You are here

BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

REVIEW OF THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC FEATURES ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVEL OF INSTRUCTERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study was planned to define the organizational commitment level of instructors working in Ardahan University and to research the effect of selected demographic variables on the organizatioanl commitment level of instructors. To the study in which “Descriptive Survey Model” was used, from total 165 instructers (professor, teaching assistant, lecturer and research assistant), 96 persons attended voluntarily. In the research, “Organizational Commitment Scale” including 18 questions designed in the form of 5-point likert scale by Kartal (2003). For the statistical analysis of obtained datas, SPSS 16 package was used. Besides decisive statistics (frequency, avarage), according to the member numbers of groups and distribution of datas, in paired comparison t-test; and in multiple comparisons, single way anova was analyzed, the results were evaluated at the level of p < 0.05. It was established that “Organizational Commitment Level” of employees whose Organizational Commitment Level is 4.22 ± 0.63 differs in terms of emplyees’ place of duty (city centre or county), total service and period of service at their last place of duty (Ardahan University).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Ardahan Üniversitesinde görev yapan akademik personelin örgütsel bağlılık düzeyini belirlemeyi ve seçilmiş demografik değişkenlerin akademik personelin örgütsel bağlılık düzeylerine olan etkisini araştırmak amacı ile planlanmıştır. “Betimsel Tarama Modeli” kullanılan araştırmaya, toplam 165 akademik personelden (Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Araştırma Görevlisi) 96’sı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, Kartal (2003) tarafından 5 noktalı Likert ölçeği tipinde tasarlanmış 18 sorudan oluşan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için SPSS 16 paket programından yararlanılmıştır. Belirleyici istatistiklerin (frekans, ortalama) yanı sıra, grupların eleman sayısı ve verilerin dağılımına göre ikili karşılaştırmalarda t-testi, çoklu karşılaştırmalar da ise tek yönlü varyans analizi (anova) yapılmış, sonuçlar p < 0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırmada, katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyinin (4.22 ± 0.63) yüksek olduğu ve görev yeri (merkez veya ilçe), toplam hizmet süreleri ile son çalıştıkları kurumdaki (Ardahan Üniversitesi) hizmet süreleri bakımından “örgütsel bağlılık düzeylerinin” farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
88-103

REFERENCES

References: 

