You are here

ILKÖĞRETIM YEDINCI SıNıF ÖĞRENCILERININ SOSYAL BILGILER DERSLERINDE TARIH KONULARıNıN IŞLENIŞI VE TARIHIN DEĞERI ILE ILGILI GÖRÜŞLERI

OPINIONS OF PRIMARY EDUCATION SEVENTH GRADE STUDENTS ABOUT TEACHING OF HISTORY TOPICS IN SOCIAL SCIENCES AND SIGNIFICANCE OF HISTORY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3238

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims at determining primary education seventh grade students' opinions on teaching of history topics in social science cources and significance of history in their lives. The population of the study comprises of 20 pieces seventh grade classes in 4 primary schools with medium socio-economic levels in the city center of Erzurum. As the sample of the study, a total of 200 students (10 students from each class) were chosen via random sampling from seventh grade classes of theseschools according to the appropriate sampling method. Required data for this qualitative research was acquired by a 4-item questionnaire comprising of open-ended questions. Content analysis method was adopted in analysis of the obtained data in this study. Findings shows that methods in line with constructivist approach remain limited in teaching of the topics; students like methods in which they are more active; such as drama and acting they like learning history, and, in general, they think that learning history makes a great contribution to their lives.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde tarih konularının işlenişi ve tarihin yaşamlarındaki değeri ile ilgili görüşlerini tespit edebilmektir. Araştırmanın evrenini, Erzurum merkezde sosyo-ekonomik bakımdan orta düzeyde 4 ilköğretim okulundaki toplam 20 tane yedinci sınıf şubesi oluşturmaktadır. Örneklem olarak uygun örnekleme yöntemine göre seçilen bu okulların yedinci sınıflarından tesadüfi örneklem yoluyla her sınıftan 10'ar öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenci seçilmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırma için gerekli olan veriler, 4 adet açık uçlu sorudan oluşan bir anket vasıtasıyla edinilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Elde edilen bulgulara göre derslerin işlenişinde yapılandırmacı yaklaşımlara uygun yöntemlerin sınırlı kaldığı, öğrencilerin drama ve canlandırma gibi daha çok aktif oldukları yöntemlerden hoşlandıkları, tarih öğrenmekten hoşlandıkları ve büyük bir çoğunlukla tarih öğrenmenin yaşamlarına büyük bir katkı sağladığını ve de sağlayacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

