You are here

MAL VE HİZMET ALIMLARINDA AYIP

DEFECT IN PURCHASE OF GOOD AND SERVİCES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Defective good is the leading factor of the most important problems between buyer and seller because of the increasing demands. In this study, a research was carried out within the scope of Law on the Protection of Consumer numbered 4822. A literature study concerning unjust treatment experienced by both traders and consumers and causes of this unjust treatment was carried out. Causes of dispute between parties and practices directed to solution of these disputes were discussed. While there are still long arguments regarding whether a defect is hidden or open, disputes may lead to deadlocks because of unseasoned feature, fashion, habits and consumer inclinations; even if they are solved, parties won’t satisfy. At the core of law practice, negative effect of time will always take place. However the need for struggle to shorten this process is clear. It is sometimes argued that a dispute should be solved by a commercial court or consumer court; concerning that a decision of the commercial court falls within the remit of consumer court and after it is reversed by Court of Appeal, a new decision appears without understanding that the new decision is examined by the consumer court “according to which different criteria”. In this writing, we aimed to discuss some decisions of Supreme Court which we think as important concerning disputes about defective goods by mentioning the principles of Code of Obligations, Turkish Commercial Code and Law on Protection of Consumer Rights
Abstract (Original Language): 
Artan talepler nedeni ile alıcı ve satıcı arasında yaşanan en önemli sorunların başında ayıplı mal gelmektedir. Bu çalışmada 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında çalışma gerçekleştirilmiştir. Tacir ve tüketici konumundaki her iki tarafın uğradığı mağduriyet ve bu mağduriyetin nedenlerine ilişkin literatür çalışması gerçekleştirilmiştir. Taraflar arasında oluşan ihtilaf nedenleri, bu nedenlerin çözümlerine ilişkin uygulamalar ele alınmıştır. Halen günümüzde bir ayıbın gizli mi, açık mı olduğuna dair uzun tartışmalar yaşanırken, sezonun geçmesi, moda ve alışkanlıklar ile tüketici eğilimlerinin değişmesi sebebiyle ihtilaflar çözümsüzlüğe sürüklenebilmekte; çözümlense de taraflar tatmin olamamaktadır. Hukuk uygulamasının özünde, zamanın olumsuz etkisi hep olacaktır. Ancak, süreci kısaltmak için uğraşmanın gerekliği de açıktır. Bazen, bir ihtilafın ticaret mi, yoksa tüketici mahkemesince mi çözümlenmesi gerektiği tartışılmakta; ticaret mahkemesinin bir kararının, tüketici mahkemesinin görev alanına girdiğinden bahisle Yargıtay’ca bozulması neticesinde, verilen yeni kararın “hangi farklı kriterlere göre” tüketici mahkemesince incelendiği bile anlaşılamadan, yeni bir karar doğmaktadır. Biz, bu yazıda ayıplı mallara ilişkin ihtilaflarla ilgili önemli gördüğümüz bazı Yüksek Mahkeme kararlarını, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Tüketici Haklarını Koruma Kanunu ilkelerinden bahsederek irdelemeyi amaçladık.
144-168

REFERENCES

References: 

ASLAN, İ. YILMAZ (1997). “Rekabet Hukuku ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun”, Ezgi Yayınları, Bursa. ss.45-73 AY Mah. 6.10.1986 T.E 86/21; K 86/23 RG 14.3.1987 s. 19400
EREN, FIKRET (2003). “Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt:I, İstanbul. s.26
EREN, FIKRET (2003). “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, Cilt: II, İstanbul. s.71
ERMAN, SAHIR (1993). “Şirketler Ceza Hukuku”, Ticari Ceza Hukuku VII, İstanbul. ss.19-28
ERMAN, SAHIR (1987). “Devletin Ekonomik İtibarını Sarsma/Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması/ Hileli Taksiratlı � � � � � � İflas� » -konulu tebliğin sonundaki «tartışmalar» kısmı- Ekonomik Suçlar ve Ceza Kanunu Ön Tasarısı Sempozyumu, 17-18 Nisan 1987, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 1987-19, ss. 25-36.
EROL, KEMAL (1996). «Rekabet Kurulunun Yapısı ve Yetkileri ve Usul», İNAN, Nurkut, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkisi, TES-AR Yayınları No: 20, Ankara. ss. 28-44.
KaİMRE,
ZAHIT (1973). «Türk Medeni Hukukuna Göre Hakimin İktisadi Meseleler Karşısında Durumu», Kemal Fikret ARIK›a Armağan, Ankara. s. 153- 194.
İMRE, ZAHIT (1982). “Hukuki Mesuliyetin Esası Üzerine Bazı Düşünceler”, İÜHFM, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, C.XLV-XLVII, S.1-4, 1979, 1980 1981, İstanbul. s. 401-420.
İNAN, NURKUT (1998). «Maddi Hukuk Açısından Türk Rekabet Yasası», Türk Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumu Uygulamaları Semineri, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Yayını. Ankara. s. 67-77.
KARAYALÇIN, YAŞAR (1968). “Ticaret Hukuku”, I. Giriş - Ticari İşletme, Ankara. ss.16- 34
KARAYALÇIN, YAŞAR (1975); “Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler”, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara. ss.46-47
KARAYALÇIN, YAŞAR (1988); “Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler”, III, Ankara Üniversitesi Yayınları, s.49
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, NECIP(1994). “Borçlar Hukuku Dersleri”, 1. Fasikül, İstanbul Üniversitesi Yayınları, ss.58-59
KORAH, VALENTINE (1990). “An Introductory Guide to EEC Competition
comLaw and Practice”, Oxford.
KORAH, VALENTINE (1997). “Invalidity of Exclusive Provisions in Distribution Contracts under EC Competition Law”, in GORMLEY, Laurence, Current and Future Perspectives on EC Competition Law, European Monographs, Kluwer 14, s. 1-14.
MIROĞLU, S.KEMAL (1973). “Ekonomi, Ticaret ve İşletme Hukuku”, Prof. Dr. Kemal Fikret ARIK’a Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara. s.56
SEYIDOĞLU, HALIL (1992). “Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük”, Gazi Kitapevi, Ankara. ss.23-24
SÖYLEMEZ, ZERRIN (2008-2010); “Tüketici Bilinci”; KSAD, Kadın Sorunlarını Araştırma Derneği Araştırma Yazısı, EASY Araştırma Yazısı www.kasd.org.tr s.3-7
TEKINAY, SELAHATTIN SULHI, (1990). “Kişilik Haklarına İlişkin Yasal Değişiklikler Hakkında Eleştiriler”, Prof. Dr. Haluk TANDOĞAN’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 55-66.
ÖZSUNAY, ERGUN (1993). «Türkiye›de Karteller ve Rekabet Sınırlamalarına İlişkin Bir Kanun Hazırlanmasına Yönelik Çalışmalar ve «Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı»na İlişkin Görüşler», Avrupa Topluluğu Rekabet Politikaları Hukuk Düzeni ve Türk Rekabet KaİMRE

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com