You are here

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Akademik ve Sosyal Yaşantılarına Yansımaları

The Reflections of the Public Personnel Selection Examination on Teacher Candidates’ Academic and Social Lives

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to determine teacher candidates’ perceptions about the Public Personnel Selection Examination (KPSS) and the reflections of this exam on their views of teaching profession and the content of undergraduate courses and social lives. In this study, qualitative research methods and semi-structured interviews were used. The study group consists of 47 teacher candidates graduated from Uşak University Department of Primary Class, Social Studies Education and Turkish Language Teaching in 2011 and entered the KPSS in the same year. During the interviews with participants who accept audio recordings, sound recordings were made. The notes were also written during the interviews with the participants who do not accept audio recordings. Then the sound recordings, descriptive writing and content analysis were performed by pouring over all the data. However, direct quotations were given to reflect the original views and opinions. These applications may be considered to increase the reliability and validity of research data. Teacher candidates reported that KPSS was not an appropriate examination to select a qualified teacher. Moreover, they said that this exam had adversely reflections on their environmental communication, social relationships and artistic, cultural and sporting activities. Teacher candidates suggest that both a verbal and written examination process should be applied instead of KPSS and permanent teachers should be assigned instead of teachers working for course fee.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili düşünceleri ve sınavın öğretmen adaylarının lisans derslerinin içeriği ile öğretmenlik mesleğine bakışlarına ve sosyal yaşantılarına yansımalarını belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve bu yöntemin tekniklerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya Uşak Üniversitesi İlköğretim Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden 2011 yılında mezun olmuş ve aynı yıl KPSS’ye girmiş 47 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma sürecinde izin veren katılımcılarla yapılan görüşmeler sırasında ses kaydı alınmış, ses kaydı istemeyen katılımcılarla yapılan görüşmeler sırasında ise yazılı notlar tutulmuştur. Ses kayıtları yazıya dökülerek bütün veriler üzerinden betimsel ve içerik analizi yapılmıştır. Bununla birlikte özgün görüş ve düşünceleri yansıtacak şekilde doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. Araştırma sırasında öğretmen adayları KPSS’nin nitelikli öğretmeni seçmek için uygun bir sınav olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca sınavın, onların çevreyle iletişimlerini, sosyal ilişkilerini, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarına olumsuz yansıdığını ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının KPSS yerine sözlü ve yazılı bir sınava tabi tutulması ve ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerin yerine atama yapılması önerilebilir
9-22

REFERENCES

References: 

Akyüz, Y. (1999). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Kültür Koleji.
Baskan, G. A., Aydın, A. ve Madden T. (2006). Türkiye’deki Öğretmen Yetiştirme
Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 15(1), 35-42.
Baştürk, R. (2007). Kamu Personel Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının
Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
17(2), 163-176.
Baştürk, R. (2008). Fen ve Teknoloji Alanı Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli
Seçme Sınavı Başarılarının Yordanması. Elementary Education Online, 7(2), 323-332.
Çevik, O. ve Yiğit, S. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Profillerinin Belirlenmesi:
Amasya Üniversitesi Örneği. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 89-106.
Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2011). Biyoloji Öğretmen Adaylarının KPSS ile İlgili Görüşleri.
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 2(4), 159-172.
Coşkun, K., Metin, M., Birşiçi, S. ve Kaleli Yılmaz, G. (2010). Farklı Mesleki
Deneyime Sahip Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik ile İlgili Algılamaları. International
Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE),
11-13 November, Antalya.
Demir, M. C. ve Gür, H. (2000). Türkiye, İngiltere ve Fransa’da İşe Alınma, Çalışma
Hayatı ve Ücret Politikaları Açısından Öğretmenin Durumu. II. Ulusal Öğretmen
Yetiştirme Sempozyumu, 10- 12 Mayıs, Çanakkale.
Deryakulu, D. (2011). KPSS Eğitim Bilimleri Sorularının Genel Öğretmen Yeterliklerinin
Öğretim Teknolojisi Alanı ile İlgili Alt Yeterlik ve Performans Göstergeleri
Açısından İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 1-23.
Dilaver, H. H. (1996). İngiltere’de Vğretmen Ülımı ve Estihdam Şartları. Çağdaş
Eğitim, 21, 26-30.
Dilekmen, M., Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2005). Öğretmen Adaylarının
Akademik ve KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kazım
Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 304-315.
Engeç, N. (1991). Öğretmen adaylarının Yeterlik Sınavı Başarıları ile Üniversite
Başarıları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, (6), 149-165.
Eraslan, L. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) Yönteminin Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-
31.
Guarino, C. M., Santibanez, L., & Daley, G. A. (2006). Teacher Recruitment and
Retention: A Review of the Recent Emprical Literature. Review of Educational Research,
76(2), 173-208.
22 TSA / Yıl: 15 S: 3, Aralık 2011
Ferudun SEZGİN - Erol DURAN
Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. (2008). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli
Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), 35-43.
Kablan, Z. (2010). Akademik Mezuniyet Ortalama Puanı ile KPSS Başarı Puanı
Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 451-470.
Karaca, E. (2011). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’na
(KPSS) Yönelik Tutumları. Akademik Bakış Dergisi, (23), 1-18.
Karaçanta, H. (2009). Öğretmen Adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı
Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi. (Geçerlik ve güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 50-57.
Karadeniz, Y. ve Demir, S. B. (2010). Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının
Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 55-
77.
Nartgün, Ş. S. (2008). Aday Öğretmenlerin Gözüyle Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama Esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.
Resmi Gazete. Karar No: 2002/3975. Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr
Şahin Taşkın, Ç. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). Meslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen
Adaylarının Profesyonel Gelişimindeki Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, (28), 165-174.
Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). KPSS’ye Girecek Öğretmen Adaylarındaki
Umutsuzluk ve Durumu sSürekli Kaygı Düzeylerini Yordayıcı Değişkenlerin
İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 953-974.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Üraştırma Yöntemleri.
Ankara: Seçkin.
Yılmaz, K. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
Öğretim Alemanlarının Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 839-867.
Yüksel, S. (2007). Örtük Programın Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek
Derslerine Yönelik Düşüncelerindeki Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,
(50), 321-345.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com