You are here

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DOĞAYA İLİŞKİN ALGILARI VE SORUMLULUKLARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ AND PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF NATURE AND THOUGHTS OF THEIR RESPONSIBILITIES TOWARDS THE NATURE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4037

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nature education provides important opportunities for learning about nature, being aware of it and protecting it. The best way is to start education of it from children. Education plays an important role on the child in shaping his/her perceptions about nature and environment. Perception of people about nature affects their behaviors and attitudes. Defining the perceptions of teachers that direct teaching process and students about nature and their responsibility towards nature will be affective on the composition of nature education. The aim of this research is to define primary school students’ and prospective teachers’ perceptions of nature and thoughts of their responsibilities towards the nature. Data were collected from 150 primary school students and 123 prospective primary school teachers. Interview forms were used as data collection instrument Data were evaluated according to qualitative descriptive analysis and content analysis. According to research results, most of the primary school students define nature as plants while most of prospective primary school teachers define as a place of life area. According to results, nature evokes those plants such as tree and forest. Thoughts of their responsibilities towards the nature gathered under two themes: protection and greening. Most of prospective primary school teachers and primary school students have focused on their responsibility for protection more. It would be said that both students and prospective teachers pay attention to their environment and their awareness level for protecting is very high.
Abstract (Original Language): 
Doğayı tanımak, korumak ve farkındalık yaratmak açısından doğa eğitimi önemli fırsatlar yaratacaktır. Bu yönde bir eğitime çocuklardan başlamak ise en doğru adım olacaktır. Çocuğun içinde bulunduğu çevre ve doğa hakkındaki algılarının şekillenmesinde eğitim belirleyici bir yer tutmaktadır. Bireylerin doğaya ilişkin algıları, tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Öğrenciler ve öğretim sürecini yönlendiren öğretmenlerin doğa algılarının ve doğaya ilişkin sorumluluklarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi gerçekleştirilecek doğa eğitiminin biçimlenmesinde etkili olacaktır. Bu çalışmanın amacı, öğrenciler ve onların öğretmeni olacak öğretmen adaylarının doğayı nasıl algıladıklarının ve doğaya karşı sorumluluklarına yönelik düşüncelerinin belirlenmesidir. Araştırmanın verileri 4. sınıfta öğrenim gören 150 ilkokul öğrencisi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı 4. sınıfta öğrenim gören 123 öğretmen adayından toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Veriler nitel betimsel analiz ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda araştırmaya katılan ilkokul öğrencilerinin büyük bir kısmının doğayı bitkisel unsurlar üzerinden tanımladığı, sınıf öğretmeni adaylarının büyük bir kısmının doğayı yaşam alanı olarak tanımladığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre doğa ilkokul öğrencileri ve sınıf öğretmeni adaylarına başta ağaç ve orman olmak üzere bitkisel unsurları çağrıştırmaktadır. Araştırmaya katılan İlkokul öğrencileri ve sınıf öğretmeni adaylarının doğaya karşı sorumluluklarına yönelik düşünceleri koruma ve yeşillendirme olarak iki temada toplanmıştır. Her iki grupta yer alan katılımcıların korumaya yönelik sorumluluklarını daha sıklıkla dile getirdikleri saptanmıştır. Öğrencilerin ve öğretmen adaylarının çevresel unsurlara önem verdiği ve bunların korunmasına yönelik farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu ifade edilebilir.

REFERENCES

References: 

