You are here

FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN SOZLU İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF THE ATTITUDES OF FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE STUDENTS TOWARDS VERBAL COMMUNICATION SKILLS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5499

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study focused on speaking skill which is one of the general aims of language education is prepared to evaluate the attitudes of Gazi University School of Foreign Languages students who are learning French regarding the difficulties they face in speaking. Necessity analysis and attitude scale is used to as a tool. In order to collect data about their attitudes, students were given a five point likert-scal e (n=73), (Yelok, 2009) in the education period 2011 - 2012. The opinions of the students were also influential in the construction of the questionnaire which includes 20 items. The effects of variables such as gender were also evaluated via SPSS 16.0; ONE WAY ANOVA program is used to analyse the other variables age, school of graduation, and economic status. Results revealed that French teacher candidates have a positive attitude towards oral expression in French and they have no problem with timidity, excitement, mistaken, pronunciation but they have problem with feeling insufficient themselves, lack of vocabulary information, thinking Turkish and insufficient environment to practise speaking. This is related with the variables of age, gender, school of graduation and economic status. Moreover attitude of teacher has a great effect on students. As a result, our study to improve speaking education ends with suggestion part.
Abstract (Original Language): 
Dil öğreniminde ve öğretiminde kazanılması gereken dört temel beceri dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileridir. B u beceriler içerisinde günlük yaşamda en çok kullanılan, hatta kullanılmak zorunda olunan şüphesiz konuşma etkinlikleridir. Yabancı dil öğretiminin temel amaçlarından biri öğrencilerin kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini ve öğrendikleri dili anlaşılır biçimde konuşabilmelerini sağlamaktır. Konuşma becerisinin kazandırılması için, mümkün olduğunca uygun ortamlar hazırlanması ve dilin iletişimsel yöntemlerle öğretilmesi önem kazanmaktadır (Bright ve McGregor,1983). Tutum ise, bireyin bir objeye veya kişiye karşı geliştirmiş olduğu davranış biçimidir. Konuşma eyleminde, dile karşı olumlu tutum sergilemek önemlidir. B u amaçla, çalışmamızda fransızca öğrenen üniversite öğrencilerinin, yabancı dilde kendilerini sözlü ifade etmekte karşılaştıkları güçlükler hususunda tutumları araştırılmıştır. Tutumların belirlenmesinde, Gazi Üniversitesi 2011-2012 öğretim yılı Fransızca Hazırlık sınıfı öğrencilerine (n=73) beşli likert tipi "sözlü anlatıma yönelik tutum ölçeği" (Yelok, 2009) uygulanmıştır. Ölçeğin gelişiminde, öğrencilerin konuşma esnasında yaşadıkları sıkıntılar sorulmuş, görüşlerinden de yararlanılmıştır. 20 maddeden oluşan ölçekte; yaş, cinsiyet, mezun olunan okul türü ve ekonomik durum gibi değişkenlerinin etkisi uzman yardımıyla incelenmiş ve çözümlenmiştir. Bu değişkenlerin etkisini ortaya koymak için SPSS 16.0 ve ONE WAY ANOVA programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin genel olarak konuşma becerilerine yönelik olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiş; cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü ve ekonomik düzeyin ilgili maddelerde etkili olduğu gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

BRİGHT, John. A.
,
MCGREGOR, Gordon P. (1983) Teaching English as a second language, Longman Group Limited, England
CARTON, Francis (2001). Oral: variabilite et apprentissages, Le français dans le monde, CLE, Paris
CYR, Paul (1998). Les strategies d'apprentissage, CLE, Paris İNCEOĞLU, Metin (1993) Tutum Algı İletişim, Verso Yayıncılık, Ankara
KAPTAN, Saim (1989). Bilimsel Araştırma ve Gözlem Teknikleri, Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara
SERT, N. (2001) "Yabancı Dil Öğretimi Bağlamında İletişimsel Yeti ve Dil Yeterliliği". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara, no:21, s.175
TOPÇU TECELLİ, Nazmiye; ÖZÇELİK, Nurten (2007). "Fransızca dilbilgisi öğreniminde üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları güçlükler: Fransızca ve Türkçede sözdizimsel ve biçimbilimsel farklılıklar", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Ankara no: 32, ss. 282-293
URAL,
A
, KILIÇ, İ. (2006) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara
YALÇIN, Perihan (2010). "Etude sur le niveau du desespoir des futurs enseignants dans le departement de l'enseignement du français de l'Universite de Gazi" IX. Congres International de Linguistique Française, Universidad Autonoma De Madrid, 24-26 Novembre 2010, Madrid
YELOK, Veli Savaş; SALLABAS, M. Eyüp (2009). "Öğretmen adaylarının sözlü anlatım dersine ve sözlü anlatıma yönelik tutumlarının değerlendirilmesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Yaz 2009, Ankara, no: 7(3), ss. 581-606

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com