You are here

TASAVVUF ŞİİRİNDE AĞAÇ VE MEYVE İSTİÂRESİ: GAYBÎ ÖRNEĞİ

THE METAPHORS OF TREE AND FRUIT ON MYSTICAL POETRY: THE MODEL OF GAYBI

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.295

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Being of a mystical expression rotation is a theory explaining that beings come from God and go to God again. According to this theory divine light which separate from absolute being, pass certain stages which be named of descent (the descent's bow) and ascent (the ascent's bow) and turn to its origin again. Taking this travel of the divine light named of poem on the creation (devriyye) in literature. At this paper will be studied, the metaphors of tree and fruit in mystical poetry and the opposites of these in principle Sun'ullah Gaybi's Keşfu'l-Gıtâ.
Abstract (Original Language): 
Tasavvufî bir tabir olarak devir, varlıkların Allah'tan gelip yine Allah'a dönüşünü açıklayan bir nazariyedir. Bu nazariyeye göre mutlak varlıktan ayrılan ilâhî nur, iniş (kavs-i nüzûl) ve yükseliş (kavs-i urûc) olarak adlandırılan birtakım mertebelerden geçerek yine aslına döner. Edebiyatta ilâhî nurun bu yolculuğunu konu edinen eserlere devriyye adı verilir. Bu çalışmada Sun'ullah Gaybî'nin Keşfül-Gıtâ başlıklı devriyyesi esas olmak üzere tasavvufî şiirde ağaç ve meyve istiârelerinin karşılık geldiği kavramlar ortaya konulmaya çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

AKDOĞAN, Kenan, Niyâzî-i Mısrî Divanı, Akçağ Yay., Ankara 1998.
ARTUN, Ekrem, Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara, 2002.
BİLKAN, Ali Fuat, Nâbî Dîvânı, M.E.B. Yay., İstanbul 1997, c. II.
DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay.,
Ankara 1997.
EL-ACLÛNÎ İsmail B. Muhammed, Keşfü'l-Hafâ ve Müzîli'l-İlbâs Amma'ş-Tehere Mine'l-Ehâdîsî alâ Elsineti'n-Nâs, Beyrut 1351, c. II, s. 132
ELMALILI Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili Kur'an-ı Kerim ve Meali, Merve Yayın-Dağıtım, İstanbul
Ağustos 1993.
ERTUĞRUL, İsmail Fenni, Vahdet-i Vücûd ve İbn Arabi, (Haz. Mustafa Kara), İnsan Yay., İstanbul 1997.
ERZURUMLU İbrahim Hakkı, Mârifet-nâme, Bedir
Yayınevi, İstanbul 1999. GÖLPINARLI, Abdülbâki, Melâmîlik ve Melâmiler, İstanbul
1992.
GÖLPINARLI, Abdülbâki, 100 Soruda Tasavvuf, İstanbul
1985.
GÜNEŞ, Mustafa-GÜLER, Kadir, Kütahyalı Sun'î Gaybullah ve Şiirleri, Kütahya 2003
GÜZEL, Abdurrahman, "Tekke Şiiri", Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri), TDK Yay., S. 445-450, Ankara Ocak-Haziran 1989.
GÜZEL, Abdurrahman, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 1999.
HAKKULOV, İbrahim, Ahmet Yesevî (Hikmetleri), (Çev. ve sad. Erhan Sezai Toplu), M.E.B. Yay., İstanbul
1995.
İMAM GAZÂLÎ, Mişkatü'l-Envâr (Nurlar Feneri), (Çev. Süleyman Ateş), Bedir Yay., İstanbul 1994.
KEMİKLİ, Bilal, "Türk Tasavvuf Edebiyatında Devriyye ve
Sun'ullâh-ı Gaybî'nin Devriyyesi", İslâmî Araştırmalar (Journal of Islamic Research), 2000, sayı: XIII/2, s. 217-225.
KEMİKLİ, Bilal, Sun'ullâh-ı Gaybî Dîvânı İnceleme-Metin,
M.E.B. Yay., İstanbul 2000.
KOCATÜRK, Sadettin, Gülşehrî ve Felek-nâme, T.C. Kültür Bakanlığı 1000 Temel Eser, Ankara, 2000.
KÖPRÜLÜ, Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Akçağ Yay., Ankara 2003.
ONAY, Ahmet Talât, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, (Haz. Cemal Kurnaz), Akçağ Yay., Ankara
2000.
ONAY, Ahmet Talât, Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i, (Haz. Cemal Kurnaz), Akçağ Yay., Ankara 1996.
PALA, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yay., İstanbul 1998
RİTTER, H., "Devir", İA, M.E.B. Yay., İstanbul 1988, c. III,
s. 558-559.
ŞEBÜSTERÎ, Gülşen-i Râz, (Haz. Sadık Yalsızuçanlar),
Timaş Yay., İstanbul 1999.
TATÇI, Mustafa, Yunus Emre Divanı, M.E. B. Yay., İstanbul 1997 c.II, c. IV.
UÇMAN, Abdullah, Rıza Tevfik'in Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.,
Ankara 1982.
ULUDAĞ, Süleyman, "Devir", DİA, T.D.V. Yay., İstanbul 1994, c. IX, s., 231-232.
ULUDAĞ, Süleyman, "Devriyye", DİA, T.D.V. Yay.,
İstanbul 1994, c. IX, s. 251-252.
UZUN, Mustafa, "Devr, devir", TDEA, Dergâh Yay.,
İstanbul 1977, c.II, s. 280-281.
UZUN, Mustafa, "Devriyye", TDEA, Dergâh Yay., İstanbul
1977, c.II, s. 282-283.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com