You are here

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA TUTUKLUĞU DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ABOUT SECONDARY SCHOOL STUDENTS WRITERS BLOCK LEVELS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research tries to determine writer's block levels of middle schools students (6, 7, 8. grade) according to various variables. The research was conducted with 450 secondary school students in Ankara (Mamak, Yenimahalle, and Çankaya districts). Blocking items of Writer's Block Questionnaire developed by Rose (1981) were adapted to Turkish and they were used through adding another item to them. Principal component analysis rotated to varimax rotation was used for purpose of obtaining evidence for validity estimates. According to the results of factor analysis, it was found that blocking items comprises of one factor explaining 43 % of the total variance. The estimated reliability of the scale scores by using Cronbach alpha was, 84. Results of this study are as follows: 5 % of middle school students almost always or often experience writer's block while doing written expression practices. A significant part of the students (60 %) goes through writer's block, though from time to time. It was determined that writer's block decreases Turkish course success increase. Students having regular journals in their houses have less writer's block. Diary writing has less writer's block likewise.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, ilköğretim okulları ikinci kademe (6,7, 8.sınıf) öğrencilerinin yazma tutukluğu düzeyleri çeşitli değişkenlere göre tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Mamak, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerindeki üç ilköğretim okulunun ikinci kademesinde öğrenim görmekte olan 450 öğrenci oluşturmuştur. Yazma tutukluğunu ölçmek amacıyla Rose (1981) tarafından geliştirilmiş olan Yazma Tutukluğu Ölçeği'nin tutukluğu ölçen maddeleri Türkçeye uyarlanmış ve bunlara bir madde daha eklenerek kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda bu maddelerin, toplam varyansın yaklaşık % 43'ünü açıklayan tek bir faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ,84 olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçları şunlardır: İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin % 5'inde yazılı anlatım çalışmaları esnasında hemen her zaman ya da sıklıkla yazma tutukluğu olmaktadır. Öğrencilerin önemli bir kısmında (% 60) bazen ya da ara sıra da olsa yazma tutukluğu görülmektedir. Türkçe dersi başarısı yükseldikçe yazma tutukluğunun azaldığı tespit edilmiştir. Evine düzenli dergi giren öğrencilerin daha az yazma tutukluğu yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca günlük tutmanın da yazma tutukluğunu azalttığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS'te İşletme
Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
Aksayan, S. ve Gözüm, S. (2002). Kültürlerarası Ölçek Uyarlaması İçin Rehber
I: Ölçek Uyarlama Aşamaları ve Dil Uyarlaması. Hemşirelik Araştırma
Dergisi. 4 (1): 9-13.
Altunışık, R.; Coşkun, R.; Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004). Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya
Kitabevi.
Arıkan, R. (2007). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil
Yayın Dağıtım.
Avcıoğlu, H. (2000). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin
Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim. 115: 10-17.
Bacanlı, H. (2004). Sosyal İlişkilerde Benlik, Kendini Ayarlamanın Psikolojisi.
İstanbul: MEB Yayınları.
Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler.
Ankara: Pegem Yayınları
66 TSA / YIL : 16 S: 1, Nisan 2012
ilköğretim ikinci Kademe Öğrencilerinin Yazma Tutukluğu Düzeyleri Üzerine...
Balcı, A. (2009). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlık ve İlgileri
Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara:
Gazı Üniversitesi.
Baş, T. (2006). Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlendirilir. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
Boice, R. (1993). Writing Blocks and Tacit Knowledge. The Journal of
Higher Education, 64, (1): 19-54
Bostancı, G. (2003). Ergenlik Dönemindeki Çocukların Sosyoekonomik Şartlar
Çerçevesinde Dili Kullanma Biçimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara:
PegemA Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. B.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.
(2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Coşkun, E. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında
Bağdaşıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri. Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
Deniz, K. Z. (2007). Psikolojik Ölçme Aracı Uyarlama. Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 40 (1): 1-16.
Hall, B. A. (1998). Writer's Block: Research, Past Remediation, and Recommendations
for Future Treatment. Unpublished Master Thesis, The
University of Houston-Clear Lake (UMI Number: 1393002).
Hambleton, R. K. ve Patsula, L. (1998). Adapting Tests for Use in Multiple
Languages and Cultures. Social Indicators Research, 45: 153-171.
Huston, P. (1998). Resolving Writer's Block. Canadian Family Physician, 44:
92-97.
Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kellog, R. D. (1999). The Psychology of Writing. Oxford University Press.
Küçük, S. (2002). Şehirleşme ve Okuma Anlama İlişkisi. Dil Dergisi, 117: 25-
46.
TSA / Yıl: 16 S: 1, Nisan 2012 67
Murat ÖZBAY / Kemal Zeki ZORBAZ
MEB (2009). İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve
Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Özbay, M.; Büyükıkız, K. K. ve Uyar, Y. (2011). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin
Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme.
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
15: 149-173.
Peterson, K. E. (1987). Relationships among Measures of Writer's Block,
Writing Anxiety, and Procrastination. Unpublished PhD Thesis, Ohio
State University.
Rose, M. (1981). Questionnaire for Identifying Writer's Block (QIWB). (Eric
Reproduction Service No. ED236652).
Rose, M. (1983). Cognitive Dimension of Writer's Block. Carbondale, Illinois:
Southern Illinois University Press. (Eric Reproduction Service
No. ED230932).
Rose, M. (1984). Writer's Block: Cognitive Dimension. Carbondale, Illinois:
Southern Illinois University Press. (Eric Reproduction Service No.
ED248527).
Savaşır, I. (1994). Ölçek Uyarlamasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları. Türk
Psikoloji Dergisi. 9 (33): 27-32.
Şeker, H. ve Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı
Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Taner, M. ve Başal, H. A. (2005). Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi
Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin
Dil Gelişimlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi. 18 (2): 395-420.
TDK (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Temur, T. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime
Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com