You are here

MANTIKU’T-TAYR’DA TEMEL DİL BECERİLERİNİN KULLANIMI

BASIC LANGUAGE SKILLS IN MANTIKU’T-TAYR

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4662

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Nowadays, basic language skills are tought within the curriculum of teaching Turkish as a part of the formal education programmes. Whereas, it was tought through the use of literary texts in the past times, when there was not any school presenting mother tongue education. The basic language skills of listening, reading, speaking and writing were mostly learned by the way of cultural socialisation with the use of literary texts. In this work, the basic language skills in Mantıku’t-tayr which was written in old Anatolian Turkish of 14th century have been detected and revealed the correspondance level of these skills with the functions in Turkish Language Teaching Programme (6th, 7th and 8th grades). This work is based on document analysis, all the 4440 couplets in Mantıku’t – Tayr have been scanned and through this scanning 1070 couplets related to basic language skills have been detected which include 878 couplets of speaking, 38 couplets of writing, 76 couplets of listening and 79 couplets of reading and the irrelevant couplets haven’t been evaluated. It’s been seen that the listening skill in this work has been used mostly through hearing / auditory (49 couplets). It’s been emphasized that the spoken words in the listening activities must be listened very carefully. Once again it’s been stated that good listening is the basis of good understanding. The couplets related to speaking skills have been detected the most. The importance of elocution, answering the questions properly and on time, solving the problems by talking and evaluation of self-speech have been emphasized. The importance of reading various works has been dwelt on. The writing skill has been processed mostly through the writing species and writing materials. The couplets involving the basic language skills have been examined and it’s been seen that the skills in this work are corresponded with the functions of today’s Turkish Lesson Teaching Programme. Henceforth, it is thought necessary and fruitful to utilise this kind of sources in the design and execution of the relevant curricula.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde, temel dil becerileri örgün eğitim kurumlarında Türkçe öğretimi programı içerisinde verilirken; geçmişte, ana dili öğretimi yapan okulların henüz var olmadığı dönemlerde, edebî metinlerde örtük olarak yer almıştır. Anlama becerilerinden dinleme ve okuma ile anlatma becerilerinden konuşma ve yazma becerileri kültür aktarımı yoluyla edebî metinlerden okuyucusuna ulaşmayı başarmıştır. Bu çalışmada XIV. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden olan Mantıku’t-tayr’daki temel dil becerileri tespit edilmiş ve tespit edilen becerilerin Türkçe Dersi (6, 7, 8. sınıflar) Öğretim Programı’ndaki kazanımlarla örtüşme düzeyi ortaya konmuştur. Çalışma doküman incelemesine dayalı olarak yapılmış, eserdeki 4440 beytin tamamı taranmış, bu tarama sonucunda temel dil becerileriyle ilgili 878’i konuşma, 38’i yazma, 76’sı dinleme ve 79’u okuma olmak üzere toplam 1070 beyit tespit edilmiş, ilgili olmayan beyitler değerlendirmeye alınmamıştır. Eserde dinleme becerisinin daha çok işitme/duyma (49 beyit) yönüyle kullanıldığı görülmüştür. Dinleme sırasında söylenen sözlerin dikkate alınması ve dikkatle dinlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yine iyi dinlemenin, söyleneni anlamanın temeli olduğu belirtilmiştir. Eserde en çok, konuşma becerisiyle ilgili beyit tespit edilmiştir. Söz söylerken güzel konuşmanın önemi, sorulara düzgün ve vaktinde cevap verme, sorunlara konuşarak çözüm arama, kendi konuşmasını değerlendirme vurgulanmıştır. Okuma sırasında sadece aynı eseri okumak yerine bu eseri destekleyecek başka eserleri de okumanın önemi üzerinde durulmuştur. Yazma becerisi daha çok yazı türleri ve yazı materyallerinden bahsedilerek işlenmiştir. Eserde yer alan temel dil becerileriyle ilgili beyitler incelendiğinde, bu becerilerin Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımlarla örtüştüğü görülmektedir. O halde bu tür eserlerin eğitim-öğretim programlarında yer almasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

