You are here

XIX. YÜZYILD A ÇARLIK RUSYASI'NIN ÇERKESLERİ SÜRGÜN ETMESİ VE UZUNYAYLAYA YERLEŞTİRİLMELERİ (1860-1865)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.397

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This article is composed of two parts. The first part gives information on battles which took place in Caucasus in XIXth century. The invasion policy pursued by Russia against Caucasus and the exile and genocide perpetrated by Russia to all Circassians at that period are discussed in this part. The second part gives information on the preference of Circassians to migrate to Ottoman Empire regions rather than to live under Russian sovereignty; on events which occurred during and after the migration movement; and the settlement of some of these migrants in Sivas-Uzunyayla by the Ottoman Empire.
Abstract (Original Language): 
Bu makale iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde XIX. Yüzyılda, Kafkaslarda meydana gelen mücadelelerden bahsedilmektedir. Rusya'nın bu dönemde Kafkasya'yı ele geçirme politikası ve Çerkes genel adı altında yaşayan insanlara uyguladığı zorunlu sürgün hareketi işlenmektedir. İkinci bölümde ise Çerkeslerin Rus hâkimiyetinde yaşamaktansa Osmanlı Devletine göç etmeyi tercih ettiklerini, göç esnasında ve sonrasında karşılaştıkları hadiseler ve Osmanlı Devletinin bu gelenlerin bir kısmını Sivas-Uzunyayla'ya nasıl yerleştirdiği konusunda bilgiler verilmektedir.

REFERENCES

References: 

A- KİTAP- MAKALE Abdullah, Saydam; Kırım ve Kafkasya Göçleri (1856-1876), Ank. 1997
AlâeddinYalçınkaya;"Kafkaslar'da'Türkî Kavimler: Çerkezler, Abhazlar, Kabartaylar, Adigeler, Çeçenler, İnguşlar, Dağıstanlılar ve Diğerleri '',
http:// :www.akademikbakis.org/pdfs/9/turki.doc
Bedri Habiçoğlu, Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler ve İskânları, İST,1993
Berat Yıldız,Emigrations From The Russian Empire To The OttomanEmpire :An Analysis In The Light Of The New Archival Materials, The Department of International Relations, Bilkent University,Ank.,September 2006,
Cahit Aslan; Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Asam Yay.2006
CahitTutum;"1864GöçüİleilgiliBazıBelgeler",
www.kafkasfederasyonu.org/dokuman/doguakdenizdki_cerkesl er.pdf
Çetin Öner; Şu Bizim Çerkesler, Can Yay. İst. 2000
EminAkdağ,HaşimSöylemez,"SürgünYurduAnadolu",Sayı:494-24.05.2004http://209.www.aksiyon.com.tr
Fahrettin Kırzıoglu, Osmanlıları'ın Kafkas İllerini Fethi(14.511.590), Ank, 1976
Fethi Güngör; Çerkes Sürgünü, Kafkas Vakfı Bülteni, Ocak 2002
Hayati, Bice, Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, Ank, 1991
Hakan, Kırımlı, Kırım'dan Türkiye'ye Kırım Tatar Göçleri'',8-11 Aralık 2005 Uluslararası Göç Sempozyumu Bildirileri,İST,2006
İlksen Şahinbaş, Zorunlu Göç Olgusu Bağlamında Bulgaristan Türkleri , Sakarya Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü .2007,(Yüksek Lisans Tezi)
İsmail Berkok; Tarihte Kafkasya., İst. 1958.
İsmail Hami Danışmend; İzahlı Osmanlı Tarih Kronolojisi, C.IV, İstanbul, 1972
Kemal H. Karpat, Osmanlı Modernlesmesi, ( Çev. Akile Zorlu-Kaan Durukan), Ankara, 2002,
Kemal Karpat, Otoman Population 1830-1914,Wisconsın,1995
Nedim, İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Trabzon,2006
Niyazi Berzeg; Çerkes Sürgünü...(Gerçek, Tarihî ve Politik Nedenleriyle), Ank, 1996
Osman Çelik (Hazırlayan),İngiliz Belgelerinde Türkiye ve Kafkasya,
Ankara, 1992,
Ramazan Göktepe, Kırım Savaşı Sonrası Osmanlı Basınında Kafkasya ve Kırım Göçleri, Niğde, 2007,Yüksek Lisans Tez. Semen Esadze, Pokorenie zapadnogo Kavkaza i okonchanie Kavkazskoi voiny, (Maikop, 1993)
Sırrı Erkuş, "Rus Çarı I. Petro'nun Vasiyetnamesi'',Yeni Düşünce Gazetesi, 6 Nisan 1990
Şamil, Mansur; Çeçenler, 2. baskı, Mart 1995
Tuğan Kumıkov; 'Çerkeslerin Türkiye'ye Sürgünü", Nalçik: Adıgi, Kültür ve Tarih Dergisi, S.33, 1992,
Wassan- Giray Cabagı, Kafkas-Rus Mücadelesi, İstanbul, 1967
Yaşara Bağ; Çerkeslerin Dramı: İşgal, Sürgün ve Göç, Çerkes Sürgünü Ank. Kafder Yay., 2001
Yusuf Halaçoglu,''Kolonizasyon ve Şenlendirme'',Osmanlı,Yeni Türkiye Yayınlan,C.IV.Ankara,1999
B-GAZETELER Takvim-i Vekayi, Sayı:753,15 Muharrem 1281( 20 Haziran 1864), s.3-4.
Takvim-i Vekayi, Sayı: 628, 7 Recep 1278 ( 8 Ocak 1862 ), s.1. Takvim-i Vekayi, Sayı: 619, 5 Rebiülevvel 1278 ( 10 Eylül 1861 ), s.2.
Takvim-i Vekayi, Sayı: 610, 23 Ramazan 1277 ( 4 Nisan 1861 ), s.3., Takvim-i Vekayi, Sayı: 695, 22 Zilkade 1279 ( 11 Mayıs 1863 ), s.3. Takvim-i Vekayi, Sayı: 759,28 Safer 1281 ( 2 Agustos 1864 ), s.2. Takvim-i Vekayi, Sayı: 782, 11 Saban 1281 ( 9 Ocak 1865 ) s.2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com