You are here

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ERGEN ÖZNEL İYİ OLUŞ İLE OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

THE EXAMINATION OF RELATIONSHİP BETWEEN ADOLESCENTS SUBJECTİVE WELL-BEİNG AND POZITIVE FUTURE EXPECTATION IN HIGH-SCHOOL STUDENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Subjective well-being means that the individual’s self-assesment for pozitive-negative affect and life satisfaction (Eryılmaz 2010a, Dierer 2003). Subjective well-being may be a significant indicator for personality development of adolescents and may be associated for adolescent expectation fort he future. This study aimed that examine the relationship between high-school adolescent’s subjective well-being and pozitive future expectation and the evaluation for gender and school performance. Study was in two high-scholl in Istanbul and the 14-19 Age adolescent group (n=1208). The institution was based on permissions and informed consent taken from participants. Data collected by Adolescent’s Subjective Well-Being Scale (ADWS) and Pozitive Future Expectation Scale (PEES) and evaluated by mean, standart deviation, percentage, spearman karelation and ANOVA. Adolescent’s mean age is 16.66±1.20. ADWS total mean score is 49.53±7.80 and PEES total means score is 19.24±3.73. Higher level’s of subjective well-being of adolescent is also increasing expectation of pozitive future. There are no a significant difference between subjective well-being and expectation of pozitive future for gender of adolescent. May be said that more pozitive self-evaluated for subjective well-being when adolescents themselves feeling succesfull
Abstract (Original Language): 
Öznel iyi oluş bireylerin belli açılardan yaşamlarını değerlendirmelerini içerir (Eryılmaz 2010a, Dierer 2003). Ergenlerin kişilik gelişimi açısından öznel iyi oluş anlamlı bir gösterge olabilecek ve ergenin geleceğe ilişkin beklentileri ile ilişkili olabilecektir. Çalışmada, lise öğrencisi ergenlerin öznel iyi oluşları ile olumlu gelecek beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, cinsiyet ve okul başarısı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul’da iki lisede okuyan 14-19 yaş grubu ergenlerle (n=1208) kurum izinleri ve katılımcılardan aydınlatılmış onam alınarak gerçekleştirilmiştir. Veriler Ergen Öznel İyi Oluşu Ölçeği (EÖİÖ) ve Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği (OGBÖ) kullanılarak toplanmış ve ortalama, standart sapma, yüzdelik, spearman korelasyon, ANOVA, Mann-Whitney U analizleri ile değerlendirilmiştir. Ergenlerin yaş ortalaması 16.66±1.20’dir. EÖİÖ toplam puan ortalamaları 49.53±7.80, OGBÖ toplam puan ortalamaları 19.24±3.73’tür. Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri arttıkça olumlu gelecek beklentisi de artmaktadır. Ergenlerin cinsiyetleri açısından ile öznel iyi oluş ve olumlu gelecek beklentisi arasında bir fark bulunmamaktadır. Ergenlerin kendilerini başarılı bulduklarında öznel iyi oluş açısından kendilerini daha olumlu değerlendirdikleri ve gelecekten daha olumlu beklentileri olduğu söylenebilir

REFERENCES

References: 

