You are here

Pedagojik formasyon öğrencilerinin kişilik özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Investigation of relationship between pedagogical formation program students’ personality traits and attitudes towards teaching profession

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is assessment of the relationship between pedagogical formation program students’ attitudes personality traits and towards teaching profession. For this purpose, in order to determine students’ personality characteristics is used Adjective Based Personality Scale (ABPT) which is developed by Bacanlı, İlhan ve Aslan (2009), in order to determine pedagogical formation program students’ attitudes towards teaching profession is used Attitude Scale of Teaching Profession which is developed by Çetin (2006). The working group containing 220 female and 137 male totally 357 students is composed of graduated students attending the pedagogic formation education in Selcuk University in the academic year of fall and spring in 2012-2013. According to the analyzed of the research is found a relationship between students ‘attitudes towards teaching profession and personality traits in terms of openness to experience, extraversion, agreeableness and conscientiousness, there is a meaningful and positive relation the level of .05.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; pedagojik biçimlenme programı öğrencilerinin kişilik özellikleri ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin kişilik özelliklerini belirlemek için Bacanlı, İlhan ve Aslan (2009) tarafından geliştirilen “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT)”, formasyon öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarını belirlemek amacı için ise, Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMTÖ)” kullanılmıştır. Araştırma örneklemi Selçuk Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimine devam eden, 357 öğrenciden oluşmuştur (220 bayan, 137 erkek). Veriler 2012-2013 bahar ve güz döneminde, toplanmış ve analiz edilmiştir. Araştırmada yapılan istatistiksel analizler sonucunda kişilik özellikleri ve mesleğe yönelik tutum arasında dışadönüklük, yumuşak başlılık, deneyime açıklık ve sorumluluk kişilik faktörlerinde .05 düzeyinde anlamlı pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.
233
245

REFERENCES

References: 

Aslan, S. & Yalçın, M. (2013). Öğretmenliğe ilişkin tutumun beş faktör kişilik tipleriyle yordanması.
Millî Eğitim, 197, 169-179.
Bacanlı, H., İlhan, T. & Arslan, S. (2009). Beş faktör kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin
geliştirilmesi: sıfatlara dayalı kişilik testi (SDKT). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 261-
279.
Barrick, M. R., Mount, M. K. & Judge, T. A. (2001). Personality and performance at the beginning
of the new millennium: What do you know and where do we go next? International Journal
of Selection and Assessment, 9, 9–30.
Bozkır, G., Taşçı, N., Altuntaş, Ç., Arsak, A., Balgı, Ö. & Kaya, E. (2008). Genel lise son sınıf ve
sağlık yüksekokulu’ndaki erkek öğrencilerin hemşireliğe bakışı. Bilim, Eğitim ve
Düşünce Dergisi, 8(1), 1-17.
Burger, J. (2006). Kişilik. Psikoloji Biliminin İnsan Doğasına Dair Söyledikleri. İnan Deniz Erguvan
Sarıoğlu (Çev.). İstanbul: Kaknüs.
Busato, V. V., Prins, F. J., Elshout, J. J., & Hamaker, C. (2000). Intellectual ability, learning style,
personality, achievement motivation and academic success of psychology students in
higher education. Personality and Individual Differences, 29, 1057–1068.
Chamorro-Premuzic, T. (2006). Creativity versus conscientiousness: Which is a beter predictor of
student performance? Applied Cognitive Psychology, 20, 521–531.
Chamorro-Premuzic, T., von Stumm, S. & Furnham, A. (Eds.) (2011). Handbook of individual
differences. Chichester: Wiley-Blackwell.
Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO
Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment
Resources.
Çelikten, M., Şanal, M. & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 19, 2, 207-237.
Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A.
Emmerich, W. Rock, D. A. & Trapani, C. S. (2006). Personality in relation to occupational
outcomes among established teachers. Journal of Research in Personality, 40, 501–528.
Friedman, H., S. & Schustack, M., W. (1999). Personality: Classic Theories and Modern Research. USA:
Allyn & Bacon.
Gawali, C. S. (2012). The Impact of gender on development of big five (OCEAN) personality
factors (openness to experience, concientiousness, extroversion, agreeableness and
neuroticism ). Indian Streams Research Journal, 2 (IV), 12-14.
Hong, Z. R. & Lin, H. S. (2011). An Investigation of Students’ Personality Traits and Attitudes
toward Science, International Journal of Science Education, 33(7), 1001-1028,
http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2010.524949
Hogan, J. & Ones, D. S. (1997). Conscientiousness and integrity at work. In R. Hogan, J.
Johnson, & S. Briggs (Eds.), Handbook of personality psychology (pp. 849–870). San Diego, CA:
Academic Press.
Jones, J. (1989). Students' Ratings of Teacher Personality and Teaching Competence. Higher
Education, 18 (5), 551-558.
Judge, T.A., Bono, J. E., Locke, E. A. (2000). Personality and job satisfaction: The mediating role of
job characteristics. Journal of Applied Satisfaction, 85, 237-249.
Uslu, M. (2013). Pedagojik formasyon öğrencilerinin kişilik özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 233-245.
243
Judge, T. A., & Erez, A. (2007). Interaction and intersection: The constellation of predicting
performance. Personnel Psychology, 60, 573–596.
Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş (10.Baskı). İstanbul: Evrim.
Kansanen, P. (1991). Pedagogical thinking: The basic problem of teacher education. European
Journal of Education, 26 (3), 251-260.
Küçükahmet, L. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Gazi Büro.
Külahoğlu, Ş. (2000). İyi öğretmenlik: Yetenek mi, beceri mi? Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2, 52-58.
McCrae, R.R. & John, O.P. (1992). An Introduction to the five factor model and its applications.
Journal of Personality, 60, 175-215.
MEB (1993). Öğretmen Yetiştirme Toplantısı. İstanbul.
Morgan, C. (1991). Psikolojiye Giriş. Hüsnü Arıcı vd. (Çev.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji
Bölümü.
Ones, D. S., Dilchert, S., Viswesvaran, C., & Judge, T. A. (2007). In support of personality
assessment in organizational settings. Personnel Psychology, 60, 995–1027.
Riza, E. (1996). Sosyal Psikolojiye Giriş. İzmir: Anadolu Matbaacılık.
Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R., Caspi, A. & Goldberg, L. R. (2007). The power of
personality: The comparative validity of personality traits, socioeconomic status, and
cognitive ability for predicting important life outcomes. Perspectives on Psychological Science, 2,
313–345.
Selçuk, Z. (1994). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Atlas.
Sünbül, A. M. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Özcan Demirel-Zeki Kaya (Ed.), Meslek
Olarak Öğretmenlik (s.243-278) (3.Baskı). Ankara: Pegem A.
Şişman, M. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A.
Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden
öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), http://efdergi.yyu.edu.tr, 28/04/2013 tarihinde alındı.
Şenel, H. G., Demir, İ., Sertelin, Ç., Kılıçaslan, A. & Köksal, A. (2004). Öğretmenlik mesleğine
yönelik tutum ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Eurasian Journal of Educational Research,
15, 99-109.
Tett, R. P. & Christiansen, N. D. (2007). Personality tests at the crossroads: A response to Morgeson, Campion,
Dipboye, Hollenbeck, Murphy, and Schmitt. Personnel Psychology, 60, 4, 967–993.
DOI: 10.1111/j.1744-6570.2007.00098.x
Yılman, M. (1987). Türkiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Pedagojik Temelleri.
(Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İzmir.
Yüksel, S. (2004). Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumlarına etkisi. Eğitim Fakültesi Dergisi, XVII (2), 355-379.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com