You are here

DERİN ANLATI YAPISI OLARAK ROMANIN VAR OLMA KAYGISI VE “SUSKUNLAR”I GÖRÜNÜR KILMA ÇABASI

EFFORT FOR MAKING “SUSKUNLAR” VIVACE AND VISIBLE WITH THE CONCERN OF EXISTING AS DEEP NARRATIVE STRUCTURE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4927

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Elaine Scarry who says that first of all for the part of author, composing a fictional text which is worth reading and then for the part of reader, reading texts of these types require great imaginative construction explains through long, deep and detailed information and examples that the way of visualizing literary texts in “mental retina” of readers passes through sticking cinematographic reality with photocopy loyalty in her work called “Dreaming by the Book” in which she records types of creating images in our minds. The main concern propelling the writer who is also the professor of English literature to write such a book is the prediction that the bonds between people and books whose essence is based on our imagination have weakened and even ruptured; people who shape their life through means and arts based on visuality such as computer, cinema and theatre will lose their skill of imagination / phantasy. This book which is not commonly known or used for literature researches in country analyzes issues, imagination elements under titles such as Making Pictures, On Vivacity, On Solidity, The Place of Instruction, Imagining Flowers, Radiant Ignition, Rarity, Addition and Subtraction, Stretching, Folding and Tilting, Floral Supposition, Circling Back, Skating, Quickening with Flowers etc. Vivacity which is tried to be joined to fictional world through borrowing from real life or genres such as cinema and theatre is the reason or way of existence of every literary genre from poetry to novel since the epic ages up to now. Our essay will bring a breath of fresh air and perspective to literature researches since it is a study in which suggestions and inspirations of this book which has not been used in such kind of studies are applied on the novel “Suskunlar” written by İhsan Oktay Anar. This study gives a demonstration of book on literary basis while on the other hand compares content with image levels in literary work.
Abstract (Original Language): 
Öncelikle yazar için okunmaya değer kurmaca bir metin inşa etmenin sonrasında ise okur için bu türevden metinleri okumanın muazzam bir imgesel inşa uğraşı gerektirdiğini söyleyen Elaine Scarry; zihnimizde resimler yaratma biçimlerinin kaydını tuttuğu “Kitapla Hayal Etmek” adlı çalışmasında, yazınsal metinlerin okurun “zihinsel retina”sında canlanabilmesinin yolunun, sinematografik gerçekliğe fotokopi sadakati ile tutunmaktan geçtiğini, uzun, derin ve ayrıntılı bilgi ve örnekler üzerinden açıklar. İngiliz edebiyatı profesörü olan yazarı böyle bir kitabı yazmaya iten temel kaygı ise, özü hayal gücümüze yaslanan kitapla bağları gittikçe zayıflayan hatta kopan; bilgisayar, sinema ve tiyatro gibi görselliğe dayalı araçlar ve sanatlar üzerinden yaşamını biçimlendiren insanların gittikçe hayal etme / imgelem yeteneklerini kaybedecekleri öngörüsüdür. Ülkemizde pek bilinmeyen ya da edebiyat incelemeleri için pek kullanılmayan bu kitap, ele aldığı konuyu, hayal ettirme ögelerini; Resim Oluşturma, Canlılık, Katılık, Talimatın Yeri, Çiçekleri Hayal Etmek, Işık Yakma, Seyreltme, Ekleme ve Çıkarma, Germe, Katlama, Eğme, Çiçekli Varsayım, Çemberler Çizmek, Patenle Kaymak, Çiçeklerle Hızlanmak vb. başlıklar altında incelemektedir. Gerçek hayattan yahut sinema ve tiyatro türü örneklerden ödünçlenerek kurmaca dünyaya eklemlenmeye çalışan canlılık, destan çağından bugüne, şiirden romana hemen her edebi türün hem varlık nedeni hem var olma biçimidir. Makalemiz edebiyat incelemelerine yeni bir soluk ve bakış açısı getirecek ve bu türden çalışmalarda örneksendiğini nerdeyse hiç görmediğimiz bu kitabın teklif ve telkinlerinin, İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar romanına uygulanması ile ortaya çıkan bir denemedir. Bu deneme, yazınsal düzlemde kitabın tanıtımını yaparken aynı zamanda, içerikle, edebi eserdeki görüntü seviyelerini de eşleştirmektedir.