1. Aypay A., Eryılmaz A., (2011). “Relationship
Of High School Student’s Subjective Well-
Being And School Burnoust”, International
Online Journal Of Educational Sciences,
3:1, pp.181-199.
2. Caprora G.V., Steca P., Gerbino M., Paciello
M., Vechio GM.,(2006). “Looking For Adolescents’
Well-Being:Self-Efficiacy Belief
As Determinats Of Pozitive Thinking And
Happiness”, Epidemiologic&Psichiatrica
Sociale, 15:1, pp.30-43
3. Cicogni E., Albenesi C., Zani B., (2008).
“The İmpact Of Residental Context On
Adolescent’ Subjective Well-Being”, Journal
Of Community&Applied Social Psycholog,
18, pp. 558-575.
4. Diener E., Oish S., Lucas R.E., (2003).
“Personality, Culture And Subjective Well-
Being.Emotional And Cognitive Evaluation
Of Life”, Annu Rev. Pschol, 54, pp.403-425.
5. Eryılmaz A., (2009). “Ergen Öznel İyi Oluş
Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Türk Eğitim Bilimleri
Dergisi, 7:4, pp.: 975-989
6. Eryılmaz A.,(2010a). “Ergenler İçin Öznel
İyi Oluşu Artırma Stratejileri Ölçeğinin
Geliştirilmesi”, Türk Psikolojik Danışma Ve
Rehberlik Dergisi, 4:33, pp.81-88.
7. Eryılmaz A., (2010b). “Ergenlerde öznel
iyi oluşu artırma stratejilerini kullanma ve
akademik motivasyon arasındaki ilişki”,
Klinik Psikiyatri, 13, pp.77-84.
8. Eryılmaz A., (2011a). “Ergenlerin Öznel
İyi Oluşlarıyla Aile Ortamları Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi”, Aile Ve Toplum,
7:24, pp.:93-101.
9. Eryılmaz A., (2011b). “Ergen Öznel İyi
Oluşu İle Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi”, Düşünen Adam
Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24,
pp. 209-215.
10. Eryılmaz A., (2012). “Mental Control: How
To Adolescents Protect Their Subjective
50
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2013 Sayı: 06 Cilt: 3 Winter January - February- March 2013 Volume:03 Issue:06 Jel:I19
www.sstbdergisi.com
ID:58 K:86
Well-Being?”, Düşünen Adam Psikiyatri Ve
Nörolojik Bilimler Dergisi, 25, pp. 27-34.
11. Eryılmaz A., Aypay A., (2011a). “Ergenlerin
Derse Katılmaya Motive Olmaları İle Öznel
İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”,
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 8:1,
pp.1220-1233.
12. Eryılmaz A., Aypay A., (2011b). “Ergen
Öznel İyi Oluşu Ve Kimlik Statüsü İlişkisinin
İncelenmesi”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp
Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, pp.167-179.
13. Eryılmaz A., Ercan L., (2011). “Öznel İyi
Oluşun Cinsiyet, Yaş Grupları Ve Kişilik
Özellikleri Açısından İncelenmesi”, Türk
Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi,
4:36, pp.139-151.
14. Ferrari L., Nota L., Soresi S., (2010). “The
Perspective And İndecision İn Young And
Older Adolescents”, British Journal Of
Guidence Counselling, 38:1, pp.61-82.
15. İmamoğlu O., Edwards A.G., (2007). “Geleceğe
İlişkin Yönelimlerde Benlik Tipine
Bağlı Farklılıklar”, Türk Psikoloji Dergisi,
22:60, pp.115-132.
16. Özmete E., (2011). “Subjective Well-Being
:A Research On Life Satisfaction As Cognitive
Component Of Subjective Well-Being”.
International Journal Of Academic Research,
3:4, pp. 55-61.
17. Salami S.O., (2011). P”Ersonality And
Psychological Wel-Being Of Adolescents:The
Moderating Role Of Emotional İntelligence”,
Social Behavior And Personality. 39:6,
pp.785-794.
18. Şimşek H., (2012). “Güney Doğuanadolu
Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek
Beklentileri Ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen
Faktörler”, Kurumsal Eğitim Bilimleri
Dergisi, 5:1, pp. 90-109
19. Tuzgöl Dost M.,(2010). “Güney Afrika Ve
Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Bazı
Değişkenlere Göre Öznel İyi Oluşları Ve
Yaşam Doyumlarının İncelenmesi”, Eğitim
Ve Bilim, 35:158, pp.75-89.
20. Tuzgöl Dost M., (2007). “Üniversite Öğrencilerinin
Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere
Göre İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:22, pp. 132-143.
21. Türkmen M., (2012). “Öznel İyi Oluşun
Yapısı Ve Ana-Baba Tutumları, Özsaygı Ve
Sosyal Destekle İlişkisi.Bir Model Sınaması”,
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
6:1, pp.41-73.
22. Whu D., Zhou T., (2010). “Subjective Well-
Being Of Sichuan Adolescents From Han,
Qiang And Yi Nationalites”, Health, 2:10,
pp. 1208-1214.
23. Yang A., Wong D., Li T.,Teng F., (2008).
“The İmpact Of Adult Attachment And Parental
Rearing On Subjective Well-Being İn
Chinese Late Adolescents”, Social Behavior
And Personality, 36:10, pp.1365-1378
24. Yavuzer H., Demir İ., Meşeci F., Sertelin
Ç.,(2005). “Günümüz Gençliğinin Gelecek
Beklentileri” Hasan Ali Yücel Eğitim fakültesi
Dergisi, 2, pp.93-103.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com