candidate teachers, after the failed coup attempt. Events that deeply affect society, might change people’s perception of different situations and concepts. Behind the attitude that changed the opposite our country experienced into victory in a single night is our collective consciousness. This consciousness is fed by our common culture and our unity of communication. The work carries importance to see how our candidate teachers, whom will raise new generations after the July 15, understands and thinks about the concepts of ‘democracy’, ‘culture’ and ‘communication’. It is also important to reveal the societies perception and development with metaphors, created by candidate teachers whose native tongue is Turkish, to the educational sciences alongside sociological and philosophical sciences. This study tried to answer the question ‘What are the metaphors the candidate teachers have about these three concepts?’ and ‘In what conceptual categories could these concepts examined in?’ Study group of this work consists of 210 candidate teachers who studied in Gazi University Turkish Language Teaching Department in 2016-2017 autumn period. To collect data, in the first step every student was asked to give a single word answers to question ‘What is Democracy/Culture/Communication?’ and after that, students were asked to fill in the blanks to the question ‘Democracy/Culture/Communication is like ...; because ...’ In the second step, metaphors given as answers to the fill in the blank question were tabulated in categories by their frequency of sightings (n) and the results were analysed. After the examination, related to ‘democracy’ concept ‘equality, liberty, justice, July 15’ metaphors; related to ‘culture’ concept ‘tradition, nationalistic awareness, nationalistic unification’ metaphors and related to ‘communication’ concept ‘phone, social media, texting’ metaphors have showed prominence. Metaphors that showed prominence were analysed with interpretation and necessary recommendations were made.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma; 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından Türk toplumunun darbeye karşı oluşturduğu millî birlik beraberlik ruhunun oluşmasında etken olan iletişim, kültür ve demokrasi kavramını toplumun mihenk taşlarından olan öğretmen adaylarının metaforlarından yola çıkarak tanımlamak amacıyla yapılmıştır. Toplumu derinden etkileyen olaylar, dönem içerisinde milletin durumlara ve kavramlara olan bakış açısını da değiştirebilmektedir. Ülkemizin yaşadığı olumsuz girişimini, bir gecede tersine çeviren tutumun arkasında ortak bilincin oluşması yer almaktadır. Bu bilinç, ortak kültür ve iletişim birliğinden beslenmektedir. Çalışma “demokrasi”, “kültür” ve “iletişim” kavramlarının, 15 Temmuz sonrası yeni nesilleri yetiştirecek öğretmen adayları tarafından nasıl anlaşıldığının ortaya konması ve öğretmen adaylarının neler düşündüklerini belirlemesi bakımından önem taşımaktadır. Toplumun algısını ve gelişimini, ana dili öğreticisi olan Türkçe öğretmen adaylarının metaforları ile ortaya koymak, eğitim bilimlerinin yanı sıra sosyolojik ve felsefi açılardan da önem ihtiva etmektedir. Çalışmanın araştırma grubunu 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında okuyan 210 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanabilmesi için her öğrenciye “Demokrasi/Kültür/İletişim nedir?” sorusuna tek kelimelik yanıtlar vermeleri istenmiş ve ardından “Demokrasi/Kültür/İletişim... gibidir; çünkü ... ” cümlesi yöneltilerek boşlukların doldurulması istenmiştir. Araştırmada “Öğretmen adaylarının bu üç kavrama ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?”, “Öğretmen adaylarının sahip oldukları metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilirler?” sorularına yanıt aranmıştır. Yanıtlar çerçevesinde metaforlar, görülme sıklıklarına (n) göre ifade edilmiştir. İkinci basamakta verilen cümle doldurmada ise metaforlar; kategoriler hâlinde tablolaştırılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda “demokrasi” kavramına ilişkin “eşitlik, özgürlük, adalet, 15 Temmuz” metaforları; “kültür” kavramına ilişkin “gelenek, millî benlik, millî beraberlik” metaforları; “iletişim” kavramına ilişkin ise “telefon, sosyal medya, mesajlaşma” metaforları ön plana çıkmıştır. Ortaya çıkan metaforlar yorumlanarak analiz edilmiş ve gerekli önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Buzan, T., (2014). Akıl Haritaları. Boyut Yayıncılık
Çalık, D. (2002). İlköğretim Okullarında Demokrasi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
Çelikten, M. (2005). Eğitim Sisteminde Kullanılan Kültür ve Öğretmen Metaforları. XIV. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
Erdoğan, İ.(2007). İşletmelerde Davranış. İstanbul: Miad Yönetim Yayınları.
Ergun, M. (2000). “Türk Ağaç Kültü İnancının Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansımaları”. Millî
Folklor, 47: 22-30.
Eroğlu, F. (2000). Davranış Bilimleri. 5. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Köker, L (2000). Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları: İstanbul.
440 Nazife Burcu TAKIL
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/33
Öztel, H., ve Hinz, O. (2001). Changing Organizations With Metaphors. The Learning
Organizations, Volume: 8 (4), 153-168.
Sabuncuoğlu, Z.; Gümüş M. (2008). Örgütlerde İletişim, Arıkan Basım Yayım Dağıtım.
Sartori, G. (1996). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş. (Çev. Karamustafaoğlu, T.; Turhan, M. Yetkin
Yayıncılık). Ankara.
Senemoğlu, N. (2013). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Yargı Kitabevi.
Turhan, M. (2002): Kültür Değişmeleri, İstanbul: Çamlıca Yayınları.
Wolcott, H., F. (1994). Transforming qualitative data: Desciption, analysis and interpretation.
California: Sage Publications Inc.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
İnternet Erişimi:
TDK (2017). http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_bts&view=bts. Erişim Tarihi. 10.1.2016
TUIK (2017) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779. Erişim Tarihi. 10.1.2017

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com