You are here

GÜVENLİK ALAN YETERLİLİKLERİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

SECURITY FIELD QUALIFICATIONS AND ACADEMIC STUDIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.21733/ibad.417321

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Security as a concept we live in is an interdisciplinary field that has been studied today much more than ever before. Along with being associated with many sciences, there are specific theories, approaches and terminology. Looking at the academic work done in the field of security, it is seen that the studies done in the countries where security threats are relatively few are mostly in the forefront. Academic studies are carried out in the coordination of Higher Education Council in our country. There are two main factors that determine fieldwork: competency of associate professors and the validity of programs that academicians can identify themselves. The validity of the programs is mostly related to the approval of the Higher Education Council Authority and international accreditation. In this framework, in order to demonstrate a national attitude in the field of security for the future, it is suggested that it is important for the Higher Education Council to designate the field of "security" as the field of associate professorship, and activation of the ISCED codes and the security field competencies, as well as the opening of security programs and the promotion of research and training.
Abstract (Original Language): 
İçinde yaşadığımız bir kavram olarak güvenlik, bugün geçmişten çok daha fazla üzerinde çalışılan ve araştırma yapılan inter-disipliner bir alandır. Bir çok bilim ile ilişkili olmakla birlikte kendine özgü teorileri, yaklaşımları ve terminolojisi bulunmaktadır. Güvenlik alanında yapılan akademik çalışmalara bakıldığında çoğunlukla görece olarak güvenlik tehdidinin az olduğu ülkelerde yapılan çalışmaların ön planda olduğu görülmektedir. Ülkemizde akademik çalışmalar Yükseköğretim Kurulu’nun koordinesinde yürütülmektedir. Alanda çalışmaları belirleyen iki temel faktör vardır: akademisyenlerin kendilerini tanımlayabildikleri doçentlik alan yeterlilikleri ve programların geçerliliği. Programların geçerliliği daha çok Yükseköğretim Kurumunun onayı ve uluslararası akreditasyonu ile ilişkilidir. Bu çerçevede bu çalışma ile güvenlik alanında geleceğe dair ülkesel bir duruş sergilenebilmesi için, Yükseköğretim Kurulu tarafından “güvenlik” alanının doçentlik bilim alanı olarak belirlenmesinin, ISCED kodları ve güvenlik alan yeterliliklerinin aktive edilmesinin ve ayrıca güvenlik alanında programların açılmasının, araştırma ve eğitimlerin de teşvik edilmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

REFERENCES

References: 

Australian National University, Master of National Security Policy, https://nsc.crawford. anu.edu.au/study/graduate-degrees/master-national-security-policy (Erişim Tarihi: 20.03.2017)
AVCI, E., DEMİR, C.K. (2017). TERÖRİZM ÇALIŞMALARI: TÜRKİYE’DEKİ ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN BETİMSEL BİR ANALİZ. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 13 (26), 1-44.
BİRDİŞLİ, F. (2017) TEORİ VE PRATİKTE ULUSLARARASI GÜVENLİK: KAVRAM-TEORİ-UYGULAMA, 3. Baskı, Seçkin Yayınları.
Collage London University, Security and Crime Science, https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/degrees/securit...(Erişim Tarihi: 20.03.2017)
9-11 Nisan 2018 Istanbul, TÜRKİYE
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri
134
DEDEOĞLU, Ç. (2017). GÜVENLİĞİN DOĞASI VE DOĞANIN GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR, Devletin Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları, (Ed.) Tolga SAKMAN, TASAM Yayınları, İstanbul.
Eastern Kentucy University, Homeland Security, http://programs.eku.edu/academics/ homeland-security(Erişim Tarihi: 20.03.2017)
Universidad Nacional de Educación- Master´s Degree In Peace, Security and Defense, https://descargas.uned.es/publico/pdf/master_en/M_U_Peace_Security_and_D...(Erişim Tarihi: 20.03.2017)
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI, Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler, http://www.uak.gov.tr/temelalan/2018N_BilimAlanlariAnahtarKelimeler_1812... (Erişim Tarihi: 13.04.2017)
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ, http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=10 (Erişim Tarihi: 05.04.2017)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ, GÜVENLİK HİZMETLERİ, http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/ raporlar/86_GUVENLIK_HIZMETLERI_08_03_2011.pdf (Erişim Tarihi: 13.03.2017)
100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARI, http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/ana-sayfa, (Erişim Tarihi: 20.03.2017)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com