You are here

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI ve YAZMA TUTUMLARI ile TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

MIDDLE SCHOOL STUDENTS ' READING HABITS and ATTITUDES of WRITING with TURKİSH LESSONS ASSESSMENT of the RELATIONSHD? BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study, the middle school students' reading habit and write Turkish lessons with the attitudes of academic achievements is to determine the relationship between the level of and. In the study, Muş Province in the Township of Turgut Özal Blurry Middle School 5, 6, 7 and 8.class 232 students participated in. Study of data-gathering tool; Gömleksiz (2004), developed and maintained by Balcı (2009) by the habit of Reading Attitude Scale and passed back to Garrett just shut up Red (2009) by Developers Guide to measure attitude toward Writing Iusedlnc. Truck. Study of the relational data model used and the scan was analyzed by using SPSS for Window spss program 22.0. According to the findings of the study, students ' reading habits, write Turkish lessons with the attitudes of academic achievements include a significant relationship was found. Students ' reading habits, attitudes and write Turkish class academic achievements with regard to level of education and socioeconomic level of the parents a significant difference when the difference according to the gender variable has not been seen in favor of the girl, class variable in terms of the upper classes against the significant difference found. Study; the results are discussed, in accordance with the recommendations in an order type field.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları ile Türkçe dersi akademik başarı düzeylerini ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmaya, Muş ili Bulanık ilçesi Turgut Özal Ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. sımflarmdaki 232 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen ve Balcı (2009) tarafından tekrar gözen geçirilen Okuma Alışkanlığı Tutum Ölçeği ve Susar Kırmızı (2009) tarafından geliştirilen Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmış, veriler SPSS for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin okuma alışkanlığı, yazma tutumları ile Türkçe dersi akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin okuma alışkanlıkları, yazma tutumları ve Türkçe dersindeki akademik başarıları ile anne-baba eğitim düzeyi ve sosyoekonomik düzey bakımından anlamlı bir fark görülmemişken cinsiyet değişkenine göre fark kızların lehine, sınıf değişkeni açısından ise üst sınıfların aleyhine anlamlı farklılığa rastlanılmıştır. Çalışmada; sonuçlar sıralanarak alan yazın doğrultusunda tartışılmış, öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Acıyan, A. A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi,
Adalı, O. (2010). Etkileşimli ve eleştirel okuma teknikleri. İstanbul: Toroslu Yayınları.
Akın, E. ve Çeçen, M.A. (2014). Ortaokul öğrencilerinin okuma stratejileri üstbilişsel farkındalık düzeylerinin değerlendirilmesi (Muş-Bulanık Örneği). Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9(8), 91-110.
Akyol, H. (2006).
Yen
i programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık
Alvermann, D. E.
&
Moore, D. W. (1991). "Secondary School Reading". (Ed: Barr, R., Kamil, M. L., Mosenthal, P. B. and Pearson, P. D.). Handbook of Reading Research Volume II, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, s.951-
Arkonaç, S. A. (2001). Sosyal psikoloji, İstanbul. Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Baş, G. (2012a).
Correlatio
n between elementary students' reading attitudes and their writing dispositions. International Journal of Global Education, 1(2), 1-6.
Chall, J. S. & Jacobs, V. A. (1983). Writing and reading in the elementary grades: Developmental trends among low SES children. Language Arts, 60(5), 617-626
Cunningham, D. D. (2008). Literacy environment quality in preschool and children's attitudes towards reading and writing. Literacy Teaching and Learning, 12(2), 19-36.
Daly, J. (1985). Writing apprehension, in when a writer can't write studies in writer's block and other composing process problems. Mike ROSE (Ed). New York: Guilford Press, pp.43-82.
Demirel,
Ö
. (2003). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Devrimci, H. K. (1993). "İlkokul 5. Sınıf Çocuklarında Okuma Alışkanlığının İncelenmesi", Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Gallik, J.D.
(1999)
. Do they read for pleasure? Recreational reading habits of college students. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42(6), 480-489.
İstanbul.
983.
Ankara.
481
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 54 Mart - Nisan 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Gömleksiz, M. N. (2004). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 185-195.
Gönen, M., Öncü, E. Ç. ve Işıtan, S. (2004). ilköğretim 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 164.
Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın.
Güngör, E., 2009. İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Karakuş, İ. (2005). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi. Ankara: Can Yayınevi.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Keleş, Ö. (2006). İlköğretim 4. ve 5.sınıf öğrencilerinde kitap okuma alışkanlığının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kırnık, D. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Knudson, R. E.
(1991)
. Development and use of a writing attitude survey in grades 4 to 8. Psychological Reports, 68, 807-816.
Knudson, R. E. (1992). Development and application of a writing attitude survey for grades 1 to 3. Psychological Reports, 70, 711-720.
Knudson, R. E. (1993). Development of a writing attitude survey for grades 9 to 12: Effects of gender, grade, and ethnicity. Psychological Reports, 73, 587-594.
MEB
(Mill
i Eğitim Bakanlığı). (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı.(6-8) Web: httfıle:///C:/Users/erhan/Downloads/2148.pdf adresinden 20.10.2015 tarihinde alınmıştır.
Oğuzkan, F., Kavcar, C. ve Sever, S. (1998). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Sağlamtunç, T. (1990). Türkiye'de üniversite kütüphanecilik bölümlerinin 4. Sınıf öğrencilerinin özgür (boş) zaman ders dışı okuma alışkanlıkları üzerine
bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 4(1), 3-21.
Sallabaş, M.E. (2008). ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141- 155.
Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Suna, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıklarının analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
482
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 54 Mart - Nisan 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Tatar, E. ve Soylu,Y. (2006). Okuma, anlamadaki başarının matematik başarısına etkisinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 503-508.
Topçu, Y. E. (2005). İlköğretim 6, 7, 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bölümü,Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara.
Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
Türkçe Sözlük, (2005). Ankara: TDK Yayınları.
Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri- yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
Yaman, H. ve Süğümlü, Ü. (2010). ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders dışı kitap okuma alışkanlıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 291-306.
Zorbaz, K.Z., ve Kayatürk, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1415-1435.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com