You are here

İlköğretim II. kademe öğrencilerinde benlik saygısı, farklı yetenek ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

The Investigation of relation between elementary school second grade students’ self-esteem, different skills and assertiveness levels

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to examine the relation among the self esteem, different abilility levels and assertiveness levels of second grade primary education. An investigation has been done on over 180 students, chosen randomly, from the primary education schools of Erzurum MEB in accordance with the purpose of this study. Information Form, Rosenberg Self-Esteem Inventory, Basic Aptitude Test 6-8 and Rathus Assertiveness Inventory were used. SPSS 15.0/WINDOWS programme was used for data analysis. ‘t test’ was used for determine the difference among the groups and ‘Pearson Moment Correlation Analysis’ was used for determine correlation among variables. In this study different abilities were examined in the subhead of Language ability, The Ability of Reasoning, Numerical Ability, and General Ability. It was found in this study that there is a meaningful relation between Sef-Esttem andLanguage ability, The Ability of Reasoning, Numerical Ability, General Ability, Assertiveness. In the view of the preceding findings, and in the scope of academic success this study is discussed and leads other investigations and applications.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim II. kademe öğrencilerinde benlik saygısı, farklı yetenek düzeyleri ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın amacına uygun olarak Erzurum ili MEB’e bağlı ilköğretim okullarından tesadüfi seçimle 180 öğrenci üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri ve Temel Yetenek Testi 6-8 kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS 15.0/WINDOWS programı kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığı belirlemek için t testi ve değişkenler arası ilişkileri belirlemek için "Pearson Momentler Korelasyon Analizi " kullanılmıştır. Araştırmada farklı yetenekler; dil yeteneği, akıl yürütme yeteneği, sayısal yetenek ve genel yetenek alt başlıklarında incelenmiştir. Araştırmada benlik saygısı, dil yeteneği, sayısal yetenek, akıl yürütme yeteneği, genel yetenek ve atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkibulunmuştur. Araştırma sonuçları önceki bulgular ışığında akademik başarı ve kişiler arası ilişkiler kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.
525-540

REFERENCES

References: 

