You are here

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BEYİN TEMELLİ TEKNİKLERLE YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

THE DEVELOPMENT OFTHE WRITING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING THROUGHBRAIN - BASED TECHNIQUES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5615

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Writing skills refers to expressing emotions, feelings and thoughts of the foreign language students through some symbols and specific linguistic rules together with speaking skills. Writing skills is considered as boring and dull by the students due to the fact that it is a productive skill. Thus, the students display negative attitudes towards writing skills. One of the basic reasons of it results from the fact that the teachers use traditional methods that are not related to students' lives The thought that is the essential part of the writing skills appears as a result of the accumulation of the students' own experiences. Since students can not develop writing skills as a result of the use of traditional methods in language classrooms, the development of writing skills becomes more difficult for the students. Brain-based learning that has comeout as an alternative to the traditional methods requires the adoption of the brain-based rules and organisation of foreign language teaching in language classrooms taking these rules into account for more meaningful and optimal learning. As result, Brain-based learning offers more effective teaching methods and techniques so that the invidual can learn more effectively.
Abstract (Original Language): 
Yazma becerileri yabancı dil öğretiminde konuşma becerisi ile birlikte öğrencilerin duygu, düşünce, hayal ve isteklerinin birtakım sembollerle ve belli kurallar doğrultusunda anlatılmasıdır. Konuşma becerileri gibi üretime dönük bir beceri olan yazma becerileri yabancı dil öğrenen öğrenciler tarafından genelde sıkıcı ve zor bir beceri olarak görülmektedir. Bu nedenle yabancı dil sınıflarında öğrenciler yazma becerilerine karşı ön yargılı ve olumsuz bir tutum sergilemektedirler. Bu tutuma sahip olmalarının temel nedeni öğretmenlerin genellikle yabancı dil derslerinde öğrencilerin kendi yaşamları ile ilişkili olmayan geleneksel öğretim yöntemlerini kullanmalarıdır. Yazma eylemi bilişsel bir süreci zorunlu kılmaktadır. Yazma becerisinin en önemli parçası olan düşünme, öğrencilerin belli birikimlerinin sonucu olarak ortaya çıkar. Yabancı dil öğrencilerinin dil sınıflarında kullanılan geleneksel öğretim yöntemleri nedeniyle düşünme becerilerini geliştirememeleri, dört temel beceri içinde en zor becerilerden biri olarak kabul edilen yazma becerisinin geliştirilmesini öğrenciler açısından daha da zor hale getirmektedir. Geleneksel öğretim yöntemlerine alternatif olarak ortaya çıkan Beyin Temelli Öğrenme ise, daha anlamlı ve tam öğrenme düzeyinde öğrenme için beynin kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin yabancı dil sınıflarında bu kurallar doğrultusunda örgütlenmesini içerir. 19701i yıllara kadar yazma, konuşma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olan bir beceri olarak görülmüş ve yabancı dil sınıflarında dilbilgisi kurallarının mekanik alıştırmalarla pekiştirilmesine yardımcı olarak görülmüştür. Bu nedenle geleneksel yabancı dil sınıflarında yazmanın etkileşime dayalı bir beceri olduğu göz ardı edilmiştir. Beyin Temelli Öğrenme, bireyin etkin bir şekilde öğrenmesinde ve yazma becerisinin geliştirilmesinde etkili olabilecek öğretim yöntem ve teknikleri sunmaktadır.

REFERENCES

References: 

CAINE, Geoffrey, RenateNumella Caineand Sam Crowell (1999). Mindshifts: A Brain-Compatible Processfor Professinal Development an dhe Renewal of Education. 2nd. Ed. Tucson, AZ: ZephyrPress.
DEMİREL, Özcan (2005). "Eğitimde Program Geliştirme", Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
GOLEMAN, D.
(1995)
. Emotionalintelligence: Why it can mattermorethan IQ. New York: Bantom Books.
HARMER, Jeremy (2001). ThePractice of English Language Teaching. Malaysia: Pearson Education Limited.
JENSEN, Eric (1997). Brain Conpatible Strategies, Sandiago. CA: The Brain Store, Inc.
JENSEN, Eric (2000). Brain-Based Learning. Rev. Ed. San Diego, CA: The Brain Store
Publishing.
MASSI, M.P.
(2001)
. "Interactive Writing in The EFL Class: A Repertoire of Tasks". The Internet Tesol Journal. Vol.7, No 6. June 2004. http://itealj.org/Techniques/Massi-WritingTasks.html.
MERIWETHER, N.W. (1997) Strategies for Writing Successful Essays. London: NTC Publishing.
ORNSTEIN, R. And D. SOBEL (1987). The Healing Brain: Breakthraough discoveries about how the brainkeeps us healty. New York: Simonand Schuster.
ÖZBAY, Murat (2005). "Bilim ve Kültür Aktarıcısı Olarak Yazı". H. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bahar S.2, Ankara.
ÖZDEMİR, Emin - BİNYAZAR, Adnan (2006). Yazma Öğretimi / Yazma Sanatı. 3. Baskı, Papirüs yayınları, İstanbul.
SAOUSA, David A. (2001). How the Brain Learns: A Classroom Teacher's Guide. 2nd Ed.Thousand Oaks, CA: CorwinPress, Inc.
SILVA, T. Et al. (1994). "Writing Instruductions for ESL Graduate Students: Examining Issues and Raising Questions". ELT Journal. Vol. 48, No3:197-204.
TRIBBLE, C. (1996). Writing. London: OUP.
ÜLGEN, Gülten (2002). "Beyin Temelli Öğrenme", Nobel Yayınları, Ankara
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/10 Fall 2013
Yabancı Dil Öğretiminde Beyin Temelli Tekniklerle Yazma Becerilerinin Geliştirilme 403
WIDDOWSON, H. G. (1984). Explorations in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
YILMAZ, Yakup (2008). "Yazma Öğretimi". Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Yıldız, C. (ed.), II. Baskı, Pegem Akademi yayınları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com