You are here

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND LEARNING STRATEGIES OF TURKISH TEACHER CANDIDATES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4176

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
There is big importance of learning styles and learning strategies for increasing the students’ achievement. Learning styles are based on the characteristics came from birth, however the learning strategies are based on the learning forms earned and used after the birth. For this reason it has been expected that there is a relationship between learning styles and learning strategies. It has been occurred that there are many studies in some disciplines about this relationship, but there aren’t any researches in Turkish education literature. The aim of this study is to determine the relationship between learning styles and learning strategies of Turkish teacher candidates. Research has made on 256 students (1, 2, 3, and 4. class) studying in Karadeniz Technical University Fatih Education Faculty Turkish Education Department. Research’s data for determining learning styles were collected with Kolb Learning Styles Scale (KLLS) and for learning strategies were collected with Learning Strategies Determining Scale (LSDS) developed by Ozdemir and Guven. Research were made with relational survey model. Data related to learning styles and learning strategies was stated with frequency and percentage. The relationship between learning styles and learning strategies was analyzed with One Way ANOVA in SPSS 16. At the end of the study it has been found that: 1) Students have learning styles in order of assimilator, converger, diverger, and accomadator. 2) And learning strategies are differentiated according to learning styles of students. These results have displayed similarity to the results of majority studies in literature. According to results of this study it has suggested that teacher candidates must be informed about their learning styles, and learning strategies related of them.
Abstract (Original Language): 
Öğrenci başarısının artmasında öğrenme stillerinin ve öğrenme stratejilerinin büyük bir önemi vardır. Öğrenme stilleri doğuştan getirilen özelliklere, öğrenme stratejileri ise sonradan kazanılan ve kullanılan öğrenme biçimlerine dayanmaktadır. Bu nedenle öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasında bir ilişkinin olması beklenmektedir. Alan yazınında farklı disiplinlerde bu yönde çalışmaların bulunduğu fakat Türkçe eğitimi alanında bu yönde araştırmanın yer almadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde okuyan 256 öğrenci (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerin öğrenme stilleri Kolb Öğrenme Stilleri Ölçeği (KÖSE) ile, öğrenme stratejileri ise Özdemir ve Güven tarafından geliştirilen Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği (ÖSBÖ) ile toplanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stilleri ve öğrenme stratejilerine ilişkin bilgiler frekans ve yüzdelerle belirtilmiş; öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişki SPSS 16 programında Tek Yönlü ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin sırasıyla özümseyen, ayrıştıran, değiştiren ve yerleştiren öğrenme stiline sahip oldukları ve kullandıkları öğrenme stratejilerinin öğrenme stillerine göre farklılaştığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar alan yazınında yer alan araştırmaların çoğunluğunun sonuçları ile benzerlik göstermiştir. Sonuçlardan hareketle öğretmen adaylarının öğrenme stillerinden haberdar olması ve buna uygun öğrenme stratejilerini kullanması yönünde önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

