You are here

ALİ EKREM'İN ŞİİR DEMETİ ve TEVFIK FİKRET'İN SERMIN ADLI ESERLERİNDE ÇOCUKLARA VERDİKLERİ EĞİTİMİN MAHİYETİ

THE CHARACTER OF EDUCATION THAT GİVEN TO CHILDREN WHICH IN THE WORKS OF ALİ EKREM ŞİİR DEMETİ AND TEVFİK FİKRET ŞERMİN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2473
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study has been studied the period of Servet-i Fünûn poet Ali Ekrem (Bolayir) 's for children written Şiir Demeti in his religious and moral messages, focuses on the idea of education in terms of diversity this work has also compared Şermin by Tevfik Fikret. It has been seen Ali Ekrem's wants to educated children with the teligious and moral instillments but Fikret's with the positive sciences.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Servet-i Fünûn şairlerinden Ali Ekrem'in Şiir Demeü'ndeki, dinî ve ahlâkî çocuk şiirleri ele alınmakta; şiirler, Tevfik Fikret'in Şermin'iyle eğitim anlayışlarındaki farklılık açısından karşılaştırılmaktadır. Ali Ekrem'in dinî ve ahlâkî telkinlerle çocukları eğitmek istediği, Fikret'in ise pozitif bilimlerle yetiştirmek istediği görülür.
763-779

REFERENCES

References: 

AKYÜZ, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılap Yay., 4.b., İst., 1986.
(BOLAYIR), Ali Ekrem, Şiir Demeti (çevrimyazı: Özlem Fedai), Kitaphane-yi Hilmi, nr. 80, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1340.
KARACA, Alâattin, "Ali Ekrem (Bolayır)", Servet-i Fünûn Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara, 2006.
ÖZGÜL, Metin Kayahan, Ali Ekrem Bolayır'ın Hâtıraları, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara,
1991.
PARLATIR, İsmail, Ali Ekrem Bolayır, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1987.
PARLATIR, İsmail, "Son Şiirler", Servet-i Fünûn Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara, 2006.
Tevfik Fikret, Şermin, 1. b. Kanaat Kitabevi, İst., 1330 (1914); kullanılan baskı (haz. Dr. Abdullah Uçman-Şerife Ünlü Kurt), Çağrı Yay., İst., 2005

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com