You are here

ANLAMLANDIRMA SURECİNDE YAZI-YAPIT SIMBIYOZU

WRITING-WORK SYMBIOSIS IN THE INTERPRETATION PROCESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Relationship between plastic arts and writing is an indirect relationship that develops together with the emergence of conceptual art. The basis of this symbiotic relationship is objective and concrete image of art that undergoes a transformation with the conceptualization of an object, and is obscurity that results from the combination of millions of different meanings to which it will assign. This obscurity can be confined to auxiliary elements such as writing in the meaning-making process of contemporary art and, of course, under artist's control. It has been benefitted from the use of writing together with plastic arts during the traditional arts in order that work gains clarity that could be perceived by audience. However, the aim of this relationship in contemporary art is to yield a clue to the direction that wishes to be understood, by being restricted "other" meanings of writing by the artist. In this context, this study was tried to examine and explain the relationship between writing and work in the meaning-making processes of contemporary art.
Abstract (Original Language): 
Plastik sanatlar ve yazı ilişkisi kavramsal sanatın ortaya çıkışıyla birlikte gelişen dolaylı bir ilişkidir. Bu simbiyotik ilişkinin temeli nesnelerin kavram kazanmasıyla dönüşüme uğrayan sanatın nesnel, somut görüntüsü ve yüklenebileceği milyonlarca farklı anlamın birleşiminden doğan bilinmezliktir. Bu bilinmezlik, güncel sanatta anlam oluşturma sürecinde ve elbette sanatçı kontrolünde yazı gibi yardımcı öğelerle smırlandırılabilmektedir. Yazının plastik sanatlarla birlikte kullanımından, geleneksel sanatlar süresince yapıtın izleyici tarafından algılanabilecek bir netlik kazanması amacıyla yararlanılmıştır. Ancak güncel sanatta bu ilişkinin amacı sanatçı tarafından yazının "öteki" anlamları sınırlandırılarak, anlaşılması istenilen yöne doğru bir ipucu vermektir. Bu bağlamda bu çalışmayla güncel sanatın anlam yaratma süreçlerinde yazı-yapıt ilişkisi incelenmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akay, A. ve Zeytinoğlu, E. (1998). Kavramın Sınırlarında. Bağlam Yayınları: İstanbul
Badiou, A. (2013). Başka Bir Estetik. Metis Yayıncılık: İstanbul
Baudrillard, J. (2014). Nesneler Sistemi. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi: İstanbul
Bozkurt, N. (2014). Sanat ve Estetik Kuramları. Sentez Yayıncılık: Ankara
Eco, U. (1995). Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. Can Yayınları: İstanbul
582
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Gadamer, H. G. (2005). Güzelin Güncelliği. Çizgi Kitabevi: Konya
Hodge, S. (2013). Beş Yaşındaki Çocuk Bunu Neden Yapamaz. Hayalperest Yayınevi: İstanbul
Karol, S., Suludere Z. ve Ayvalı, C. (2000). Biyoloji Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara
Ong, W. J. (2013). Sözlü ve Yazılı Kültür. Metis Yayınları: İstanbul
www.dma.org. (29.01.2016)
583

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com