AÇIKGÖZ, K. Ü. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Biliş Yayınları.
ARENDS, R. (1997). Classroon Instruction and Management. New York: McGraw Hill.
ARSLAN, B. ve BABADOĞAN, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı Düzeyi, Cinsiyet ve Yaş İle İlişkisi. Eğitim Araştırmaları, 21, 35–48.
AŞKAR, P. ve AKKOYUNLU, B. (1993). Kolb Öğrenme Sitili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37- 47.
AŞKIN, Ö. (2006). Öğrenme Stilleri İle İlgili Elektronik Ortamda Yayınlanan Çalışmaların İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
BABADOĞAN, C. (1994). Öğrenme Stilleri ve Stratejileri Arasındaki İlişki (1056 – 1065). 1. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı.
BARMEYER, C. I. (2004). Learning Styles and Their Impact on Cross-Cultural Training: An International Comparison in France, Germany and Quebec. International Journal of Intercultural Relations, 28, 577–594.
BIGGS, J. (2001). “Enhacing Learning: A Matter of Style or Approach (73-102)”. in Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles. Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates.
BOYDAK, A. (2008). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.
DEMİRBAŞ, Ö. O. (2001). The Relation of Learning Styles and Performance Scores of the Students in Interior Architecture Education., Ankara: Bilkent Üniversitesi Eğitim ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
ENTWISTLE, N.; MCCUNE, V. ve EALKER, P. (2001). “Conceptions, Styles and Approaches Within Higher Education: Analytic Abstractions and Everyday Experience (103-136)”. in Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles. Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates.
ERDEN, M. ve ALTUN, S. (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Yayınları.
FİDAN, N. (1986). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi.
GAGNE, R. ve GLASER R. (1987). “Foundations in Learning Research”. in Instructional Technology: Foundations. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
GÜVEN, M. (2004). Öğrenme Stilleri İle Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi.
1318 Erhan DURUKAN
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/1 Winter 2013
GÜVEN, Z. Z. (2007). Öğrenme Stillerine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dinleme Becerisi Erişileri, İngilizce Dersine Yönelik Tutumları ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
GOREVANOVA, A. (2000). The Relationship Between Students’ Perceptual Learning Style Preferences, Language Learning Strategies and English Language Vocabulary Size. Ankara: Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
HALAÇOĞLU, M. (1999). The Effect of Cognitive Styles on Learner Preferences. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
HARRIS, R. N.; DWYER, W. O. ve LEEMING, F. C. (2003). Are Learning Styles Relevant in Web-Based Instruction. Journal of Educational Computing Research, 29 (1), 13–28.
JONNASSEN, H. D. ve GROBOWSKİ, B. L. (1999). Handbook of Individual Differences,Learning and Instruction. USA: Lawrence Erlbaum Associates.
JONES, C.; REICHARD, C. ve MOKHTARI, K. (2003). Are Students’ Learning Styles Discipline Specific?. Community College Journal of Research and Practice, 27, 363–375.
KARAKIŞ, Ö. (2006). Bazı Yükseköğrenim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
KARASAR, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
KEEFE, J. W. (1990). Learning Style Profile Handbook: Developing Cognitive Skills. Reston: National Association of Secondary School Principals.
KILIÇ, E. (2002). Baskın Öğrenme Stilinin Öğrenme Etkinlikleri Tercihi ve Akademik Başarıya Etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (1), 1–15.
KOLB, D. A. (1984). Experiental Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc.
KOÇ, D. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Fen Başarısı ve Tutumu Arasındaki İlişki. Afyon: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
KOÇAK, T. (2007). İlköğretim 6, 7, 8. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
MEB (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı Kılavuzu.
(http://ttkb.meb.gov.tr/indir/ogretmen/programlar/program_son/turkce6_8_2... adresinden 01.05.2009 tarihinde alınmıştır).
OKTAR, D. (1998). Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Stillerinin Karşılaştırılması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
OTRAR, M. (2006). Öğrenme Stilleri İle Yetenekler, Akademik Başarı Ve Öss Başarısı Arasındaki İlişki. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Stratejileri… 1319
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/1 Winter 2013
ÖNDER, F. (2006). Fizik Eğitimde Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
ÖZBEK, Ö. (2006). Öğrenme Stillerine Uygun Olarak Düzenlenen Öğretim Etkinliklerinin Akademik Başarı, Hatırda Tutma Düzeyi Ve Tutumlara Etkisi. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
ÖZKAN, Ş.; SUNGUR, S. ve TEKKAYA, C. (2004). The Effect of Tenth Graders’ Learning Style Preferences on Their Biology Achievement. Eğitim ve Bilim, 29 (134), 75–79.
ÖZSOY, N.; YAĞDIRAN, E. ve ÖZTÜRK, G. (2004). Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Geometrik Düşünme Düzeyleri. Eğitim Araştırmaları, 16, 50–63.
ÖZTÜRK, Z. (2007). Öğrenme Stilleri ve 4MAT Modeline Dayalı Öğretimin Lise Tarih Derslerindeki Öğrenci Başarısına Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
PEKER, M. (2003). Öğrenme Stilleri ve 4 MAT Yönteminin Öğrencilerin Matematik Tutum ve Başarılarına Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
PEKER, M. (2005). İlköğretim Matematik Öğretmenliğini Kazanan Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Eğitim Araştırmaları, 21, 200–210.
PEKER, M. ve AYDIN, B. (2003). Anadolu ve Fen Liselerindeki Öğrencilerin Öğrenme Stilleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 167–172.
PUNGENTE, M. D.; WASAN, K. M. ve MOFFET, C. (2003). Using Learning Styles to Evaluate First Year Pharmacy Students’ Preferences Toward Different Activities Associated with the Problem-Based Learning Approach. American Journal of Pharmaceutical Education, 66, 119–124.
SENEMOĞLU, N. (2002). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitapevi.
SOMUNCUOĞLU, Y. ve YILDIRIM, A. (1998). Öğrenme Stratejileri: Teorik Boyutları, Araştırma Bulguları ve Uygulama için Ortaya Koyduğu Sonuçlar. Eğitim ve Bilim, 110, 31–39.
SÜNBÜL, A. M. (1998). Öğrenme Stratejilerini Öğrenci Erişi ve Tutumlarına Etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
ŞİMŞEK, A. (2006). Öğrenme Biçimi. içinde Eğitimde Bireysel Farklılıklar. (Ed. Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu) (97-139). Ankara: Nobel Yayıncılık.
USTA, A. (2006). İlköğretim Fen Bilgisi Derslerinde Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğrenci Erişi ve Tutumlarına Etkisi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
WEINSTEIN, C. E. ve MAYER, R. (1986). The Teaching of Learning Strategies. Eğitim ve Bilim. 17 ( 83), 52–59.
YÜKSEL, S. ve KOŞAR, E. (2001). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışırken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. Çağdaş Eğitim, 4 (278), 29–36.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com