You are here

AKADEMİK YAZMA AÇISINDAN MAKALE HAKEM DEĞERLENDİRME FORMLARI

REFEREE ASSESSMENT FORMS FOR ARTICLES IN TERMS OF ACADEMIC WRITING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12632

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
There are various types of academic writing. Among these types, article is the most commonly used one. Publishing an article is important both in terms of academic development and in terms of academic title acquisition. The publication of the article in an academic journal depends on the success of the review process. Examination of the referee evaluation forms used for evaluation by the referees before the publication of the article is important in terms of drawing the boundaries of the academic writing. The purpose of this study is to examine the article referee evaluation forms in terms of academic writing. In this study, which is planned as a qualitative research, the aimed data are summarized as follows: 2 journals which are included by SSCI, SCIExpanded and AHCI index, 3 journals which are published in Turkey and which are included in international indexes related to education determined by the Council of Universities Council, 5 journals, including 5 from ULAKBİM Social Sciences Database and 5 from Dergi Park and total 15 journals. Content analysis was carried out by reading referee evaluation forms of these journals. In the study, the data obtained from the referee evaluation forms are primarily coded. Then the encoded data are grouped together. From this grouping, categories and theme were reached. The resulting categories and themes are arranged, frequency and percentage distributions of the categories are added. This research revealed that there are differences in terms of article review criteria in referee evaluation forms. It has been determined that the categories reached in the research range in the referee evaluation forms range from 6.6% to 100%. The referee evaluation forms were found to be inadequate in terms of academic writing. It is thought that the results of the research can be used in the development of academic writing content and referee evaluation forms in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Akademik yazmanın çeşitli türleri vardır. Bu türlerin arasında en sık kullanılanı makaledir. Makale yayımlamak hem akademik gelişim açısından hem de akademik unvan edinimi açısından önemlidir. Makalenin akademik bir dergide yayımlanması hakem inceleme süreçlerinden başarıyla geçmesine bağlıdır. Makalenin yayımlanmadan önce hakemler tarafından değerlendirilmesi için kullanılan hakem değerlendirme formlarının incelenmesi akademik yazmanın sınırlarını çizme açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, makale hakem değerlendirme formlarını akademik yazma açısından incelemektir. Nitel araştırma olarak planlanan bu çalışmada bahsedilen amaca yönelik veri toplamada örneklem şu şekilde oluşturulmuştur: SSCI, SCI-Expanded ve AHCI indekslerine giren 2; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının belirlediği eğitimle ilgili uluslararası alan indekslerine giren ve Türkiye’de yayımlanan 3; ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı’ndan 5 ve DergiPark’ta yer alan 5 olmak üzere 15 dergi. Bu dergilerin hakem değerlendirme formları okunarak içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada öncelikle hakem değerlendirme formlarından elde edilen veriler kodlanmıştır. Daha sonra kodlanan veriler bir araya getirilerek gruplandırılmıştır. Bu gruplamadan yola çıkılarak kategorilere ve temalara ulaşılmıştır. Ortaya çıkan kategoriler ve temalar düzenlenmiş, kategorilerin frekans ve yüzde dağılımları eklenmiştir. Bu araştırma, hakem değerlendirme formlarında makale inceleme ölçütleri açısından farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmada ulaşılan kategorilerin hakem değerlendirme formlarında yer alma aralığının %6,6’dan %100’e kadar geniş bir çizgide seyrettiği tespit edilmiştir. Hakem değerlendirme formlarının akademik yazma açısından yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarının Türkiye’de akademik yazma içeriğinin ve hakem değerlendirme formlarının geliştirilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Akın, G. (2009). Bilimsel araştırma ve yazım teknikleri. Ankara: Tiydem Yayıncılık.
Aktaş, E. ve Yurt Uzuner, S. (2015). Türkçe eğitimi alanındaki makale özetlerine yönelik bir içerik
analizi. Turkish Studies, 10 (7), 73-96. International Periodical for the Languages, Literature
and History of Turkish or TurkicVolume 10/7 Spring 2015, p. 73-96, ISSN: 1308-2140,
www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8121,
ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY
Apa Publication Manual. (2015). Amerikan psikoloji derneği yayım kılavuzu. (6. Baskı).(ed. Halil
Ekşi). İstanbul: Kaknüs Yayınları
Bahar, M. A. (2014). Lisansüstü eğitimde akademik yazma ve önemi. International Journal of
Language Academy, 2/4, 209/233.
Büken, N., Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi,
37, 164-170.
Coşkun, E. ve Kan, O. (2013). Lisansüstü tezlere ait özet metinlerinin yazım tekniği bakımından
değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9 (4), 299–313.
Day, R. A. (2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Ankara: TÜBİTAK.
Deniz, K. ve Karagöl, E. (2016). Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tez başlıklarının kelime
sayısı ve söz dizimi bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 248-260.
Deniz, K. ve Karagöl, E. (2017). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili Eğitimi
Dergisi, 5(2), 287-312.
Eco, U. (2015). How to Write a Thesis. London: The MIT Press.
Güneş, F. ve Çevik, A. (2016). Makale başlıklarının incelenmesi. Turkish Studies, International
Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or TurkicVolume 11/3,
Winter 2016, p. 1185-1202, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number:
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9195, ANKARA-TURKEY
Kan, M. O. (2014). Sözbilimsel yapı temelli bir metindilbilim çözümlemesi: Türkçe eğitimi
alanındaki yüksek lisans tezlerinin sözbilimsel yapı özellikleri. (Yayımlanmamış Doktora
tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
162 Kemalettin DENİZ - Efecan KARAGÖL
Turkish Studies
International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 12/34
Kansu, E. (2009). Bilimsel Araştırmalarda Etik İlkeler. (ed. Emin KANSU). Bilim Etiği
Sempozyumu içinde, (s.163-170). Ankara: TÜBA.
Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve
metodolojik açıdan incelemesi: bir durum çalışması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Karadağ, Ö. ve Maden, S. (2013). Yazma eğitimi: kuram, uygulama, ölçme ve değerlendirme. (ed.
Güzel, A. ve Karatay, H.), Türkçe Öğretimi El Kitabı içinde (s.265-306). Ankara: Pegem
Akademi.
Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
MEB İlköğretim Türkçe 6-8. Sınıflar Öğretim Programı Ve Kılavuzu (2006), 23.04.2015 tarihinde
http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx’den erişildi.
MEB Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı (2015). 02.05.2015 tarihinde
http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx'den erişildi.
Murray, R. (2015). Bilimsel dergilere makale nasıl yazılır? (çev. Şakir ÇINKIR). Ankara: Anı
Yayıncılık.
Oshima, A. ve Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing. New York: Pearson-Longman
Press.
Salihoğlu, U. M. (2005). The analysis of research article ıntroductions by turkish authors writing in
English. (Yüksek Lisans Tezi). Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sevim, O. ve Erem, N. (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve
özetlerine eleştirel bir bakış. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1/3, 174-
186.
Tatar, E. ve Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-1: anahtar
kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 89-103.
Toklu, O. (2003). Dilbilime giriş. Ankara: Akçağ.
TÜBİTAK (2009). Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu araştırma destek programları
başkanlığı tarafından yürütülen programlara ilişkin yönetmelik
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_1-vers.1.pdf sayfasından
erişilmiştir.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). (2011). Türkçe bilim terimleri sözlüğü sosyal bilimler.
Ankara.
Yıldırım, A. (1999), Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri
ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23, 7-17.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
http://eric.ed.gov/?id=ED557152
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER...
https://istatistik.yok.gov.tr/
https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.pdf

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com