You are here

TÜRKÇE DERSLERİNDE DERS KİTABI DIŞINDA GÖRSEL OGE KULLANMAYA İLİŞKİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ANALYZING THE VIEWS OF TURKISH TEACHERS RELATED TO USING VISUAL MATERIALS EXCEPT FROM THE COURSE BOOK IN TURKISH LESSONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5562

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is important to use visual elements and bring in this skill to the students in the era of literacy. The purpose of this study is to determine the views of Turkish teachers related to using visual materials except from the course book. In order to fulfill this purpose, open-ended questions (How often do you use visual elements aside from textbooks?, "How do you supply the visual elements aside from textbooks?, "What are the visual visual elements you used in your lessons except from visuals in your textbooks?", "How is effect of the using of visual element to learning and teaching?") were asked to 24 Turkish teachers carrying on their duties in Adıyaman in 2012-2013 academic year and data of the research were obtained. These data were analyzed using the content analysis technique; it was determined that 45.9% of Turkish teachers have not used any visual materials except from the images in Turkish course books, and 41.6% have used a few times in a week, and 12.5% have used rarely. It was also noticed that Turkish teachers provided the materials from the Internet, CDs of private publishing firms, newspaper and magazine clippings, and some others prepared the images on their own. It was also determined that Turkish teachers have used pictures, posters, photos, puppets, colorful cartons, game cards, postcards, maps, graphics, animations, and cartoons in their lessons, these images provided the memorability, improved inference, increased the interest and attention, made the lesson more enjoyful and provided time saving during the lesson. Suggestions of this research have been organizing i n - service trainings in which the importance of images will be explained to teachers and creating a website depending upon Ministry of National Education in which the data related to visual literacy will be provided to teachers.
Abstract (Original Language): 
Görsel okuryazarlık çağında görsel öğelerin Türkçe derslerinde kullanılması ve bu becerinin öğrencilere kazandırılması önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin derslerinde ders kitabı dışında görsel öge kullanmaya ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Adıyaman'nda görev yapan 24 Türkçe öğretmenine "Ders kitapları dışında görsel ögeleri kullanma sıklığınız nasıldır?", "Ders kitapları dışında görsel ögeleri temin etme yollarınız nelerdir?", "Ders kitabında yer alan görseller dışında derslerinizde kullandığınız görseller nelerdir?", "Türkçe derslerinde görsel öge kullanmanın öğrenme-öğretmeye etkisi nasıldır?" açık uçlu soruları yöneltilerek araştırmanın verileri elde edilmiştir. Bu veriler, içerik analizi tekniğiyle incelenip Türkçe öğretmenlerinin % 45.9'unun Türkçe ders kitaplarında yer alan görseller dışında herhangi bir görsel kullanmadığı % 41.6'sının haftada birkaç kez, % 12.5'i ise çok az kullandığı tespit edilmiştir. Türkçe öğretmenlerinin görselleri internetten, özel yayınevlerinin CD'lerinden, gazete ve dergi küpürlerinden temin ettikleri ve bazı görselleri kendilerinin yaptıkları görülmüştür. Türkçe öğretmenlerinin, derslerinde resim, afiş, fotoğraf, kukla, renkli karton, oyun kartı, kartpostal, harita, grafik, animasyon ve karikatür kullandıkları ve bu görsellerin kalıcılığı sağladığı, anlam kurmayı geliştirdiği, ilgi ve dikkati arttırdığı, dersi eğlenceli hâle getirdiği ve derslerde zaman tasarrufu sağladığı tespit edilmiştir. Türkçe öğretmenlerine görsellerin öneminin kavratılacağı hizmetiçi kursların düzenlenmesiyle öğretmenlere görsel okuryazarlıkla ilgili verilerin sağlanabileceği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir internet sitesinin kurulması ise bu araştırmanın önerileridir.

REFERENCES

References: 

AKKAYA, A. (2011). Karikatürlerle dil bilgisi öğretimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya:
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
ALPAN, G. (2008). Görsel okuryazarlık ve öğretim teknolojisi, Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 5(2), 74-102.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
GÜNEŞ, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
International Visual Literacy Association http://www.ivla.org/drupal2 /content/about-us
adresinden 25 Haziran 2013'te alınmıştır.
KAPULU, A. ve KARACA, A. (2010a). İlköğretim türkçe 8 öğrenci çalışma kitabı. Ankara: Koza
Yayın Dağıtım.
KAPULU, A. ve KARACA, A. (2010b). İlköğretim türkçe 8 ders kitabı. Ankara: Koza Yayın
Dağıtım.
MEB (2006). İlköğretim türkçe dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB
Yayınları.
SANALAN, V. A.; Sülün, A. ve Çoban, T. A. (2007). Görsel Okuryazarlık. Erzincan Eğitim
Fakültesi Dersisi, 9-2, 33-47.
SARTORİ, G. (2006). Görmenin iktidarı. (Çev. Gül Batuş) İstanbul: Karakutu Yayınları.
STOKES, S. (2002). Visual literacy in teachingandlearning: a literature perspective. Electronic
Journal for the Integration of Technology in Education,1 (1), 10-19. http://ejite.isu.edu/
Volume1No1/pdfs/stokes.pdf adresinden 21 Mayıs 2013'te alınmıştır.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com