You are here

ADAY ÖĞRETMENLERİN KENDİ YÖNETSEL YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI

PERCEPTIONS OF CANDIDATE TEACHERS ABOUT THEIR OWN MANAGERIAL COMPETENCIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1535

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to reveal candidate teachers' own perceptions about their managerial competencies. The study employs survey method. Candidate teachers working at primary schools in Şanlıurfa and Tokat cities during 2008-2009 academic year constitute the research population. However, candidate teachers working at schools located in city centers, districts and villages of these two cities establish the research sample. The Questionnaire on Perceptions of Managerial Competencies, which is based on dimensions o f "Primary School Administrators Inspection Form" and questions present in these dimensions, is used as the data collection tool. Arithmetic mean, standard deviation, t-test, Mann Whitney U, and one way ANOVA are used for data analysis purposes. Candidate teachers generally perceive themselves to have managerial competencies "to a large extent".
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, aday (stajyer) öğretmenlerin, kendi yönetici yeterlik algılarını ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2008-2009 öğretim yılında Şanlıurfa ve Tokat illerindeki ilköğretim okullarında görev yapan aday öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu iki ilin il merkezleri ile il merkezlerine bağlı belde ve köylerde görev yapan aday öğretmenler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, "İlköğretim Okulu Yöneticileri Teftiş Formu"nda yer alan boyutlardan ve bu boyutlarda yer alan sorulardan oluşan Yönetici Yeterlik Algısı Anketi (YYAA) kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Mann Whitney U ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Aday öğretmenler genel olarak kendilerini "büyük ölçüde" yönetsel yeterliklere sahip görmektedirler

REFERENCES

References: 

BALCI, Ali (2003). "Türkiye'de Eğitim Yöneticisi ve Eğitim Müfettişi Yetiştirme Uygulamaları: Sorunlar ve Öneriler" Eğitimde Yansımalar: VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2003 Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas, ss.100-129.
BOYDAK, Mukadder ve AKPINAR Burhan (2002). "Okul Yönetiminde Kadın Yöneticilerin Başarısı", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 12 / 2 s. 219-234.
BULUÇ, Bekir (2009). "Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S:15 / 57 s.5-34.
BURSALIOĞLU, Ziya (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
ÇELİK, Vehbi (1991). "Hizmet İçi Eğitimle Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Politikasının Değerlendirilmesi", Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler) Cilt 5, Sayı 2, s. 197-208.
DÖNMEZ, Burhanettin (2002). "Müfettiş, Okul Müdürü ve Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yeterlikleri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S:
8 / 29 (1991), s. 27-45.
FEIMAN, Nemser,
Sharo
n (1999). A conceptual review of the literature on teacher induction. Washington, DC: U.S. Department of Education, Office of Research and Information.
GÜRSEL, Musa (2003). Okul Yönetimi. Konya: Eğitim Kitapevi.
İPEK, Cemalettin ve UÇAR, Rezzan (2006). "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 1 s.34-53.
KARASAR, Niyazi (1995). "Bilimsel Araştırma Yöntemi" Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
KARİP, Emin (2005). "Yönetim Biliminin Anlamı ve Kapsamı", (Ed.
Yüksel Özden), Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı,
Ankara: Pegem A Yayıncılık, s. 1 -39.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic
Volume 5/4 Fall 2010
Aday Öğretmenlerin Kendi Yönetsel... 1013
LEE, J. Chi Kin., WALKER, A., & BODYCOTT, Peter. (2000). Pre-service Primary Teachers' Perceptions about Principals in Hong Kong: Implications for Teacher and Principal Education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 28(1), 53-67.
Resmî Gazete, Tarih: 24/06/1973; Sayı: 14574. Millî Eğitim Temel Kanunu.
Resmî Gazete, Tarih: 21/2/1983; Sayı: 18090. Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik.
ŞEKERCİ, Muray ve AYPAY Ahmet (2009). "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yönetim Becerileri ile Grup Etkililiği Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Cilt 15, Sayı 57, ss: 133-160.
ŞİMŞEK, Hasan (2003). "Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Karşılaştırmalı Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarsamalar",
Eğitimde Yansımalar: VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, 21-23 Mayıs Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas, s.130-138.
ŞİŞMAN, Mehmet ve TURAN Selahattin (2005). "Eğitim ve Okul
Yönetimi", (Ed. Yüksel Özden), Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık, s. 99¬146.
TAHOĞLU, Filiz ve GEDİKOĞLU Tokay (2009). "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Rolleri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S:15 / 58 s. 274-298.
YEŞİLYAPRAK, Binnur (2005). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri,
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
YILDIRIM, Nail, (2007). Ilköğretim Okulu Müdürlerinin
Öğrenme Stilleri Ile Yeterlikleri Arasındaki Ilişki,
Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
ZEICHNER,
Kennet
h M. and SCHULTE, Ann K. (2001). What We Know and Don't Know from Peer-Reviewed Research about Alternative Teacher Certification. Journal of Teacher
Education. 52 (4), 266-282.
ZEICHNER, Kenneth (1992). Development School Partnership.
Journal of TeacherEducation, 43, 296-307. www.yok.gov.tr/content/view/517/lang,tr_TR/. Erişim tarihi: 23.07.2009

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com