You are here

Okul yöneticilerinin öfke ve stresle başaçıkma yaklaşımları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişki

The relationship between the school administrators’ anger control and stress coping methods and their conflict management style

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the school administrators’ approaches of stress coping and anger control that what extent predicted their conflict-management styles. For this purpose, three different scales those are “Organizational Conflict Management Scale”, “The State-Trait Anger Scale” and “Stress Coping Style Scale” were applied to the 279 school administrators who work in the province of Mersin. The results show that administrators’ anger control and stress coping approaches is significantly associated with and predicted the conflict management styles. Administrators’ anger control level is significant predictor of "integration" style, and emotion-focused stress management is significant predictors of “compromises", "domination" and "avoidance" styles. However, problem-focused (positive) and emotion-focused (negative) approaches are significant predictors of the "compromise" style. Administrators who uses integration style has low levels of anger and can control their anger. Administrators who tend to emotion-focused to stress cope uses compromise, avoidance, and domination styles. However, the administratorswho tend to emotion-focused and problemfocused to stress cope use consensus style.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin öfke düzeyleri ve stresle başaçıkmada kullandıkları yöntemlerin, çatışmaları çözme stillerini ne düzeyde yordadığını belirlemektir. Bu amaçla Mersin ilinde görev yapan 279 okul yöneticisine, “Örgütsel Çatışma Yönetimi Ölçeği”, “Durumluk-Sürekli Öfke Ölçeği” ve “Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği” olmak üzere üç ayrı ölçek uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, yöneticilerin stresle başa çıkma ve öfke kontrolü yaklaşımlarının, çatışmaları yönetme stilleriyle ilişkili olduğunu ve bu stilleri anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir. Yöneticilerin öfke kontrolü, “bütünleştirme” stilini; stresle duygu odaklı başa çıkmaları ise “ödün verme”, “hükmetme” ve “kaçınma” stillerini anlamlı düzeyde yordamaktadır. Yine stresle problem odaklı (pozitif) ve duygu odaklı (negatif) baş etme yaklaşımları birlikte “uzlaşma” stilini anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bütünleştirme stilini kullanan yöneticilerin sürekli öfke düzeyleri düşmekte ve öfkelerini daha fazla kontrol etmektedirler. Ödün verme, kaçınma ve hükmetme stillerini kullanan yöneticiler ise stresle duygu odaklı başa çıkma eğilimindedirler.Yine uzlaşma stilini uygulayan yöneticiler, stresle problem odaklı ve duygu odaklı başaçıkma yaklaşımlarını birlikte kullanmaktadırlar.
641-660

REFERENCES

References: 