AL, A., (2007). Üniversitelerdeki Yabancı Diller
Birimleri Yöneticilerinin Yönetsel Yeterlilik
Düzeyi ile İngilizce Öğretim Elemanlarının
Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Araştırılması,
Kocaeli Üniversitesi, SBE, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi.
AYDEMİR, M., ve ERŞAN, C., (2011). Yeni
Kurulan Üniversitelerde Örgütsel Bağlılık
Sorunu. Afyon Kocatepe Üniversitesi,
İ.İ.B.F. Dergisi C.X III,S I, s.64.
BLAU, G., (1985). The Measurement and Prediction
of Career Commitment. Journal of
Occupational Psychology, 58, s.280.
BOYLU Y., PELİT E., ve GÜÇER E., (2007).
Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Üzerine Bir Araştırma, Finans Politik & Ekonomik
Yorumlar, Cilt 44, Sayı 511, s.55-74.
CARSON, K. D., ve BEDİAN, A.G., (1994).
Career Commitment: Construction of a Measure
and Examination of Its Psychometric
Properties. Journal of Vocational Behavior,
44, 237-262.
COŞKUN, R., BAYRAKTAROĞLU, S., ALTUNIŞIK
R., ve YILDIRIM, E., (2005).
101
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan/Mayıs/Haziran İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2013 Jel Kodu: I
ID:64 K:20
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS
Uygulamaları, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
ÇIRPAN, H., (1999). Örgütsel Öğrenme iklimi ve
Örgüte Bağlılık ilişkisi: Bir Alan Araştırması,
İstanbul Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora
Tezi, İstanbul.
GÜMÜŞLÜOĞLU, L., ve KARAKİTAPOĞ-
LU, A. Z., (2010). The Effects of Perceived
Justice and Empowerment on Knowledge
Worker’s Organizational, Supervisory and
Occupational Commitment, Turkish Journal
of Psychology, December, 25 (66), s.37-41.
İBİCİOĞLU, H., (2000). Örgütsel Bağlılıkta
Paradigmatik Uyumun Yeri, Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, s.13- 22.
KARTAL, S., (2003). İlköğretim Okulu Yönetici
ve Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme
Düzeyleri (Ankara Örneği). Doktora Tezi,
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, s.191.
KÖK, S. B., (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın
İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (20); 1,
s.291-317.
MOWDAY, R.T., STEERS, R., ve PORTER,
L.W., (1979). The Measurement of Organizational
Commitment. Journal of Vocational
Behavior, 14, s.224-247.
ÖZDEN, Y., (1997). Öğretmenlerde Okula Adanmışlık:
Yönetici Davranışları İle İlişkili mi?.
Milli Eğitim, 135, s.35-41.
ÖZDEVECİOĞLU, M., (2003). Algılanan Örgütsel
Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki
ilişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir
Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18
Sayı: 2, s.113- 130.
ÖZMEN, T. Ö., ÖZER, S. P., ve SAATÇİOĞLU,
Y. Ö., (2005). Akademisyenlerde Örgütsel ve
Mesleki Bağlılığın İncelenmesine İlişkin Bir
Örnek Araştırma, İşletme Fakültesi Dergisi,
Cilt 6, Sayı 2, s.1-14.
PULLANT, J., (2001). SPSS Survival Manual.
A Step-By-Step Guide to Data Analyses
Using SPSS For Windows. Philadelphia,
PA: Open University Press.
ŞİMŞEK, Ş. M., (2005). Akgemci T, Çelik T.
Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde
Davranış. (4.baskı). Konya: Adım Matbaacılık
ve Ofset.
YÜCELER, A., (2009). Örgütsel Bağlılık ve Örgüt
iklimi ilişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir
Çalışma, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi,
22, s.445-458.
STEERS, R., (1977). Antecedents And Outcomes
Of Organizational Commitment, Administrative
Science Quarterly, (22), s.46-56.
MOWDAY, R. T., STEERS, R. M., ve PORTER,
L. W., (1982). Employee-Organization
Linkages: The Psychology of Commitment,
Absenteeism and Turnover. New York, Academic
Press. s.20.
LUTHANS, F., (1995). Organizational Behaviour,
(7. Bs.), New York, McGraw-Hill.s.130.
102
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan/Mayıs/Haziran İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2013 Jel Kodu: I
ID:64 K:20
ROBBİNS, S., (1998). Organizational Behaviour
(8. Bs.), New Jersey, Prentice Hall International
Inc..s.143.
SHELDON, M. E., (1971). Investments and
Involvements As Mechanisms Producing
Commitment to the Organization, Administrative
Science Quarterly, 16(2), s.143.
WİENER, Y., (1982). Commitment and Organizations:
A Normative View, Academy of
Management Review, 7 (3), s.421.
GEARTNER, K. N., ve NOLLEN, S. D.,
(1989). Career Experiences, Perceptions of
Employment Practices and Psychological
Commitment to The Organization, Human
Relations, 42 (11), 975-991.s.446.
YÜKSEL, Ö., (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi,
Ankara, Gazi Kitapevi. s.76.
NEWSTORM, J. W., ve DAVİS, K., (1993).
Organizational Behaviour: Human Behaviour
at Work. (9. Bs.), New York, McGraw
Hill.s. 198.
SIĞRI, Ü., (2007). İş Görenlerin Örgütsel Bağlılıklarının
Meyer ve Allen Tipolojisiyle Analizi:
Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir
Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi Cilt/Vol.:7, Sayı/No: 2: s.262.
PELİT, E., BOYLU, Y., ve GÜÇER, E., (2007).
Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim
Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık
Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Ticaret ve
Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1:86-114.
YÜKSEL, İ., (2005). İletişimin İş Tatmini Üzerindeki
Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül
Çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 6,
sayı: 2, s. 292.
MATHIEU, J. E., ve ZAJAC, D. M., (1990). A
Review And Meta-Analysis Of The Antecedents,
Correlates, And Consequences Of
Organizational Commitment, Psychological
Bulletin, 108(2): 171-194.
KARAGÖZ, L., (2007). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin
Görüşlerine Göre Örgütsel
Adanma İle Örgütsel Yurttaşlık Davranışları
Arasındaki İlişki Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe
Üniversitesi (İstanbul) Sosyal Bilimler
Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana
Bilim Dalı.
KURŞUNOĞLU, A., BAKAY, E., ve TANRIÖĞEN,
A., (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin
Örgütsel Bağlılık Düzeyleri,
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dergisi, Sayı 28 s. 111.
ANGLE, H. L., ve PERRY, J. L., (1981). An
Empirical Assesment of Organizational Commitment
and Organizational Effectiveness.
Administrative Science Quarterly, 26 (1), 1-14.
DURNA, U., ve EREN, V., (2005). Üç Bağlılık
Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş
Üniversitesi Dergisi, 6 (2), s.210-219.
SALAMİ, S. O., (2008). Demographic and Psychological
Factors Predicting Organizational
Commitment Among İndustrial Workers.
Anthropologist, 10 (1), s.31-38.
MORRİS, J. H., ve SHERMAN J. D., (1981).
Generalizability of An Organizational Commitment
Model. Academy of Management
Journal, 24, s.512-526.
103
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan/Mayıs/Haziran İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2013 Jel Kodu: I
ID:64 K:20
COHEN, A., (1992). Antecedents of Organizational
Commitment Across Occupational Groups:
A Meta-Analysis. Journal of Organizational
Behavior, 13 (6), s.539-558.
ÖZCAN, E. B., (2008). Örgütsel Bağlılık ve İş
Değerleri Arasındaki İlişki: Adana İlinde Bir
İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Adana.
KARAHAN, A., (2008). Çalışma Ortamındaki
Statü Farklılıklarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Dergisi, 10 (3), s.231-246.
DAVİS, K., (1988). İşletmede İnsan Davranışı:
Örgütsel Davranış.(Çev: K.Tosun vd.). İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Yayınları.
KARATAŞ, S., ve GÜLEŞ, H., (2010). İlköğretim
Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel
Bağlılığı Arasındaki İlişki, Uşak Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Dergisi, 3/2, s.86.
ÖZKAYA, M. O., KOCAKOÇ, İ. D., ve KARA,
E., (2006), Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları
ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri
İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması,
Yönetim ve Ekonomi, 13 (2), s.77-96.
BENKHOFF, B., (1997). Disentangling Organizational
Commitment. Personnel Review,
26 (1/2), s.114-131.
GÜNDOĞAN, T., (2009). Örgütsel Bağlılık:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uygulaması.
Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara.
YALÇIN, A., ve İPLİK, F. N., (2007). A Grubu
Seyahat Acentelerinde Çalışanların Örgütsel
Bağlılıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine
Yönelik Bir Araştırma: Adana İli
Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 18, s.488.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com