You are here

Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeki öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri

Secondary school students’ level of fulfillment of their learning responsibilities in school learning

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Learning responsibility is one of the most studied responsibility forms in the literature.Learning responsibility has a particular importance because of forming a basis for individual's learning the other responsibilities.The aim of this study is to determine secondary school students’ level of fulfilment of their learning responsibilities in school learning. The study is a research implemented in screening modeling. Data are acquired from “Learning Responsibility Scale II” (LRS) and 591 students. LRS-II is a scale comprised of 22 terms and 2 factors. Validity property of data collection tool is tested through (1) exploratory factor analyze, (2) item-total correlation and (3) analyses of item distinctiveness. Factor loads of the item are between 0.552 and 0.721. Amount of declared variance is 41.366 %. Reliability coefficient of LRS-II is determined as Cronbach’s Alpha .89. On the data; arithmetic mean, standard deviation, t test, MWU test, ANOVA test are conducted. It is revealed briefly at the end of the study that secondary school students better fulfilled their externally managed learning responsibilities with a significant difference and that female students compared to male students, lower class students compared to senior classstudents, students attending private teaching institutions compared to those who do not and general high school students compared to Anatolian high school students better fulfilled their learning responsibilities.
Abstract (Original Language): 
Öğrenme sorumluluğu, alanyazında üzerinde sıklıkla durulan sorumluluk türlerinden birini oluşturmaktadır.Öğrenme sorumluluğu, diğer sorumlulukları öğrenmenin temelini oluşturması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmeleri için öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeylerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Veriler, “Öğrenme Sorumluluğu Ölçeği-II” ile 591 öğrenciden toplanmıştır. ÖSÖ-II, 22 maddeyi içeren ve 2 faktörden oluşan bir ölçektir. Veri toplama aracının geçerlik özelliği (1) açımlayıcı faktör analizi, (2) madde-toplam korelasyonu ve (3) madde ayırt ediciliklerinin analizi ile test edilmiştir. Maddelerin faktör yükleri .55 ile .72 aralığındadır. Açıklanan varyans miktarı % 41,366’dır. ÖSÖ-II’nin güvenirlik kaysayısı Cronbach’s Alfa .89 olarak belirlenmiştir. Veriler üzerinde; aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, MWU testi, ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırma sonunda kısaca; ortaöğretim öğrencilerinin dış yönetimli öğrenme sorumluluklarını anlamlı bir farkla daha iyi düzeyde yerine getirdikleri; kız öğrencilerin erkeklere göre, alt sınıf öğrencilerinin üst sınıf öğrencilerine, dershaneye gitmeyenlerin gidenlere göre, genel lise öğrencilerinin Anadolulisesi öğrencilerine göre öğrenme sorumluluklarını daha iyi düzeyde yerine getirdikleri belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Barr, B.R. & Tagg, J. (1995). From teaching to learning: A new paradigm for undergraduate
education. Change, 27(6), 697-710.
Brecke, R. & Jensen, J. (2007).Cooperative learning, responsibility, ambiguity, controversy and
support in motivating students. InSight: A Collection of Faculty Scholarship, 2, 57-63.
Büyüköztürk, Ş. (2008).Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 9. baskı. Ankara: Pegem Akademi Yay.
Carnell, E. (2005). Understanding and enriching young people's learning: issues, complexities and
challenges. Improving Schools, 8(3), 269–284.
Clouder, L. (2009).‘Being responsible’: students’ perspectives on trust, risk and work-based
learning.Teaching in Higher Education, 14(3), 289-301.
Coeckelbergh, M. (2006).Regulation or responsibility?Autonomy, moral imagination, and
engineering.Science, Technology, & Human Values, 31(3), 237-260.
Davis, T.M. & Murrell, P.H. (1994).Turning teaching into learning: The role of student
responsibility in the collegiate experience. ASHE-ERIC Higher Education Report No: 8.
ERIC Identifier: ED372702. [Online] http://www.ntlf.com/html/lib/bib/93-8dig.htm
adresinden 02.02.2011’de indirilmiştir.
Ellinger, A.D. (2004). The concept of self-directed learning and its implications for human resource
development, Advances in Developing Human Resources, 6(2), 158-177. DOI:
10.1177/1523422304263327.
Yeşil, R. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeki öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri.
International Journal of Human Sciences, 10(1), 1214-1237.
1234
Erozkan, A. (2012). Examination of relationship between anxiety sensitivity and parenting styles in
adolescents.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-Educational Sciences: Theory & Practice-, 12(1),
52-57.
Ferrari, J.R. & Scher, S.J. (2000).Toward an understanding of academis and nonacademic tasks
procrastinated by students: The use of daily logs.Psychology in the Schools, 37(4), 359-366.
