You are here

ALMANCA, FRANSIZCA VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDEOKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGILARI

THE PROFESSIONAL CONCERNS O F TEACHER CANDIDATES WHO ENROLLED IN ENGLISH, FRENCH AND GERMAN TEACHING DEPARTMENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5907

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nowadays, foreign language has become a critical need for our society with the increase of political, economic and cultural relations between the countries. For his reason, training qualified people who know a foreign language has a great importance. A major duty to train a qualified person belongs to well-equipped, self-improvement, self-reliant foreign language teachers. Teacher candidates undergo five years of professional training process and they are graduated as foreign language teacher candidate who has a professional qualification and equipment at the end of this period. In this process, foreign language teacher candidates are carrying a lot of anxiety; the most important one is professional concern. The purpose of this study is to determine anxiety levels of teacher candidates related to the areas of Professional concern. For this purpose, we have tried to answer this questions: 1) Which areas are teacher candidates concerned most?, 2) Do the Professional concerns of teacher candidates differentiate according to their gender?, 3) do the Professional concerns of teacher candidates differentiate according to the departments they are in?, 4) Do the Professional concerns of teacher candidates differentiate according to their age? The participants of the research is the students of foreign language teaching department in university of OndokuzMayıs and the sampling includes the fourth grade students of three departments: English language teaching, French language teaching and German language teaching departments. The data was collected through the ''personal information form'' developed by the researcher and the ''anxiety inventory of teacher candidates''. The data was analyzed with SPSS 20 and the results of data are discussed in the conclusion.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde, ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin artmasıyla birlikte yabancı dil toplumumuz için önemli bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Bu sebeple yabancı dil bilen nitelikli insanlar yetiştirmek büyük bir önem arz etmektedir. Yabancı dil bilen kaliteli insan yetiştirmek için en büyük görev ise, mesleki açıdan donanımlı, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen, kendine güvenengeleceğin yabancı dil öğretmenlerine düşmektedir. Öğretmen adayları beş yıl zorlu bir mesleki eğitim sürecinden geçerler ve bu sürenin sonunda mesleki yeterliğe ve donanıma sahip yabancı dil öğretmen adayı olarak mezun olurlar. Bu süreçte yabancı dil öğretmeni adayları bir çok kaygı taşımaktadırlar ve bunlardan en önemlisi de mesleki kaygıdır. Bu çalışmanın amacı da, öğretmen adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilişkin kaygı düzeylerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda başlıca su sorulara cevap aranmaktadır: (1) Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları daha çok hangi mesleki kaygı alanlarında yoğunlaşmaktadır? (2) Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları cinsiyete göre değişmekte midir? (3) Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları öğrenim gördüğü anabilim dallarına göre değişmekte midir?(4) Öğretmen adaylarının mesleki kaygılarında yaş faktörünün etkisi var mıdır? Yürütülen çalışmanın evrenini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde okuyanöğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem olarak, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıf öğrencileri seçilmiştir. Çalışmada veriler araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği'' yoluyla toplanmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş ve bulgular yorumlanarak Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmeni adaylarının taşıdıkları mesleki kaygı düzeyi "kaygı alanları''( Ben Merkezli-Görev Merkezli ve Öğrenci Merkezli Kaygılar) bakımından saptanmaya çalışılmıştır. Çıkan sayısal veriler sonuç bölümünde tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

ÇELİKÖZ, Nadir ve ÇETİN, Filiz (2004).''Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler'', Milli Eğitim Dergisi,Sayı 162,
ss.160-167
DİLMAÇ, Oğuz (2010).''Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Kaygı Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi'', Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Dergisi, Sayı 24, ss.49-65
DOĞAN, Türkan ve ÇOBAN, Aysel Eren (2009).''Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi'',
Eğitim ve Bilim,Cilt 34, Sayı 153, ss.157-168
ENSARİ,Hoşcan (2000). ''Yılgınlık ile Kaygı ve Öğretmen Tutumlarının İlişkisi'', Amme İdaresi
Dergisi,Cilt 33, Sayı 4, ss.85-102
ERDEN,Münire (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Alkım Yayınları, Ankara
FULLER,Frances F. (1969). ''Concers of Teacher: A DevelopmentalConceptualization'',
AmericanEducationalResearchJournal, Vo 6, No 2, pp.207-226
KÖSE,H.Seval (2006). ''Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları", Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Yıl 7, Sayı 12, ss.80-89
ÖZDEN, Yüksel (1999).Eğitimde Dönüşüm Eğitimde Yeni Değerler, Pegem A yayınları, Ankara
SABAN, Ahmet, KORKMAZ, İsa ve AKBAŞLI, Sait (2004). ''Öğretmen Adaylarının Mesleki
Kaygıları'', Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl 5, Sayı 17, ss.198-209
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/10 Fall 2013
c
76 Hasan ATMACA
ŞAHİN, A l i Ekber (2004). (Edt. SÖNMEZ Veysel), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Anı Yayıncılık,
Ankara
TAŞĞIN, Özden (2006).''Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğretmen Adaylarının
Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi'', Kastamonu
Eğitim Dergisi, Cilt 14, No2, ss.679-686

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com