You are here

KASTAMONULU HATTATLAR

CALLIGRAPHERS FROM KASTAMONU

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.165

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The art of calligraphy is an important component of Islamic culture. For this reason, the Ottoman Turks have valued its importance and have trained valued calligraphers. From this standpoint, each of our handwritings that are found in both local and foreign libraries, carries and Express es individual value. In this paper, information pertaining to calligraphers trained in Kastamonu have been provided.
Abstract (Original Language): 
Hat sanatı İslâm kültürünün önemli unsurlarındandır. Bu sebeple Osmanlı Türkleri de ona büyük önem vermişler, kıymetli hattatlar yetiştirmişlerdir. Bugün yerli ve yabancı kütüphanelerde bulunan yazma eserlerimizin her biri bu bakımdan ayrı bir değer ifade etmektedir. Bu yazımızda Kastamonu'dan yetişen hattatlar hakkında bilgi vermeye çalıştık.

REFERENCES

References: 

Âlî, Künhü'l-Ahbâr (Künhü'l-Ahbâr'ın Tezkire Kısmı, haz. Mustafa İSEN), Ankara 1994. Anadolu Yayıncılık, Yurt Ansiklopedisi, "Kastamonu" maddesi.
Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ, Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Tarih 772, v.368 (varakların her yüzü
numara sırasıyla ayrı ayrı numaralanmıştır.) BABİNGER , Franz -Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri (Haz. Coşkun ÜÇOK), Mersin 1992. BANARLI, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, c. II.
Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri (Haz. Cemal KURNAZ, Mustafa TATÇ1), Ankara
2000.
Dergâh Yayınları,TDEA, c.III, s.199; c.vı, s.66.
Fatin, Hâtimetü 'l-Eş 'âr, Litoğrafya Destgâhı, İstanbul 1271.
Gelişim Yayınları, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedi, İstanbul 1986, c.11, s.6485. Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şuara (Haz. İbrahim KUTTUK), c. II, Ankara 1989. İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Hattatlar, İstanbul 1970.
İPEKTEN, Halûk - Mustafa İSEN - Recep TOPARLI - Naci OKÇU - Turgut KARABEY, Tezkirelere
Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara 1988. KILIÇ, Filiz "Şairler Tezkirelerine Göre Kastamonulu Divan Şairleri", Birinci Kastamonu
Kültür Sempozyumu Bildirileri, Kastamonu 2001. Latîfî, Tezkire-i Latifi, Dersaadet İkdam matbaası 1314. MEB İslâm Ansiklopedisi, İstanbul (tarihsiz), c.6, s.399. MEB Türk Ansiklopedisi. C. 21-24, Ankara 1974.
Mehmet Mecdî Efendi, Hadâiku'ş-Şakâik (Şakâiku'n-Nu'mâniyye ve Zeyilleri, haz. Abdülkadir
ÖZCAN,) İstanbul 1989, c.I, s.424. Mehmet Süreyya, Sicill-ı Osmânî (Haz. Nuri AKBAYAR), c. 6, İstanbul 1996.
Müstakim-zâde Süleyman Sadettin, Tuhfe-i Hattâtîn (Haz. İbnülemin Mahmut Kemal), İstanbul
1928.
Nev'î-zâde Atâî, Hadâiku'l-Hakâik fî TekmiletiŞ-Şakâik (Şakâik-ı Nu'mâniyye ve Zeyilleri, haz.
Abdülkadir ÖZCAN), İstanbul 1989.
Ötüken Yayınları, Yeni Türk Ansiklopedisi, c. 5-7 ÖZTUNA, Yılmaz,Türk Musikisi Ansiklopedisi, c. I, İstanbul 1970. Şemsettin Sami, Kâmûsü'l-A'lâm,Çağrı Yayınları, c.6, Ankara 1996.
Şeyhî Mehmet Efendi, Vakâyiu'l-Fuzalâ (Şakâiku'n-Nu'maniyye ve Zeyilleri, haz. Abdülkadir ÖZCAN) c.IV.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, c. 2, Ankara 1988.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com