ALKIŞ Seçil ve GÜLEÇ Selma
(2006)
. "The Opinion of Primary School Students on Social Studies Course", İlköğretim Online 5(1), s. 7-22, (erişim tarihi: 10.06.2010).
http: //ilkogretim-online.org .tr/vol5say 1/v5s1m2.PDF
ARSLAN
Al
i ve DEMİREL Özcan (2007). "İlköğretim 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programının Değerlendirilmesi" Milli Eğitim, 175, s. 198-209.
ASLAN Erdal ve ÇULHA Banu (2008). "Kimiz "Biz"? Türkiye'deki İlköğretim Okullarında "Ulusal Kimlik" ve "Kültürel Miras Eğitimi", 21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi (Ed. M. Safran ve D. Dilek), s.133-152. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/2 Spring 2012
690
Ramazan KAYA - Aydın GÜVEN
ATA Bahri (2006). "Sosyal Bilgiler Öğretim Programı" Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yapılandırmacı Bir Yaklaşım (Ed. C. Öztürk) s.71-83. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
BELENLİ Tuğba (2010). "Tarih Öğretimi ve Çoklu Zekâ Kuramı", Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri (Ed. M. Safran), s.54-62. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
DEMİRCİOĞLU İsmail Hakkı (2006). "Tarih Öğretmen Adaylarının Öğrenme Şekilleri Üzerine Nitel Bir Çalışma" Eurasian Journal of Educational Research, 23, pp, 50-61.
DEMİRCİOĞLU İsmail Hakkı (2010). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar,
Ankara: Anı Yayıncılık.
DİLAVER Hasan Hüseyin ve TAY Betül Akyürek (2008). "Sosyal Bilgilerde Yapılandırmacılık", Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, (Ed. B. Tay ve A. Öcal), s. 91¬121, Ankara: Pegem Akademi.
DİNÇ Erkan ve DOĞAN Yasin (2010). "İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Uygulanması Hakkında Öğretmen Görüşleri", JSSER, 1(1), S.17-49. (erişim
tarihi:
18.03.2012)
. http://www.jsser.org/index.php/JSSER/article/viewFile/15/pdf
DOĞAN Yasin (2006). "Yapısalcı Öğrenme Modeli İle Tarihsel Birincil Kaynakların İlişkisi ve Bu İlişkinin İlköğretim 4-5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Kullanım Düzeyi", Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Bildiri Kitabı 1. Cilt, s. 476-485, Ankara: Kök Yayıncılık.
DOĞAN Yasin (2008). "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Yazılı Kanıt Kullanmanın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi" Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 12/2,
s.171-186, (erişim tarihi: 08.06.2010). http://www.tsadergisi.org/arsiv/agustos2008/10.pdf
DOĞAN Yasin (2009). "Sosyal Bilgiler Program ve Ders Kitaplarında Birinci Elden Kaynak ve Kanıt Kullanımı: ABD, İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması" Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, (Ed. R. Turan, A. M. Sünbül, H. Akdağ) s.85-128. Ankara: Pegem Akademi.
ERSOY A. Figen ve KAYA Erdoğan (2008). "Sınıf Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına (2004) İlişkin Yaklaşımları", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8/1, s. 285-300.
KABAPINAR Yücel (2006). "Yeni Öğrenme Anlayışının Işığında Sosyal Bilgiler Ders Kitapları" Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yapılandırmacı Bir Yaklaşım (Ed. C. Öztürk) s.335-367, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
KABAPINAR Yücel (2007). İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara: Maya Akademi.
KAN Çiğdem (2006). "Etkili Sosyal Bilgiler Öğretimi Arayışı" Kastamonu Eğitim Dergisi, 14, 2,
s.537-544.
KAPTAN Seher Yarar ve ŞEYİHOĞLU Ayşegül (2011). "Elementary
Students' Opinions of Learning Objects: A Social Studies Course Case",
(İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Nesnelerine Yönelik Düşünceleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği),
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal Of Educational Sciences Research, 1 (2), 119-132. (erişim tarihi: 25.03.2012) http://ebad-jesr.com/.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/2 Spring 2012
İlköğretim
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarih.
691
KIRPIK Cevdet (2009). "Tarih ve Sosyal Bilgiler'de Aktif Öğrenme", Çok Kültürlü Bir Avrupa İçin Tarih ve Sosyal Bilgiler Eğitimi (Ed. Semih Aktekin vd), s.65-80. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı
KURTULGAN Kürşat ve KÖSTÜKLÜ Nuri (2010). "İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde, Öğretmen ve Müfettiş Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, s. 173-196
MEB (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi, 6. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
ÖZDEMİR Soner Mehmet (2009). "Sosyal Bilgiler Öğretimi Programı ve Değerlendirilmesi", Sosyal Bilgiler Öğretimi (Ed. M. Safran), s.17-46, Ankara: Pegem Akademi.
ÖZTÜRK Cemil (2006). "Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış" Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yapılandırmacı Bir Yaklaşım (Ed. C. Öztürk), s.21-50, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
SAFRAN Mustafa (2006). Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler, Ankara: Gazi Kitabevi.
ŞİMŞEK Ahmet (2004). "İlköğretimde Tarih Öğretimi Açısından 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması" (erişim tarihi: 06.06.2010). http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/index.php?menu=2&secim=10&YayinBIK=192#
ULUSOY Kadir ve GÜLÜM Kamile (2009). "Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih ve Coğrafya Konuları İşlenirken Öğretmenlerin Materyal Kullanma Durumları" Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi 10/ 2, s. 85-99.
ULUSOY Kadir (2009). "Yenilenen Sosyal Bilgiler Programında Tarih Öğretimi", Sosyal Bilgiler
Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I, (Ed. R. Turan, A. M. Sünbül, H. Akdağ), s.299-321,
Ankara: Pegem Akademi.
YANPAR Tuğba (2006). "Etkili ve Anlamlı Öğrenme İçin Kuramsal Yaklaşımlar ve Yapılandırmacılık" Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yapılandırmacı Bir Yaklaşım (Ed. C. Öztürk), s.85-109, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
YAPICI Gülçin (2006). Dört Kültürde Tarih Öğretimi Yaklaşımı: İngiltere, Fransa, İsviçre ve Türkiye Örnekleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
YILDIRIM Ali ve ŞİMŞEK Hasan (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
YILMAZ Kaya ve ŞEKER Mustafa (2011) "İlköğretim Öğrencilerinin Müze Gezilerine ve Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi-Fen Bilimleri,1 (2), s. 21-39 (erişim tarihi: 06.05.2011). http://fbd.aydin.edu.tr/makaleler/ciltxsayix/kaya_yilmaz.pdf

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com