AARON, R.F. (2009), Planting A Seed: An Examination of Nature Perception, Program
Processes, And Outdoor Experience,
http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/ETD-TAMU-2009-12-7375...
DISSERTATION.pdf?sequence=3 adresinden 12.11.2012 tarihinde indirilmiştir.
AKYÜZ, Y. (1979), “Eğitimde Çocuk-Doğa ve Çevre Korunması Ġlişkileri”, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (1-4) 85-95.
ATASOY, E. (2005), Çevre İçin Eğitim: İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre
Bilgisi Üzerine Bir Çalışma, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı. Bursa.
ATASOY, E.,ve ERTÜRK H. (2008), “Ġlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum Ve Çevre
Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 10-1.
BALLANTYNE, R. ve PACKER, J. (2002), “Nature-Based Excursions: School
Students”Perspections of Learning in Natural Environments”, International Research in
Geographical and Environmental Education, Vol.11, No.3, p. 218-231.
BAYLAN, E. (2009), “Doğaya Ġlişkin Ġnançlar, Kültür ve Çevre Sorunları Arasındaki Ġlişkilerin
Kuramsal Bağlamda Ġrdelenmesi”, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, Cilt:1,
Sayı:2.
BURGESS, D.J., ve J. MAYER-SMITH, (2011) “Listening to children: Perceptions of nature”,
Journal of Natural History Education and Experience 5: 27-43.
CHAWLA, L. (2006), Learning To Love The Natural World Enough To Protect It,
http://www.cnaturenet.org/uploads/Chawla_LearningtoLove.pdf adresinden 11.11.2012
tarihinde indirilmiştir.
ERENTAY, N. ve ERDOĞAN, M. (2009), 22 Adımda Doğa Eğitimi, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
İlkokul Öğrencileri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Doğaya İlişkin Algıları ve
Sorumluluklarına Yönelik Düşünceleri 355
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/3, Winter 2013
GÖKÇE, N., KAYA, E., AKTAY, S. ve ÖZDEN, M.(2007), “Ġlköğretim Öğrencilerinin Çevreye
Yönelik Tutumları”, Elementary Education Online, 6 (3). İlköğretim Online. 6(3).452-
468.
KAHYAOĞLU, M. (2012), The Relationship between Teacher Candidates’ Environmental Risk
Perceptions and Problem Solving Skills, Journal of Education and Future, Issue 2, 93 –
104.
KAYALI, H. (2010), “Sosyal Bilgiler, Türkçe Ve Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çevre
Sorunlarına Yönelik Tutumları”, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 21 S.258-268
KUTRU, Z. ve SORAN H. (2012), Üniversite Öğrencilerinin Doğa Algıları. X. Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde. kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/.../2439-
30_05_2012-20_10_28.pdf adresinden 11.11.2012 tarihinde indirilmiştir.
LOUV, R. (2010), Doğadaki Son Çocuk: Çocuklarımızdaki Doğa Yoksunluğu ve Doğanın
Sağaltıcı Gücü, TÜBĠTAK Yayınları, Ankara.
ÖZDEMĠR, A. ve YAPICI, E. (2010), “Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik
Farkındalık ve Ġlgi Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 1(1):
48-56
ÖZDEMĠR, O. (2010), Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin Ġlköğretim Öğrencilerinin
Çevrelerine Yönelik Algı ve Davranışlarına Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 2010, ss. 125-138.
SARRAFOĞLU, N.K. (2011),”Çocuk ve Doğa; Görüntü Var, Renk Yok”,
http://www.yesilist.com/cocuk-ve-doga-goruntu-var-renk-yok-cms adresinden 10.07.2011
tarihinde indirilmiştir.
The Attitudes of European Citizens Towards Environment, Special Eurobarometer, 2005, 217 /
Wave 62.1 – TNS Opinion &Social,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_217_en.pdf adresinden15.11.2012
tarihinde indirilmiştir.
YALÇINKAYA, E.(2012), Ġlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Farkındalık
Düzeyleri, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 25, S. 137-151.
YARDIMCI, E. (2009), Yaz Bilim Kampında Yapılan Etkinlik Temelli Doğa Eğitiminin
İlköğretim 4 ve 5. Sınıftaki Çocukların Doğa Algılarına Etkisi, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġlköğretim
Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı. Bolu.
YARDIMCI, E. , KILIÇ, G.,B. (2010), Çocukların Gözünden Çevre ve Çevre Sorunları,
Elementary Education Online, İlköğretim Online, 9(3), 1122-1136.
VINING, J., MERRICK, M.S. ve PRICE, E.A. (2008) The Distinction between Humans and
Nature: Human Perceptions of Connectedness to Nature and Elements of the Natural and
Unnatural, Human Ecology Review, Vol. 15, No. 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com