You are here

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER TERCİHLERİ (DEU. BUCA EĞT. FAK. ÖRNEĞİ)

EDUCATION FACULTY STUDENTS’ VALUE PREFERENCES: THE CASE OF BUCA FACULTY OF EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The primary aim of this study is to identify teacher candidates’ value preferences and whether these preferences differ according to several variables. The screening model was used in our study utilized screening model. The population of the study 7819 teacher candidates studying at the Buca Faculty of Education, Do- kuz Eylül University in 2011. Participants are 910 teacher candidates chosen from the population through stratified sampling. Values Inventory (Güngör, 1998) was used to determine values preferences. Students’ opinions on values preferences were described as is. The results showed that most students put “relief of conscience” in the first place of their ranking. However, awareness of reality and a comfortable life are the last preferences. Students’ preferences revealed a meaningful difference according to major. For the gender variable, there was a meaningful difference in the values of “modesty and harmony, struggling for the life after this, awareness of realities, relief of conscience, and fight for freedom”.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının değer tercihlerini belirlemek ve öğretmen adaylarının değer tercihlerinin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Araştırma, tarama modeli şeklindedir. Araştırmanın evreni, 2011 eğitim öğretim yılında DEU. Buca Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 7819 öğretmen adayıdır. Bu evren arasından tabakalı örneklem yöntemiyle seçilen 910 öğretmen adayı, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğrencilerin değer tercihlerini belirlemede Değerler Ölçeği (Güngör, 1998) kullanılmıştır. Öğrencilerin değerlerle ilgili görüşleri hiçbir değişikliğe uğratılmadan olduğu gibi betimlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre değerlerin 1. sırada seçilmesine dayalı olarak öğrenciler en fazla 1. Sırada “vicdan huzuru” değerini tercih etmişlerdir. Gerçeklerin bilinmesi ve konforlu bir hayat değerleri ise son tercihlerde yer almıştır. Öğretmen adaylarının bölümlerine göre değer tercihleri “her şeyin ölçülü ve ahenkli olması, öbür dünyayı kazanmak, yalansız bir dünya, konforlu hayat, vicdan huzuru, eşitliğin sağlanması, insanlara yardım değerlerinde anlamlı bir farklılık göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Aydın, M. (2011), “Değerler, İşlevleri ve Ahlak”, Eğitim-Bir-Sen, Sayı: 19.
Başçiftçi, F., Güleç, N., Akdoğan, T., Koç, Z. (2011), Öğretmen Adaylarının
Değer Tercihleri ile Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi, 2nd International
Conference on New Trends in Education and Their İmplications, 27-29 April. 2011
Antalya-Turkey.
Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara:
Pegem A Yayıncılık.
Citation, W. H. (2004). Values Educational Psychology Interactive,
Valdosta, GA: Valdosta State University. (16.10.2011) tarihinde internetten elde
edilmiştir.
Nevin AKKAYA
82 TSA / YIL: 17 S: 2, Ağustos 2013
Dilmaç, B., Deniz, M., Deniz, M. E. (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Öz-
Anlayışları İle Değer Tercihlerinin İncelenmesi”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt: 7.
Sayı: 18. s. 9-24.
Dilmaç, B., Bozgeyikli, H., Çıkılı, Y. (2008). “Öğretmen Adaylarının Değer
Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Değerler Eğitimi Dergisi,
Cilt:6. Sayı: 16. s. 69-91.
Ekinci Çelikpazu, E., Aktaş, E. (2011). “MEB 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders
Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Değer İletimi Açısından İncelenmesi”, Turkish
Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic Volume, 6/2 Spring, p. 413-424, Turkey.
Ekşi, H. (2003). “Temel İnsani Değerlerin Kazanılmasında Bir Yaklaşım:
Karakter Eğitimi Programları” Değerler Eğitimi Dergisi, C.1. Sayı:1. Sayfa: 79-96.
Güngör, E. (2010). Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar/ Ahlak Psikolojisi,
Ahlaki Değerler ve Ahlaki Gelişme, İstanbul: Ötüken Yayınevi.
Mengüşoğlu, T. (1983). Felsefeye Giriş, Ankara: Remzi Kitabevi.
Özaslan, G. (2006). Eğitim Yöneticilerinin Güç Tipi Tercihlerinin Değerlendirilmesi,
Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri
Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı. Yayınlanmış
Yüksek Lisans Tezi.
Özbay, M. (2008). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I, Ankara: Öncü Yayınları
Özdemir, A. (2010). Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve
Uygulamala, İstanbul: Beta Yayınevi.
Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: Psikolojik Danışma Rehberlik
Eğitim Merkezi (PEDREM).
Sarı, E. (2005). “Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim
Fakültesi Örneği”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:3. Sayı:10. s. 73-88.
TBMM. (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı. Resmi Gazete, Sayı: 26215
http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf
Uysal, F. (2008). Karakter Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi, İstanbul:
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi.
Yazıcı, K. (2007). “Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış”, Türklük Bilimi
Araştırmaları, Sayı:19. s.489-522
Yılmaz, E. (2009). “Öğretmenlerin Değer Tercihlerinin Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt: 7. Sayı: 17. s. 109-128.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com