You are here

ORGANLARLA TOMBALA

BINGO with ORGANS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.21733/ibad.419957
Abstract (2. Language): 
The game is an activity that people of all ages enjoy. This effect of the game is transferred to the teaching process and educational games are started to be used during teaching process. Educational games can be as a form of known games with teaching purposes. In accordance with the purpose of the matter, it may be originally drafted in the framework of the rules to be developed by the developer. In this study, a new game was designed as a different version of the bingo format called "Bingo with Organs". The aim of the work is to develop an educational game about the systems in our body and to investigate its effectiveness in implementing the game. The sample of the study consisted of 42 students who were studying in the second year of the primary teaching program of Karadeniz Technical University. The systems in our body are taught without much detail in the general biology course. Although the developed game is used for evaluation purposes at the end of the course, it has also gained a teaching dimension in the direction of reviewing and discussing the answers. The class was divided into groups and the game played in about 30 minutes. At the end of the game, students were found to have the difficulty about the liver. In informal interviews conducted by the students, it was found that they enjoyed the pleasure of the games they liked and confused. It is suggested that the educational games can be used to teach different science subjects.
Abstract (Original Language): 
Oyun her yaştan insanın zevk aldığı bir etkinliktir. Oyunun bu etkisinin öğretim sürecine aktarılması ile eğitsel oyunların kullanıldığı görülmektedir. Eğitsel oyunlar, bilinen oyunların öğretim amacı ile kullanılması şeklinde olabilmektedir. Konunun amacına uygun olarak, geliştirenin oluşturacağı kurallar çerçevesinde özgün olarak hazırlanabilir. Bu çalışmada “Organlarla Tombala” adıyla tombala formatının değişik bir versiyonu olarak yeni bir oyun tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı, vücudumuzdaki sistemler konusuna yönelik eğitsel bir oyun geliştirmek ve oyunun uygulamadaki etkililiğini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, Karadeniz Teknik Üniversitesi sınıf öğretmenliği programı 2. sınıfta öğrenim gören toplam 42 öğrenci oluşturmuştur. Vücudumuzdaki sistemler konusu genel biyoloji dersi kapsamında fazla ayrıntıya girilmeden öğretilmiştir. Geliştirilen oyun dersin sonunda değerlendirme amaçlı kullanılmasına karşın, cevapların gözden geçirilmesi ve tartışılması doğrultusunda öğretici boyut da kazanmıştır. Sınıf gruplara ayrılarak yaklaşık 30 dakika içinde oyun oynatılmıştır. Oyun bitiminde öğrencilerin en çok karaciğer organında zorlandıkları görülmüştür. Öğrencilerle yürütülen informal mülakatlarda eğlendikleri, oyunu beğendikleri ve karıştırdıkları cevapların doğrularını öğrendikleri tespit edilmiştir. Oyunun değişik konular için farklı öğretim seviyelerinde de uygulanabileceği önerilmiştir.
252
256

REFERENCES

References: 

ALTUNAY, D. (2004). OYUNLA DESTEKLENMİŞ MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
BAYIRTEPE, E, TÜZÜN, H. (2007). OYUN-TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR DERSİNDEKİ BAŞARILARI VE ÖZ-YETERLİK ALGILARI ÜZERİNE ETKİLERİ. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.
COŞKUN, H, AKARSU, B, KARIPER, A. (2012). BİLİM ÖYKÜLERİ İÇEREN EĞİTSEL OYUNLARIN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 93-109.
DEMİR, M. (2012). 7. SINIF VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ÜNİTESİNİN OYUN TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE FEN TEKNOLOJİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
DEMIREL, Ö. (1999). PLANLAMADAN DEĞERLENDIRMEYE ÖĞRETME SANATI. Pegem Yayıncılık: Ankara.
DÖNMEZ, N. B. (1999). OYUN KITABI. Ankara: Esin Yayınevi.
KARAMUSTAFAOĞLU, O, KAYA, M. (2013). EĞİTSEL OYUNLARLA ‘YANSIMA VE AYNALAR’ KONUSUNUN ÖĞRETİMİ: YANSIMALI KOŞU ÖRNEĞİ. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 3 (2), 41-49.
KAYA, S, ELGÜN, A. (2015). EĞITSEL OYUNLAR ILE DESTEKLENMIŞ FEN ÖĞRETIMININ ILKOKUL ÖĞRENCILERININ AKADEMIK BAŞARISINA ETKISI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (1), 329-342.
ÖNEN, F, DEMİR, S, ŞAHİN, F. (2012). FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE HAZIRLADIKLARI OYUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(3), 299-318.
SARACALOĞLU, A, S, ALDAN KARADEMIR, Ç. (2009). EĞİTSEL OYUN TEMELLİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 1098-1107, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
ŞAŞMAZ ÖREN, F, ERDURAN AVCI, D. (2004). EĞİTİMSEL OYUNLA ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ DERSİ “GÜNEŞ SİSTEMİ VE GEZEGENLER” KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 67-76.
TURAL, H. (2005). İLKÖĞRETIM MATEMATIK ÖĞRETIMINDE OYUN VE ETKINLIKLERLE ÖĞRETIMIN ERIŞI VE TUTUMA ETKISI. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
UZUN, N. (2012). A SAMPLE OF ACTIVE LEARNING APPLICATION IN SCIENCE EDUCATION: THE THEMA “CELL” WITH EDUCATIONAL GAMES. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 2932 – 2936.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com