You are here

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN TARIM POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

WORLD TRADE ORGANISATION, EUROPEAN UNION AND TURKEY’S AGRICULTURAL POLICIES: A COMPARATIVE ENQUIRY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Agricultural sector is very important for all economies in the world especially developing countries. This sector is an important source of income, employment and foreign exchange for economies. This sector is especially important for developing economies because this sector is a life insurance for poor people and way out for famine and scarcity of food. Turkey’s agricultural sector is seen as impediment for the Tur-key’s full membership to the European Union (EU). But, this argument is not true. According to rules and principles of World Trade Organization (WTO), both EU and Turkey cannot be implementing any re-strictions on agricultural trade in coming years. Because of this, like EU, Turkey introduced direct income support system at the agricultural sector. The resources of this direct income support system are comes from every countries own budget. From this point, the full membership of Turkey to EU will not bring any burden on the EU agricultural funds. The European Union is continuing to reform its Common Agri-cultural Policy. EU introduced direct payments system to farmers. The direct payments policy will allow EU policymakers more flexibility at the multilateral agricultural negotiations of the WTO. At this study, we are trying to find similarities and differences between tree main agricultural policy areas that affecting Turkey’s agricultural sector: WTO agricultural policies, EU’s CAP and Turkey’s agricul-tural policy reforms.
Abstract (Original Language): 
Tarım sektörü, dünyada bütün ekonomiler özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir. Bu sektör, ekonomiler için önemli bir gelir, istihdam ve döviz kaynağıdır. Bu sektör yoksul toplum kesimleri için hayat sigortası gibidir, açlık ve gıda yetersizliği için çıkış yoludur. Türkiye’nin tarım sektörü, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne tam üyeliği için bir engel olarak görülmektedir. Fakat bu sav doğru değildir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuraları ve ilkelerine göre, AB ve Türkiye gelecek yıllarda tarımsal ticarette herhangi bir kısıtlama uygulayamayacaklardır. Bu nedenle AB gibi Türkiye de, tarımda doğrudan gelir desteği sistemini başlatmıştır. Doğrudan gelir desteği sisteminin kaynağı her ülkenin kendi bütçesinden gelmektedir. Bu açıdan, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, AB tarımsal fonları üzerine herhangi bir yük getirmeyecektir. Avrupa Birliği ortak tarım politikasında reforma devam etmektedir. AB, çiftçilere doğ-rudan ödeme sistemi başlatmıştır. Doğrudan ödemeler politikası, AB politikacılarına, DTÖ çok taraflı tarım görüşmelerinde de daha fazla esneklik sağlayacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’nin tarım sektörünü etkileyen üç temel tarımsal politika alanı olan DTÖ tarım po-litikaları, AB’nin OTP’si ve Türkiye’nin tarımsal politika reformlarının benzerlik ve farklılıklarının orta-ya konulmasına çalışılmaktadır.
55-70

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

BYEGM (2001), Harmonisation of Turkish Agriculture with the Common Agricultural Policy. http:// www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/newspot/ 2001/ may-june/ nll. Htm. Erişim Tarihi:05.06.2006.
68 International Journal of Economic and Administrative Studies
Year:5 Number 9, Summer 2012 ISSN 1307-9832
CAP Reform (Summary): http://www.europa.eu.int/comm/ agriculture/ mtr/ sum_ en.pdf Erişim Tarihi:10.10.210.
ÇAKMAK, Erol H. (2004), Structural Change and Market Opening in Agriculture: Turkey towards EU Accession, ERC Working Papers in Economics 04/10, Economic Research Center, Middle East Tecnical Univercity, Ankara.
ÇELİK, Kenan ve Sadettin GÜLTEKİN (2006), Türk Tarımında Yeni Fırsat-lar, Türk Tarım Dergisi, Sayı:171, Ankara.
Direct Payments. http:// www.agriaware.ie. htm. Erişim Tarihi:05.06.2006.
DPT (1999), Türkiye Tarımında Sürdürülebilir Kısa, Orta ve Uzun Dönem Stratejileri, http://www.ekutup.dpt.gov.tr./tarim/strateji.html. Erişim Tarihi: 10.10.2010.
DTM (2007), Avrupa Birliği ve Türkiye, 6. Baskı, Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
ERAKTAN, Gülcan (2001), Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarım-sal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, İstanbul.
GÜLTEKİN, Sadettin (2005), Dünya Ticaret Örgütü Kapsamında Tarım Ürünleri Ticareti ve Türkiye, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
GÜLTEKİN, Sadettin (2005), AB Politikaları Türk Tarımına Yararlı, Kara-deniz Haber Gazetesi, 30.09.2005.
İKV (2010), Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Başlığı Açıldı, http://www.ikv.org.tr/icerik.asp=2723 Erişim tarihi:10.10.2010.
İKV (2012), Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, http://www.ikv.org.tr/ pdfs/ 0b08abbf.pdf Erişim Tarihi: 15.04.2012.
İTB (2010), Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türkiye, İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Temmuz-Eylül 2010 Sayısı.
KARLUK, S.Rıdvan (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye. 5.Baskı. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.
KELCH, David and Mary Anne NORMILE (2004), CAP Reform of 2003- 04, USDA (United States Department of Agriculture), WRS- 04- 07, www.ers.usda.gov. Erişim tarihi:10.10.2010
KIYMAZ, T. (2002), Avrupa Birliğinde ve Türkiye'de Temel Ürünlerde (Hububat, Şeker ve Süt) Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları. http://ekutup. dpt.gov.tr/gida/ab/kiymazt/hammadde.pdf Erişim Tarihi: 05.06.2006.
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 69
Yıl:5 Sayı:9, Yaz 2012 ISSN 1307-9832
UPTON, Martin (2001), Trade in Livestock and Livestock Products: International Regulation and Role For Economic Development, FAO Livestock Policy Discussion Paper No.6, Italy.
ÜLGEN, Sinan (2004), AB Projesi Ne Getirecek, Kapital Dergisi Geniş Açı eki, Kasım 2004 Sayısı.
Reform of the Common Agricultural Policy. http:// www.europa. eu. İnt/ agenda 2000/ index_ en. htm. Erişim Tarihi: 10.10.2010.
SANVER, Eray (1995), Vergi Sorunları Dergisi, Maliye Gelirler Kontrolör-leri Derneği Yayını, Yıl:14, sayı:81, Haziran 1995.
SCADPlus, Agriculture: Introduction. http:// europe.eu.int/scudplus/en/ htm. Erişim Tarihi: 05.06.2006.
TANGERMANN, Stefan (2012), How Can Direct Payments Be Justified After 2013? www. Reformthecap.eu
WTO (2004), The WTO in Brief; http:// www.wto.org/english/ thewto_e/ whatis_e/ inbrief_e/ inbr00_e. htm.
WTO (1995), Agreement on Agriculture. http://www.wto.org/ english/ docs_e/ legal_e/ 14-ag.doc. Erişim Tarihi:12.04.2012.
http://www.ec.europe.eu/ The Common Agricultural Policy after 2013, Summary Report, 2012. Erişim Tarihi: 11.04.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com