Ak, Ö. (1994). Sürekli Öfke (SL-ÖFKE) ve Öfke İfade Tarzı (ÖFKE-TARZ) ölçekleri ön
çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 26-35.
Allcorn, S. (1994). Anger in the workplace: understanding the causes of aggression and violence.
GreenwoodPres, USA..
Arslantaş, H.İ., & Özkan, M. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine
göre okul müdürlerinin çatışma yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim
Dergisi, 20(2), 555-570.
Bailey, R.D., & Clarke, M. (1991). Stress and coping in nursing. First Edition. London: Chapman and
Hall.
Balay, R. (2006). Conflict management strategies of administrators and teachers. Asian Journal of
Management Cases, 3(1), 3-24.
Balkaya, F., & Şahin, N.H. (2003). Çok boyutlu öfke ölçeği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14, 192-202.
Baltaş, A., & Baltaş, Z. (1997). Stres ve başaçıkma yolları. On Altıncı Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Gündüz, B.., Tunç, B. ve İnandı, Y. (2013). Okul yöneticilerinin öfke ve stresle başaçıkma yaklaşımları ile çatışma
yönetimi stilleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences. 10(1), 641-660.
657
Benfari, R.C. (1999). Understanding and changing your management style. California: Jossey-Bass Inc.
Besharat, M.A.., & Shahidi, S. (2010). Perfectionism, anger, and anger rumination. International
Journal of Psychology, 45(6), 427-434.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Funda, D. (2009). Bilimsel araştırma
yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
Chung, K.C.C.L., Shu, W.H., & Tung, H.H. (2009). A study of job stress, stress coping strategies,
and job satisfaction for nurses working in middle-level hospital operating rooms. Journal of
Nursing Research, 17(3), 199-211
Crawford, D., & Bodine, R. (1996). Conflict resolution education: A guide to implementing programs in schools,
youth serving organizations, and community and juvenile justice settings. Program Report. Office of
Juvenille Justice and Delinquency Prevention.
DiGiuseppe, R., & Tafrate, R.C. (2007). Understanding anger disorders. USA: Oxford University Pres.
Edmonson, S., Combs, J., & Haris, S. (2008). Managing conflict. 50 strategies for school leaders. San
Antonio: Eye on Education.
Erol, E. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin çatışma yönetimi stilleri ve bu çatışma yönetimi stillerinin
öğretmenlerin stres düzeyine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uşak: Uşak Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Fleetwood, K. (1987). The conflict management styles and strategies of educational managers. Unpublished
master dissertation. Newark: University of Delaware.
Folkman, S. (1984). Personal control and stress and coping process: A theoretical analysis. Journal of
Personality and Social Psychology, 46(4), 839-852.
Folkman, S., & Lazarus, R.S. (1985). If it changes, it must be a process: study of emotion and
coping during three stages of a collage examination. Journal of Personality and Social
Psychology, 48(1), 150-170
Folkman, S., Lazarus, R.S., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A., & Gruen, R.J. (1986). Dynamics of a
stressful encounter: Cognitive appraisal, coping and encounter outcomes. Journal of
Personality and Social Psychology, 50(5), 992-1003.
Ghaffar, A. (2010). Conflict in schools: Its causes & management strategies. Journal of Managerial
Sciences, 3(2), 212-227.
Gümüşeli, A.İ. (1994). İzmir ortaöğretim okulları yöneticilerinin öğretmenler ile aralarındaki çatışmaları yönetme
biçimleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Gündüz, B. (2000). Hemşirelerde stresle başaçıkma biçimleri ile tükenmişlikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi,
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Karcıoğlu, F., & Kahya, C. (2011). Lider-üye etkileşimi ve çatışma yönetim stili ilişkisi. Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 337-352.
Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. 11. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
Karip, E. (2003). Çatışma yönetimi. Geliştirilmiş 3. Baskı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Liana, D., Inga, M., & Kristaps, C. (2011). Stress coping among nurses in Latvia. Health Med., 5(6),
1468-1473.
McCain, N.L., & Smith, J.C. (1994). Stress and coping in the context of psychoneuroimmunology:
A holistic framework for nursing practice and research. Archives of Psychiatric Nursing, 8(4),
221-227.
Morris, M.W., Williams, K.Y., Leung, K., Larrick, R., Mendoza, M.T., Bhatnagar, D., Li, J., Kondo,
M., Luo, J.L., & Hu, J.C. (1998). Conflict management style: Accounting for crossnational
differences. Journal of International Business Studies, 29(4), 729-747.
Neiderauer, S. (2006). Üniversite üst düzey yöneticilerinin kişilik tipleri ve örgütsel çatışmayı çözme stratejileri.
Yayımlanmamış doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Gündüz, B.., Tunç, B. ve İnandı, Y. (2013). Okul yöneticilerinin öfke ve stresle başaçıkma yaklaşımları ile çatışma
yönetimi stilleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences. 10(1), 641-660.
658
Oğuz, Y. (2007). Okul müdürlerinin demografik değişkenler ve kişilik özellikleri ile çatışma yönetimi stili
tercihleri arasındaki farklılıklar ve ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yıldız
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özmen, F., Aküzüm, C., & Aküzüm, L. (2011). Yönetici görüşlerine göre okul mensuplarının
okullardaki çatışma sonuçlarına yönelik tavır alışları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi Dergisi, 16, 86-100.
Öztay, S. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin çatışma yönetimi stilleri (Bağcılar ilçesi örneği).
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Pendharkar, M. (1995). School-based conflict management. A summary of a thesis SSTA Research Centre
Report. http://www.saskschoolboards.ca/old/ResearchAnd Development/Research
Reports/SchoolImprovement/95-02.htm adresinden 5 Kasım 2012 tarihinde edinilmiştir.
Rahim, M.A. (2011). Managing conflict in organizations. Fourth Edition. New Jersey: Transaction
Publishers.
Rahim, M.A., Antonioni, D., & Psenicka, C. (2001). A structural equations model of leader power,
subordinates' styles of handling conflict, and job performance. The International Journal of
Conflict Management, 3(12), 191-211.
Rice, M., Kang, D.H., Weaver, M., & Howell, C.C. (2008). Relationship of anger, stress, and coping
with school connectedness in fourth-grade children. Journal of School Health, 78(3), 149-
156.
Robins, S., & Novaco, R.W. (1999). System conceptualization and treatment of anger. Journal of
Clinical Psychology, 55(3), 325-337.
Sasaki, M., Kitaoka, K.H., Morikawa, Y., & Nakagawa, H. (2009). Relationship between stress
coping and burnout in Japanese hospital nurses. Journal of Nursing Management, 17, 359-
365.
Savaşır, I., & Şahin, N.H. (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler.
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Sözen, D. (2002). Okul müdürlerinin çatışma yönetim stilleri ve bunun öğretmenlerin stres düzeylerine etkisi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Şahin, A. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin kişilerarası iletişim becerileri ve çatışma yönetimi stratejileri
arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Şahin, N., & Durak, A. (1995). Stresle başaçıkma tarzları ölçeğinin üniversite öğrencileri için
uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 56-73.
Wallace, J.L., & Sang, M.L. (2010). Job stress, coping strategies, and burnout among abuse-specific
counselors. Journal of Employment Counseling, 47, 111-122.
Yaman, E., & Türker, S. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin çatışma yönetim stratejileri ve öfke
ifade düzeyleri arasındaki ilişki. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-12.
Yıldırım, A. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin empatik eğilimleri ve empatik becerileri ile çatışma yönetimi
ve stratejileri arasındaki ilişki (Ankara Ili örneği). Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara:
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Zikman, R. (1992). Successful conflict management. Construction conflict management and resolution:
Proceedings of the first. in: Peter Fenn & Rod Gameson. London: Chapman & Hall, 54-59.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com