You are here

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DEĞER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUK DEĞERİNİ BİLİŞŞEL DÜZEYDE KAZANMALARINA ETKİSİ

The Effect of Values Education Approaches on Students Gaining Responsibility Value in Cognitive Level in Primary School Social Studies Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to define the effect of value teaching program, which will be applied on 5th grade primary school social studies students, about students' level of gaining responsibility value in cognitive level. This research is of the experimental model pre-test and post-test control. The working group of the study consisted of 5th grade students of a public primary school in Yenimahalle discrit of Ankara in the semesters of 2008-2009. In the experiment group, social studies lessons were given adapted to value teaching approach for 8 weeks, where in the control group only the process was followed. In order to obtain the quantitive data before and after the program, cognitive level scale was applied on both groups. SPSS 15.0 package program was used in the analysis of data. The results of the analysis of the data showed that there is meaningful difference found on the side of experiment group in the points taken from the cognitive level scale. According to the gender, there was no difference in the points of cognitive level scale. In the experiment group, according to the socio-economic and cultural properties of the family variable, the meaningful differences were found only on between cognitive level scale post test results and financial state of the family. There were no meaningful differences between other variables. There were no meaningful differences between other variables.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde uygulanacak olan değer öğretim programının öğrencilerin "sorumluluk" değerini bilişsel düzeyde kazanmalarına etkisini belirlemektir. Bu araştırma, ön test - son test kontrol gruplu deneme modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008-2009 öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle ilçe merkezinde bulunan ve eğitim-öğretim hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bir ilköğretim okulunun 5. sınıfları oluşturmuştur. Deney grubunda 8 hafta boyunca değer öğretimi yaklaşımlarına uygun olarak Sosyal Bilgiler dersi öğretimi yapılmış, kontrol grubunda ise var olan süreç gözlenmiştir. Deney ve kontrol grubuna programın uygulanmasından önce ve sonra nicel veri elde etmek için Bilişsel Düzey Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15,0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesiyle elde edilen sonuçlarda, deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerin uygulama sonrası "sorumluluk" değerine ilişkin, Bilişsel Düzey Ölçeğinden elde etmiş oldukları puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni açısından, öğrencilerin Bilişsel Düzey Ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamış. Deney grubunda, ailenin sosyo ekonomik ve kültürel özellikleri değişkeni açısından, sadece öğrencilerin Bilişsel Düzey Ölçeği son test puanları ile ailenin gelir durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

REFERENCES

References: 

Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim
II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazı Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı, Ankara.
Büyüköztürk, Ş.(2001). Deneysel Desenler. PegemA Yayıncılık, Ankara.
Fidan, N. ve Erden, M. (2001). Eğitime Giriş. Alkım Yayınları, İstanbul.
Harris, E.L. (1991). Identifying Integrated Values Education Approaches in
Secondary School. Ph.D Thessis.Texas A&M University.
İşcan Demirhan, C. (2007). İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının
Etkiliği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kan, A. (2007). "Portfolyo Değerlendirme", Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, S.32, ss.133-144, Ankara.
Karma, E., H. & Kahil, R. (2005). The Effect of ''Living Values: An
Educational program''on Behaviors and Attitudes of Elementary
Students in a Private School in Lebanon. Early Childhood Education
Journal, Vol. 33, No. 2, October.
Leming, J. (1999). "Teaching Values in Social Studies Education Past
Practices and Current Trends". 03.05.2007 tarihinde internetten elde
edilmiştir.
http://www.usoe.k12.ut.us/curr/char_ed/fedproj/hist/teaching.hm
Lickona, T. (1991). Educating for Character. Bantam Boks, New York.
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel
Yayınları, Ankara.
Tezbaşaran, A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Türk Psikologlar
Derneği Yayınları. Özyurt Matbaası, Ankara.
Tezgel, R. (2006). Yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında
İnsan Hakları ve Değer Eğitimi. II. Uygulamalı Etik Kongresi, 18-
20 Ekim 2006, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Tillman, D. (2000). Living Values Activities for Young Adults. Health
Communications, Inc.
TSA / Yıl: 16 S: 1, Nisan 2012 145
Soner ALADAĞ
Tozlu, N. (1992). Eğitim Problemlerimiz Üzerine Düşünceler. Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Yayınları, Van.
Tracy, L. & Gibson, B. A. (2005). Development of an Instrument to Assess
Student Attitudes toward Educational Process in an Undergraduate
Core Curriculum. Doctorate thesis, Univercity of Arkansas.
Wragg, E. C., (2001). Assessment and Learning in the Primary
School. Routledge Flamer, London.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com