You are here

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TAM SAYILAR HAKKINDA SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR

THE METAPHORS THAT MIDDLE SCHOOL STUDENTS HAVE ABOUT THE FULL NUMBERS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.21733/ibad.419963

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed to investigate the ways in which the sixth, seventh and eighth grade students, perceive the concept of whole number, in this context, to reveal the metaphor perceptions they possess and to examine the changes in these perceptions according to their class levels. For this purpose, a total of 492 students voluntarily participated in the study in two secondary schools located in Erzurum and İstanbul provinces during the second semester of 2017-2018 academic year. It was declared to students to complete "Are similar to the exact numbers ................ Because ................" In the analysis of the obtained data, a descriptive analysis method was used. At the stage of analysis, the metaphors developed by the students were determined according to the class levels and divided into categories. Later a chi-square test was used to analyze the change of the metaphors according to the class level. As a result of the research, the metaphors produced by the students were collected in 7 different categories according to their common characteristics. Also, it was found that these middle school students showed a significant difference in the metaphors produced for the whole number concept compared to the class levels.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin tam sayı kavramını algılayış biçimlerinin incelenmesi, bu kapsamda bu kavrama yönelik sahip oldukları metafor algılarının ortaya çıkarılması ve sınıf düzeylerine göre bu algılarındaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde Erzurum ve İstanbul illerinde bulunan birer ortaokulda öğrenim görmekte olan, gönüllü olarak toplam 492 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Öğrencilerden “Tam sayı ..... benzer, çünkü .....” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi aracılığı ile analiz edilmiştir. Analiz aşamasında öncelikle öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar sınıf düzeylerine göre belirlenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. Daha sonra metaforların sınıf düzeyine göre değişimini analiz etmek için ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin ürettikleri metaforlar ortak özelliklerine göre 7 farklı kategoride toplanmıştır. Ayrıca, bu ortaokul öğrencilerinin tam sayı kavramı için ürettikleri metaforların sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Altun, M. (2013). ORTAOKULLARDA (5., 6., 7. VE 8. SINIFLARDA) MATEMATİK ÖĞRETİMİ. Bursa: Aktüel Yayınları.
Arslan, M. M., Bayrakçı, M. (2006). METAFORİK DÜŞÜNME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMININ EĞİTİM-ÖĞRETİM AÇISINDAN İNCELENMESİ. Milli Eğitim Dergisi, 35(171), 100–108.
Avcu, T., Durmaz, B. (2011, April). Tam sayılarla ilgili işlemlerde ilköğretim düzeyinde yapılan hatalar ve karşılaşılan zorluklar. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 27-29 April, Antalya-Turkey.
Aydın-Ünal, Z., İpek, A.S. (2010). GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN İLKÖĞRETİM 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TAM SAYILARLA ÇARPMA KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(152), 30-43.
Bahadır, E., Özdemir, A.Ş. (2013). TAM SAYILAR KONUSUNUN CANLANDIRMA TEKNİĞİ İLE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE HATIRLAMA DÜZEYİNE ETKİSİ. International Journal Social Science Research, 2(1), 114-136.
Baki, A., Gürbüz, R., Ünal, S., Atasoy, E. (2009). ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ: TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM ÖRNEĞİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 237-259.
Bozkurt, A., Polat, M. (2011). SAYMA PULLARIYLA MODELLEMENİN TAM SAYILAR KONUSUNU ÖĞRENMEYE ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 787-801.
Cerit, Y. (2008). ÖĞRETMEN KAVRAMI İLE İLGİLİ METAFORLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
Çelik, B. (2015). Rakamların tarihsel gelişimi ders notu. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. https://www.ogrenmen.com/bilgisim/sayilarin-tarihi.html internet adresinden 24.04.2017 tarihinde edinilmiştir.
Çepni, S. (2014). ARAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARINA GİRİŞ (Geliştirilmiş 7.baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Clarken, R. H. (1997). FİVE METAPHORS FOR EDUCATORS. (ERIC Document Reproduciton Service No. ED407408).
Cropley, A. (2002). Qualitative research methods. An introduction for students of psychology and education. University of Latvia: Zinatne.
Erdem, E., Başıbüyük, K., Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y. (2015). TAM SAYILAR KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 97-117. DOI: http://dx.doi.org/10.17556/jef.08506
Fuadiah, N.F., Suryadi, D., Turmudi. (2017). SOME DİFFİCULTİES İN UNDERSTANDİNG NEGATİVE NUMBERS FACED BY STUDENTS: A QUALİTATİVE STUDY APPLİED AT SECONDARY SCHOOLS İN İNDONESİA. International Education Studies, 10(1), 24-38. DOI: 10.5539/ies.v10n1p24
Hativa, N., Cohen, D. (1995). SELF LEARNİNG OF NEGATİVE NUMBER CONCEPTS BY LOWER DİVİSİON ELEMENTARY STUDENTS THROUGH SOLVİNG COMPUTER-PROVİDED NUMERİCAL PROBLEMS. Educational Studies in Mathematics, 28(2), 401–431.
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri
9-11 Nisan 2018 Istanbul, TÜRKİYE
251
İşgüden, E. (2008). 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin tam sayılar konusunda karşılaştıkları güçlükler (Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Kar, T.,Işık, C. (2015). TÜRK VE AMERİKAN YEDİNCİ SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ TAMSAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILMASI. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(177), 75-92. DOI: 10.15390/EB.2015.2897
Köroğlu, H., Yeşildere, S. (2004). İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİ TAMSAYILAR ÜNİTESİNDE ÇOKLU ZEKA TEORİSİ TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 25-41.
Lestari, U.P., Putri, R.I.I., Hartono, Y. (2015). USİNG SET MODEL FOR LEARNİNG ADDİTİON OF İNTEGERS. Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education, 6(2), 16-29. ERIC Number: EJ1079640
MEB (2013). Matematik Dersi (5, 6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
MEB (2018). Matematik Dersi (5, 6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Memiş, Y. (2012). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik negatif tamsayılara ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve lojistik regresyonla analizi (Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
Perry, C., Cooper, M. (2010). METAPHORS ARE GOOD MİRRORS: REFLECTİNG ON CHANGE FOR TEACHER EDUCATORS. Reflective Practice, 2(1), 41-52, DOI: 10.1080/14623940120035514
Sezgin-Memnun, D. (2015). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK PROBLEMİNE İLİŞKİN SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR VE BU METAFORLARIN SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE DEĞİŞİMİ. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 9(1), 351-374.
Şengül, S., Dereli, M. (2013). TAM SAYILAR KONUSUNUN KARİKATÜRLE ÖĞRETİMİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMUNA ETKİSİ. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2509-2534. DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486
Şengül, S., Katrancı, Y., Gerez-Cantimer, G. (2014). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “MATEMATİK ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR ALGILARI. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 25, 89-111.
Şengül, S., Körükcü, E. (2012). TAM SAYILAR KONUSUNUN GÖRSEL MATERYAL İLE ÖĞRETİMİNİN ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARI VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 489-508.
Yıldızlı, H., Erdol, T. A., Baştuğ, M., Bayram, K. (2018). TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN KAVRAMI ÜZERİNE YAPILAN METAFOR ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI. Eğitim ve Bilim Dergisi, 43 (193), 1-43. DOI: 10.15390/EB.2018.7220

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com