You are here

SÜRÜCÜLERİN SÜREKLİ VE DURUMLUK KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

THE INVESTIGATION OF DRIVERS' STATE AND TRAIT ANXIETIES BY SOME VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research, state-trait anxiety levels of drivers to examine some of the variables. Research data has a quantitative paradigm. In this study, the relational model is used to scan. The constant traffic of the study group in the province of Konya, and life continued from driver fee from 401 individuals, respectively. As a means of data collection, Spielberger, Goorsuch and Lushene (1970 transmits Öner and LeCompte, (1983) state-trait anxiety inventory form developed by the sub-test was used to measure anxiety. ANOVA and Tukey testwere used to analyze the data. The research results ; drivers to state and trait anxiety levels were compared with analysis of variance according to the age variable, the relationship of state anxiety were not significant relationship was found in cases of ongoing concern. Another result is, the drivers according to state and trait anxiety significantly differentiate the level of education.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, sürücülerin durumluk-sürekli kaygı düzeylerini bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırma veri bağlamımda nicel bir paradigmaya sahiptir. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Konya ilinde sürekli trafiğe çıkan ve yaşantısını sürücülükten gelen ücretle devam ettiren 401 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Spielberger, Goorsuch ve Lushene (1970'ten aktaran Öner ve LeCompte, (1983) tarafından geliştirilen durumluk-sürekli kaygı envanterinin sekli kaygıyı ölçen alt testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde varyans analizi ve Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular; sürücülerin sürekli ve durumluk kaygı düzeyleri yaş değişkenine göre varyans analizi ile karşılaştırılmış durumluk kaygıya ilişki anlamlı bulunmazken sürekli kaygı durumlarında ilişki bulunmuştur. Bir başka bulgu ise, sürücülerin durumluk ve sürekli kaygıları eğitim düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır.
37-44

REFERENCES

References: 

Aiken, L. R. (1976). Update on attitudes and other aff ective variables in learning mathamatics. Review of Educational Research, 46, 293-311.
Arı, R. (1989). Üç büyük psikolojik yaklaşımda anksiyete. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 195¬219.
Aydın, E. ve Dilmaç, B. (2004). Matematik Kaygısı. Eğitime ilişkin Çeşitlemeler.(Ed. M.
Yiğit, Dilmaç, Deniz ve Hamarta (2011). Sürücülerin Sürekli Ve Durumluk Kaygilarinin Bazi
Değişkenler Açisindan incelenmesi, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:4 s: (37-44)
ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:2, Sayı :4
EYLÜL 2011
Gürsel), Konya: Eğitim Kitabevi.
Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (1990). Stres ve Başa Çıkma Yolları. (9. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Çalık, S. (2008). Belediye otobüs sürücülerinin risk alma davranışlarının incelenmesi. Ankara: Hacettepe
Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
Dayhoff, S.A. (2000). Diaggonally-Parked in a Paralel Universe. Working Through Social
Anxiety. New Mexico: Effectiveness-Plus Publications.
Gençtan, E. (1981). Çağdaş yaşam ve normal dışı davranışlar. Ankara: Maya Matbaacılık. Gümüş, A. E.(2006). Sosyal Kaygılı İle Başa Çıkma. Anakara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kulaksızoğlu, A., Çakar, M., Dilmaç, B., & Şirin, A.(1997). "Sürücülerin Kaygı Seviyeleri İle Seçilmiş Bazı Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki" M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:10, 191¬210.
Köknel, Ö. (1997). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Ocaktan, M. E., Keklik, A., & Çöl, M. (2002). Abidinpaşa sağlık ocağında çalışan sağlık personelinde spielberg durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 55 (1), 21-28. Öner, N. ve Le Compte, A. (1985). Durumluk - Sürekli Kaygı Envanter El Kitabı. (2. Basım). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Öner, N. & LeCompte, A. (1983). Durumluk-sürekli kaygı envanteri el kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Öner N. (1994). Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
Özgüven, E. (1994), Psikolojik Testler, PDREM Yay., Ankara.
Öktem. Ö. (1981). Anksiyetenin Öğrenmeye ve Hafızaya Etkisi. İstanbul.
Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., &Lushene, R. E.
(1970)
. Manual for state and anxiety inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com