REFERENCES

References: 

ANAR, İhsan Oktay (2007). Suskunlar, İstanbul: İletişim Yay.
ÇETİN, Nurullah (2007). Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara: Öncü Kitap.
DİLÇİN, Cem (1995). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
DOĞAN, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, İz Yayıncılık.
ELÇİN, Prof. Dr. Şükrü (1986). Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.
EYÜBOĞLU, Bedri Rahmi (2003). Dol Karabakır Dol, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.
FAKILI, Kağan (2013). Suskunlar - İhsan Oktay Anar, http://www.kaanfakili.com.tr/ suskunlar-ihsan-oktay-anar/, Son Erişim Tarihi: 08.06.2013.
GİRARD, Rene (2001). Romantik Yalan ve Romansal Hakikat (Edebi Yapıda Ben ve Öteki), Çev. Arzu Etensel İldem, İstanbul: Metis Yay.
http://e-psikoloji.com/forum/showthread.php?10580-Mutluluk-nerde, Son Erişim Tarihi:
10.06.2013.
http://dipnotkitap.net/ROMAN/Suskunlar.htm, Son Erişim Tarihi: 10.06.2013.
İNCİ, Defne (2007). Ölümsüzlüğün Müziği, http://www.milliyet. com.tr/2007/11/04/
kitap/kit01.html, Son Erişim Tarihi: 08.06.2013.
KAFAOĞLU, Asuman (2007). "İhsan Oktay Anar "Suskunlar" SUSKUN MÜZİK OLUR MU?", http://edebiyatelestiri. blogspot.com/2007/11/ihsan-oktay-anar-suskunlar.html, Son Erişim
Tarihi: 08.06.2013.
KAHRAMAN, Alim (1998). Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul: Şule Yay. KAPLAN, Mehmet (). Cumhuriyet Devri Türk Şiiri,
117 Scarry, s. 244
118 Yöntemlerin kullanılışı ile ilgili şu bilgiler de hatırda tutulmalıdır: "İki, üç, dört ya da beş uygulama aynı anda sırayla kullanılır, böylece de kısa bir hareket yaratmak yerine okur hareketi sürdürmeye çağrılır. ... Bu beş uygulama sırayla kullanılabileceği gibi, birbirinin içine de yerleştirilebilir: Dört tanesi bir beşincinin içinde olabilir, hatta böyle oluşan beşli bir ikincinin içinde bulunabilir ve böylece bir nevi zihinsel hareket harmonisi yaratabilir." Scarry, s. 237
119 Anar, s. 205, s. 13, s. 46, s. 187, s. 175
Turkish Studies
International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013
tro**§S

c
748
Salim DURUKOGLU
KISAKÜREK, Necip Fazıl (2004). Çile, İstanbul: Yapı Kredi Yay.
KOCAKAPLAN, İsa (1992). Açıklamalı Edebi Sanatlar, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yay. PAMUK, Orhan (1997). Kara Kitap, İstanbul: İletişim Yay.
SCARRY, Elaine (2006).
Kitapla
Hayal Etmek, Çev. Bülent O. Doğan, İstanbul: Metis Yay.
TEKİN, Mehmet (2002). Roman Sanatı (Romanın Unsurları), İstanbul: Ötüken Yay.
TOBİAS, Ronald B. (1996). Roman Yazma Sanatı, Çev. Mehmet Harmancı, İstanbul: Say Yay.
TÜRKEŞ, A. Ömer (2007). "Anar Makamı", http://www.radikal. com.tr/ek_haber.php? ek=ktp&haberno=6864, 19.10.2007, Son Erişim Tarihi: 10.06.2013.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com