Alberti, R., & Emmons, M. (2002). Atılganlık hakkınızı kullanın, (Çev. Katlan, Sibel), Ankara: Hyb Yayınları.
Bal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin benlik algıları ile atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Bozkurt, E. (1989). Üniversite Öğrencilerinin atılganlık düzeylerini etkileyen sosyo- ekonomik faktörler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 19 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
Coopersmith, S. (2002). Self-Esteem Inventories Manual. Mind Garden, Inc.
Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Sarıçam, H., Yılmaz, E., Gülbahçe, A., Gülbahçe, Ö., ve Çardak, M. (2013). İlköğretim II. kademe öğrencilerinde
benlik saygısı, farklı yetenek ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal
of Human Sciences. 10(1), 525-540.
537
Dinçyürek, S., Kıralp,Y., & Şahin, S. (2007). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde öğrenim gören öğrencilerin benlik saygısı ve atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (YDÜ Örneği). XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-7 Eylül, 2007, Tokat.
Doğusal N. (1987). İlkokul beşinci sınıf öğrencilerinde benlik kavramının akademik başarı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Eke, C. (2010). Öğrencilerin fen bilimleri konularına yönelik ilgisi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
Erdinç, G. A. (1995). İzmir ili lise öğrencilerinde benlik imajı-başarı ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Gökalan, Z. B. (2000). İlköğretim okulu öğrencilerinin (12-14 yaş) benlik tasarımı, atılganlık ve kendini açma düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Güngör, A. (1989). Lise öğrencilerinin öz saygılarını etkileyen etmenler. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Harter, S. (1983). The Development of the self-esteem. Handbook of Child Psychology: Social and Personality Development. In M. Hetherington (ed.). New York: Wiley.
Kabalcı, T. (2008). Akademik başarının yordayıcısı olarak benlik saygısı, sınav kaygısı ve sosyo-demografik değişkenler, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Kamath, M., & Kanekar, S. (1993). Loneliness, Shyness, Self-esteem and extraversion. Journal of Social Psychology, 133(6), 855-858.
Karaaslan, A. (1993). Öğrenci hemşirelerin benlik saygısı düzeyleri ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi. Ege Üniversitesi H.Y.O. Dergisi, 9(2), 21-29.
Kemple, M. K. (1995). Shyness and Self-Esteem in Early Childhood. Journal of Humanistic Counseling, Education ve Development, 33(4), 173-183.
Kuzgun, Y. (1996). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği. Ankara: MEB Yayınları.
Kuzgun, Y. (1997). Grup rehberliği el kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
Kül, Y. (2005). OECD Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA) testleri: zorunlu eğitimini tamamlamış öğrencilerin değerlendirilmesinde yeni ufuklar. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, XIX.
MEB (2008). 2008 Yılı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Sayısal Verileri http://oges.meb.gov.tr/oks/ista.html
Organization for Economic Cooperation and Development. (2007). PISA 2006 Science Competencies for Tomorrows’ World, Volume 1-2, Author, Paris, France.
OECD (2004). PISA 2003. [Çevrim-içi: http://www.oecd.org/dataoecd/15/13/3972522 4.pdf], Erişim tarihi: 20 Ocak 2012
Otacıoğlu, S. G. (2008). Müzik öğretmetni adaylarının benlik saygısı düzeyleri ile akademik ve çalgı başarılarının karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 141-150.
Özkan I. (1987). Gençliğin akademik başarısını etkileyen zihinsel ve ruhsal faktörler. I. Milletler Arası Gençlik Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Örgün, S. (2000). Anne-Baba tutumları ile 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygıları ve atılganlıkları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İstanbul.
Özer, Y., & Anıl, D. (2001). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Eğitim Dergisi (H. U. Journal of Education), 41, 313-324.
Phelps, S., & Austin, N. (1997). Atılgan kadın, ( Serap Katlan Çev.). Ankara, HYB.
Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. New Jersey: Princeton University Press.
Sarıçam, H., Yılmaz, E., Gülbahçe, A., Gülbahçe, Ö., ve Çardak, M. (2013). İlköğretim II. kademe öğrencilerinde
benlik saygısı, farklı yetenek ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal
of Human Sciences. 10(1), 525-540.
538
Şahin, N. (2001). Eğitim yöneticisi adaylarının özellikleri ile başarı ve atılganlık düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Sağ, V. (2003). Toplumsal Değişim ve Eğitim Üzerine, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 11-25.
Sarıçam, H. (2010). Üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılığı, benlik saygısı ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime Giriş Sınavları (OKS-SBS) ve PISA Sonuçları Işığında Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Değerlendirilmesi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.
Şeyhun, H., Gökçe, S., & Şen, H. (2003). Temel Yetenekler Testi 6-8 TYT (6-8) el kitabı (ss.1-58). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Ünal, A. (2006). OKS (LGS)’ye hazırlanan öğrencilerin sınav kaygıları ile benlik saygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Wolpe, J., & Lazarus, A.A. (1966). Behavior therapy techniques. New York, Elmsford: Pergamon Press.
Voltan, N. (1980). Rathus Atılganlık Envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikoloji Dergisi, 10, 23-25
Yavuzer, H. (1991). Ana baba ve çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yavuzer, Haluk (1993). Çocuk psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yazgan İnanç, B., Bilgin, M., & Kılıç Atıcı, M. (2007). Gelişim psikolojisi, çocuk ve ergen psikolojisi. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
Yılmaz, S. & Ekinci, M. (2001). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde benlik saygısı ve atılganlık düzeyi arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4(2), 4-14.
Yörükoğlu, A. (2000). Gençlik çağı ruh sağlığı ve ruhsal sorunları. İstanbul: Özgür Yayınevi.
Yörükoğlu, A. (1992). Çocuk ve ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com