You are here

AHMEDİ’NİN “İSKENDERNÂME”SİNDE KADIN HÜKÜMDAR MODELİ VE KRALİÇE KAYDAFA

FEMALE RULER MODEL AND QUEEN KAYDAFA IN AHMEDI’S “ISKENDERNÂME”

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.924

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In masnavi “İskendernâme”, Ahmedi , one of the poets in XIV century, tells Alexandar’s life and conquests who is legendary person of classical literature. Masnavi contains important information concerning the history of world and rulers. Discussion of female ruler model among the rulers who left a mark in world history presents highly interesting approaches. Female ruler model discussed in “İskendernâme” and also queen Kaydafa will be considered in this study.
Abstract (Original Language): 
XIV. yüzyıl şairlerinden Ahmedi’nin “İskendernâme” mesnevisi klasik edebiyatın büyük efsanevi kişiliklerinden biri olan İskender’in hayatını ve fetihlerini anlatır. Mesnevi, dünya ve hükümdarlar tarihine yönelik önemli bilgiler içermektedir. Dünya tarihinde iz bırakan hükümdarlar arasında kadın hükümdar modelinin ele alınışı son derece ilginç yaklaşımlar sunmaktadır. Bu çalışmada, mesnevide işlenen kadın hükümdar modeli ve Kraliçe Kaydafa’ tipi ele alınacaktır.

REFERENCES

References: 

AHMEDĠ, Ġskendername (Haz.: Dr. YaĢar AKDOĞAN) www.kulturturizm.gov.tr e-kitap
BAL, Mustafa(2008) Nedim Gürsel’in Öykü ve Romanlarında Kent ve Kadın,Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
KAHRAMAN Seyit Ali ve Yücel Dağlı (2008). Evliya Çelebi Seyahatnâmesi: Ġstanbul, Ġstanbul: YKY 1.-2. ciltler
KAYA Mahmut (2000) “Ġskender” Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi, Ġstanbul
ONAY, Ahmet Talat (2004). Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ġstanbul: MEB yay.
PALA, Ġskender (2003) “Ġskender mi Zülkarneyn mi?” Akademik Divan ġiiri AraĢtırmaları, LM Yay. Ġstanbul
ġĠġMAN, Bekir ve Muhammed KuzubaĢ (2007). ġehnâme’nin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, Ġstanbul: Ötüken yay.
ÜNVER, Ġsmail(1983). Ahmedi, Ġskendernâme, Ankara: TDK yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com