ARSLAN Akif (2012). "Kutadgu Bilig'de Dinleme Ve Konuşma Becerisine İlişkin Sözler", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:3, Sayı:7
BATUR Zekerya (2012). "Divânü Lûgati't-Türk'te Anlama ve Anlatma Becerilerine İlişkin Örnekler." Turkish Studies 7.2 : 219-231.
CEMİLOĞLU Mustafa (2004). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, İstanbul: Aktüel Yayınları.
CLEEREMANS Axel ve DİENES Zoltan (2008). ''Computational models of implicit learning'', In R. Sun (Ed.), Cambridge handbook of computational psychology (pp. 396-421). Cambridge: Cambridge University Press.
CONWAY Christopher M. ve PISONI David B. (2008). '' Neurocognitive Basis of Implicit Learning of Sequential Structure and Its Relation to Language Processing'', http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2605665/.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013
Mantıku't-Tayr'da Temel Dil Becerilerinin Kullanımı
541
ÇİFÇİ Musa (2001). ''Dinleme Eğitimi ve Dinlemeyi Etkileyen Faktörler'', Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. II, S. 2, Afyon, s. 165-177.
ÇİFÇİ Selcen ve YILDIRIM Gülbike (2013). " İskendernâme'deki Anlama ve Anlatma Becerileri ile İlgili Unsurlar ve Bunların İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programındaki Yeri", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 6, Sayı:2, Sayfa 313-331.
DEMİREL Özcan (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, İstanbul: MEB Yay.
KARAPANLI Gürcan (2009). Risalet'ün Nushiyye, Mantıku't-tayr ve Garipname Mesnevilerinin Tasavvuf Açısından İncelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kemal Yavuz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
KARTAL Ahmet (2004). "Attar'ın Mantıku't-tayr'ı ile Gülşehri'nin Mantıku't-tayr'ının Mukayesesi", I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni (8-10 Ekim 2003) Bildiriler, Kırşehir.
KAVCAR Cahit vd. (1998). Türkçe Öğretimi, Ankara: Engin Yayınevi.
KORKMAZ Zeynep (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi(6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
ÖZBAY Murat; Melanlıoğlu, Deniz (2012). "Türkçe Öğretim Programlarının Dinleme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/1 Winter 2012,
p.87-97, TURKEY
ÖZBAY Murat (2005). "Ana Dili Eğitiminde Konuşma Becerisini Geliştirme Teknikleri", Journal Of Qafkaz University, 16 Fall , s.177-184.
ÖZDEN Mehtap (2009). Türkçe Kaynak Metinlerin Türkçe Öğretiminde Kullanılabilirliği,
Basılmamış Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
ÖZKAN Mustafa (2000). Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul: Filiz Kitabevi.
SEVER Sedat (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, (4. bs.), Ankara: Anı Yayıncılık.
TEMEL Arzu (2010). Gülşehri'nin Mantıku't-tayr Tercümesinde Kelime Grupları,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç.Dr. Suzan Suzi Tokatlı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
TEMUR Turan (2001). "Dinleme Becerisi", Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Türkçe 1-8, (Ed. Prof.Dr. Ayşegül Ataman vd.), İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
YILDIRIM Ali; ŞİMŞEK Hasan (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
YAVUZ Kemal (1983). " XIII-XVI. Asır Dil Yadigarlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri", Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 27, Faruk Timurtaş'a Armağan, İstanbul, s.9-57 .
YAVUZ Kemal (2000). "Türk Edebiyatında Mesnevî'den İlk Tercüme Hikayeler ve Bazı Dikkatle/', Bildiriler, Uluslar arası Mevlânâ Bilgi Şöleni (15-17 Aralık 2000), Kültür Bakanlığı Yayınları: 2526, Özel Dizi: 22, Ankara, s. 355-381.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013

c
542
Selcen ÇİFÇİ-Ozan ALEVLİ
YAVUZ Kemal (2004). "Çeşitli Yönleri ile Mantıku't-tayr ve Garib-nâme Mesnevileri", İ.U. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 4501, Cilt 31, 345-356. ss. İstanbul.
YAVUZ Kemal (2007). Gülşehri'nin Mantıku't-tayr'ı (Gülşen-nâme) [Metin ve Aktarma],
Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215468/h/giris.pdf (erişim: 08.04.2013) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215469/h/metin.pdf (erişim: 08.04.2012)
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com