You are here

DİVAN ŞİİRİNDE ERGUVÂN

JUDAS TREE (ERGUVAN) IN DIWAN POETRY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.986

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nature is one of the main topics of Diwan Poetry and it is also accepted as the inspiration sources of poets. The explanations of poets related to nature are mainly seen in cases of symbolist and sometimes impressionistic perceptions depending on the existing circumstances. Poems which have been written on the various pecularities of nature have also been created by many wealthy and colourful imaginations and as a consequence of that perceptions they have been appeared. The most valuable and noticeable factors of nature such as rose, tulip, hyacinth and cypress (flowers and plants) are tackled as the beauty impressionists towards lovers. As it is pointed through the passage, Erguvan (Judas Tree) is one of the mentioned flowers upwards is pinky nearly to reddish colour and it is the main topic of this study. Erguvan (Judas Tree) has been the inspiration source of Diwan Poetry and it is mainly mentioned about lovers’ lips, cheeks and face and also many other various and colourful connotations. It has taken its mystical value from the colourful world of Diwan Poetry because of those charateristics. Throughout this work, firstly the name, meaning, colour and beliefs of Erguvan will be shortly determined and evaluated and then it will be tried to show in what imaginations and connotations poets have written their poems through the selected poems of Diwan will be clear.
Abstract (Original Language): 
Divan şiirinin belli başlı konularından ve aynı zamanda şairlerinin ilham kaynaklarından biri de tabiattır. Divan şairlerinin tabiatı yorumlamaları daha çok sembolist, yer yer empresyonist sayılabilecek bir algılamanın ürünü olarak karşımıza çıkar. Tabiatın çeşitli unsurları üzerine kurulmuş çok zengin ve renkli tasavvurlardan meydana gelmiş olan şiirler, işte bu algılamanın ürünü olarak ortaya çıkmışlardır. Tabiata ait unsurların en dikkate değer olanlarından gül, lâle, sümbül, nergis, servî gibi çiçek veya ağaçların büyük çoğunluğu sevgiliye ait güzellik unsurlarının mazmunu olarak kullanılmıştır. Söz konusu çiçeklerden biri olan erguvân, kırmızıya yakın pembemsi rengi ile aynı zamanda bu yazının ana konusu durumundadır. Erguvân çiçeği sevgiliye ait dudak, yanak, yüz gibi güzellik unsurları başta olmak üzere birbirinden değişik ve zengin çağrışımlar bağlamında Divan şairine ilham kaynağı olmuş, Divan şiirinin kendisine has renkli dünyasının renkli bir unsuru olarak edebiyattaki yerini almıştır. Bu yazıda önce erguvân kelimesinin adı, anlamı, rengi ve hangi inanışlara konu edildiği hususunda kısa tespit ve değerlendirmelerde bulunulacak, sonra da Divan şiirinden seçilen örnek beyitlerle şairlerin ne tür hayâl ve çağrışımlarla şiirlerini kaleme aldıkları ortaya konulacaktır.

REFERENCES

References: 

AKYÜZ, Kenan ve Diğerleri; Fuzûlî Divanı, Akçağ Yay., Ankara, 1990. BAYTOP, Turhan; Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1997. ÇAVUġOĞLU, Mehmet; Vasfî Dîvanı, Tenkidli Basım. Ġ.Ü Edebiyat Fakültesi Yay., Ġstanbul, 1980. DURSUN, Haluk; Boğaziçi‟nde Erguvân Bayramı” Zaman Gazetesi, 6 Mayıs 1998. ELÇĠN, ġükrü; Türk Edebiyatında Tabiat, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1993. GÖKALP, Halûk; “Fasîhî Divanı, İnceleme-Metin.” Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2001.
Divan Şiirinde Erguvân 1013
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/8 Fall 2009
DOĞRUYOL, Hasan; Erguvân Üzerine http://www.uludag.edu.tr/dergi13/erguvân.pdf; 17.03.2007 KETSELLĠ, Raif Necdet; Resimli Türkçe Kamus, Haz. Recep Toparlı ve Diğerleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2004. KAVRUK, Hasan; Şeyhülislâm Yahyâ Divânı, MEB Yay., Ankara, 2001. KAYA, Bayram Ali; “Azmîzâde Haletî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı'nın Tenkitli Metni.” Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne, 1996. KÜÇÜK, Sabahattin; Bâkî Dîvânı, Tenkitli Basım, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay.,, Ankara, 1994. Mütercim Âsım Efendi; Burhan-ı Katı, Haz. Mürsel Öztürk, Derya Örs, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2000. OKAY, M. Orhan; “Boğaziçi Hâlâ Güzel,” Bir Başka İstanbul, Ġstanbul, 2002. OKAY, M.Orhan-Ayan, Hüseyin ; Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, Dergâh Yay., Ġstanbul, 2000. ONAY, Ahmet Talat; Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1993. PALA, Ġskender; Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1989. SARAÇ, M. A. Yekta; Emrî Divanı, Eren Yay., Ġstanbul, 2002. TANPINAR, Ahmet Hamdi ; Beş Şehir, M.E. G.S.B. Yay., Ġstanbul, 1998. TARLAN, Ali Nihad; Hayâlî Bey Divanı, Akçağ Yay., Ankara, 1992. TARLAN, Ali Nihad; Necâtî Bey Divanı, Akçağ Yay., Ankara, 1992 TULUM, Mertol- Tanyeri M.Ali; Nev’î Divanı, Ġstanbul, 1977. Türkçe Sözlük ; Türk Dil Kurumu Yay., Ankara , 1988. ÜNAL, Hacer; “XVIII.yy. Divan Şairi Hafîd, Hayatı, Eseri, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni.” Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2003. ÜNVER, Süheyl; “Erguvânlar ve Boğaziçi” Sabah Gazetesi, 12 Mayıs 1966.
1014 Şener DEMİREL
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 4/8 Fall 2009
YAKAR, Halil Ġbrahim; “Gelibolulu Sun‘î Dîvânı ve Tahlili.” Ġstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, Ġstanbul, 2002 YAġĠN, Mehmet; Erguvân Üzerine, Hürriyet Gazetesi, 4 Nisan 2004

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com