Gosselin, C. (2003). On the learning of responsibility: A conversation between Carol Gilligan and
John Dewey, In Ken Alston (Editor). Philosophy of Education, 308-315. [Online]:
http://ojs.ed.uiuc.edu/index.php/pes/article/view/1751/468 adresinden 10.01.2012’de
indirilmiştir.
Güvenç, H. (2010). The effects of cooperative learning and learning journals on teacher candidates’
self-regulated learning.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-Educational Sciences: Theory &
Practice-, 10(3), 1477-1487.
Gynnilda, V., Anders, H. & Myrhaug, D. (2008). Identifying and promoting self-regulated learning
in higher education: Roles and responsibilities of student tutors. Mentoring & Tutoring:
Partnership in Learning, 16(2), 147-161. DOI: 10.1080/13611260801916317. ISSN 1361-1267.
Hughes, C. (2001). Developing conceptual literacy in lifelong learning research: a case of
responsibility?. British Educational Research Journal, 27(5), 601-614.
Illeris K. (2003). Learning, identity and self-orientation in youth.Young, 11(4), 357-376. DOI:
10.1177/11033088030114004. [Online]: http://you.sagepub.com/content/11/4/357
adresinden 05.02.2011’de indirilmiştir.
Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. 11. baskı. Ankara: Nobel Yayınevi.
Korkmaz, Ö. ve Yeşil R. (2011).Cinsiyet temelli gruplarla çalışan öğrencilerin başarılarının, teknoloji
kullanımına yönelik tutumlarının ve grupla çalışmaya ilişkin düşüncelerinin
değerlendirilmesi. GÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 201-229.
London, M. & Sessa, V. (2006).Group feedback for continuous learning.Human Resource Development
Review, 5(3), 303-329.
Macready, T. (2009).Learning social responsibility in schools: a restorative practice.Educational
Psychology in Practice, 25(3), 211–220.
MEB [Milli Eğitim Bakanlığı], (2012a). 2010/76 Orta öğretim kurumları haftalık ders çizelgeleri ve
açıklamaları.[Online]: http://ttkb.meb.gov.tr/ders_cizelgeleri.aspx adresinden
16.04.2012’de indirilmiştir.
MEB [Milli Eğitim Bakanlığı]. (2012b). Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları
yönetmeliği.[Online]: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.html adresinden
16.04.2012’de indirildi.
MEM [Milli Eğitim Müdürlüğü].(2012a). 2011-2012 öğretim yılı istatistikleri. Kırşehir: Il Milli
Eğitim Müdürlügü. [Online]: http://www.arge40.com/girisarge.asp?sayfa=detay&id=180
adresinden 27.02.2012’de indirilmiştir.
MEM [Milli Eğitim Müdürlüğü].(2012b). 2010 Kırşehir ders ve okul değerlendirme raporu ve
Kırşehir 2011 SBS8 sonuç analizleri.http://www.arge40.com/yayinlar.asp adresinden
16.04.2012’de indirildi.
Nonis, S.A. & Hudson, G.I. (2010). Performance of college students: Impact of study time and
study habits. Journal of Education For Business, 85(4), 229-238.
NWREL [Northwest Regional Educational Laboratory], (1982). Learning Responsibility: The
Importance of The Home, School and Workplace. Ideas for Action in Education and Work.
Issue: 6. Portland, Oregon: 300 S.W. Sixth Avenue, 97204. [Online]:
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED236437.pdf adresinden 11.10.2011’de indirilmiştir.
Romi, S., Lewis, R., & Katz, Y. J. (2009). Student responsibility and classroom discipline in
Australia, China, and Israel. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 39
(4), 439-452.
Senemoğlu N. (2011). College of education students’ approaches to learning and study skills.Eğitim
ve Bilim-Education and Science-, 36(160), 65-80.
Yeşil, R. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeki öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri.
International Journal of Human Sciences, 10(1), 1214-1237.
1235
Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim. (14. baskı). Ankara: PegemA Yayınevi.
Sierra, J.J. (2009).Shared Responsibility and Student Learning : Ensuring a Favorable Educational
Experience. Journal of Marketing Education, 32, 104-111. DOI: 10.1177/0273475309344802.
[Online]: http://jmd.sagepub.com/content/32/1/104 adresinden 15.11.2011’de
indirilmiştir.
Stockdale, S.L. & Brockett, R.G. (2010).Development of the PROSDLS: A measure of selfdirection
in learning based on the personal responsibility orientation model, Adult Education
Quarterly, 200(10), 1–20. DOI: 10.1177/0741713610380447.
Töremen, F. (2011).The responsibility education of teacher candidates.Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri-Educational Sciences: Theory & Practice-, 11(1), 273-277.
White, L.F. (1998). Motivating students to become more responsible for learning.College Student
Journal, 32(2), 190-196.
Yeşil, R. (2003). Sorumluluk bilincinin gelişmesine okul ve ailenin etkisi.Eğitim Araştırmaları, 10, 175-
183.
Yontar, A. ve Yurtal, F. (2009). Sorumluluk kazandırmada öğretmenler tarafından kullanılan
yaptırımların incelenmesi.Eğitim ve Bilim/Education and Science, 34(153), 144-156.
Young, M.R. (2005). The motivational effects of the classroom environment in facilitating selfregulated
learning. Journal of Marketing Education, 27,(1), 25-40. DOI:
10.1177/0273475304273346.
Zarick, L.M. & Stonebraker, R. (2009). I’ll do it tomorrow the logic of procrastination. College
Teaching.57(4), 211-215.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com