You are here

İÇ DENETİM ETİĞİ VE KAMU İÇ DENETÇİLERİ TARAFINDAN ALGILANIŞI

INTERNAL AUDIT ETHICS AND PERCEIVED BY THE PUBLIC INTERNAL AUDITORS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ethics is the combination of set of values proposing people what to do or what not to do. Public internal audit of the public resources, economy, effectiveness and efficiency are managed according to the principles and guidance for the purpose of assessing the independent, objective assurance and consulting activity. In this study, the concept of ethics in public reminds internal auditors, internal audit activities, the effect of ethical values and ethics within the framework of rules aimed to determine the factors affecting the satisfaction of serving the public internal audit activities. As a result, the concept of ethics is an effective element in the success of public internal audit activities that have been identified. In addition, the research determined as a result, the ethical principles of public internal audit activities within the framework of the factors affecting the satisfaction of service, respectively, "Personal Rights and the Work Environment", "Professional Infrastructure", "Managers' Attitudes", "Professional Experience and Near" and "Age and Gender".
Abstract (Original Language): 
Etik, insana ne yapması ya da ne yapmaması gerektiğini öneren bir dizi değerler bütünüdür. Kamu iç denetimi ise, kamu kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu çalışma ile, etik kavramının kamu iç denetçilerine çağrıştırdıklarının, etik değerlerin iç denetim faaliyetlerine etkisinin ve etik kurallar çerçevesinde kamu iç denetim faaliyetlerinde hizmet tatminini etkileyen faktörlerin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, etik kavramının kamu iç denetimi faaliyetlerinin başarısında etkili bir unsur olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda tespit edilen, etik kurallar çerçevesinde kamu iç denetim faaliyetlerinde hizmet tatminini etkileyen faktörler sırasıyla “Özlük Hakları ve Çalışma Ortamı”, “Mesleki Altyapı”, “Yöneticilerin Tutumları”, “Mesleki Tecrübe ve Yakın Çevre” ve “Yaş ve Cinsiyet” dir

REFERENCES

References: 

AGHDAMY, M.G. (2009). “Türkiye ve İran’da Kamu Yönetiminde Etik
Değerler”, Kamu Etiği Sempozyumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü, 25-26 Mayıs, s. 209-219.
AĞCAKAYA, S. ve TOPRAK, D. (2009). “Kamusal Etik Açısından 5018 ve Mali
Saydamlık”, Kamu Etiği Sempozyumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü, 25-26 Mayıs, s. 317-337.
ATEŞ, H. ve ORAL, B. (2003). “Kamu Yönetiminde Etik: Kültürel Temeller ve
Örgütsel Ruhçuluk Kuramı Ekseninde Bir Analiz”, Kocaeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:1, s.5.
DELİORMAN, R.B. ve KANDEMİR, A.B. (2009). Kamu Kurumu Niteliğinde
Meslek Kuruluşları ve Etik, Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Proje
Akademik Araştırma Çalışması.
FIRAT, Z.F. ve ÜÇOĞLU, D. (2009). “Muhasebe Eğitiminde Etiğin İş
Dünyasına, Öğretim Elemanlarına ve Öğrencilere Yansımaları”, XXVIII
Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 20-24 Mayıs, s. 51-62.
FRİEDBERG, A. (2002). “The Role Of State and Public Audit in Safeguarding
Ethics in The Public Service: Whose Ethics? What Ethics?”, Ebsco
(15.03.2010), s. 121-134.
GİLMAN, S.C. (1999). “Public Sector Ethics and Government Reinvention”,
Public Integrity, Vol.1, No: 2, s. 175-192.
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 3/2 (2011) 150-168
17
GÜZ, H. ve AKÇAKAYA, M. (2009). “Yerel Yönetimlerde Etik Sorunlar ve Etik
Algılaması: Ankara Büyükşehir Örneği”, Kamu Etiği Sempozyumu,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 25-26 Mayıs, s. 457-479.
İŞGÜDEN, B. ve ÇABUK, A. (2006). “Meslek Etiği ve Meslek Etiğinin Meslek
Yaşamı Üzerindeki Etkileri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı: 16, s. 59-86.
KALAYCI, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri,
Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
KOÇBERBER, S. (2008). “Dünyada ve Türkiye’de Denetim Mesleği”, Sayıştay
Dergisi, Sayı: 68, s. 65-89.
KOÇBERBER, S. (2009). “Türk Kamu Yönetiminde Denetim Etiğine Genel Bir
Bakış”, Kamu Etiği Sempozyumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü, 25-26 Mayıs, s. 285-299.
KÖPRÜ, B. (2007). Türk Kamu Yönetiminde Etik Değerlerden Sapma ve
Yönetsel Yozlaşma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi.
KUTLU, A.H. (2009). “Şirket Skandalları Sonrası, Muhasebe Eğitiminde Etiğe
Bakış”, XXVIII Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Celal Bayar
Üniversitesi, 20-24 Mayıs, s. 125-139.
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (2006), “Meslek
Etiği”, Ankara.
ÖZDEMİR, M. (2008). “Kamu Yönetiminde Etik”, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, s. 179-195.
ÖZMEN, A. (2008). Kamu Yönetiminde Etik Davranışlar: Kocaeli Tapu Sicil
Müdürlüğünde Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
PEHLİVAN, İ. (1998). Örgütsel ve Yönetsel Etik, PAGEM Yayınları, Ankara.
SAYLAM, G. (2007). Kamu Yönetiminde Etik Çalışmalar ve Türkiye’deki Son
Gelişmeler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi.
SABURAY, A. (2009). “Değerlendirme Bildirisi”, Kamu Etiği Sempozyumu,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 25-26 Mayıs.
S.ÖZDEMİR/İç Denetim Etiği ve Kamu Denetçileri…
18
ŞİRİN, N.Y. (2006). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Sürecinde Etik
Sorunlar ve Türkiye, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi.
TEPE, H. (1997). “Etik ve Meslek Etikleri: Kavram ve Sorunlar”, III. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, s. 71-75.
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, 1992, İstanbul.
ULUĞ, F. (2009). “Yönetim ve Etik”, Kamu Etiği Sempozyumu, Türkiye ve
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 25-26 Mayıs, s. 3-15.
URAL, T. (2003). İşletme ve Pazarlama Etiği, Detay Yayıncılık, Ankara.
Wakefield, Brigham (1976), “Ethics and The Public Service: A Case For
Individual Responsibility”, Blackwell Publishing Limited, s. 661-666.
YATKIN, A. (2009). “Kamu Yöneticilerinin Etik Düşünce ve Davranışlarının
Kamu Hizmetine ve Hizmet Tatminine Yansımaları: Elazığ Valiliği
Örnek Alan Çalışması”, Kamu Etiği Sempozyumu, Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 25-26 Mayıs, s. 101-124.
YÜKSEL, C. (2005). “Türk Kamu Yönetiminde Etik Mevzuatı Değerlendirmesi
ve Çözüm Önerileri”, Siyaset ve Yönetimde Etik Sempozyum, Sakarya
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 18-19 Kasım, s. 347-360.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com