You are here

İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrenme ve öğretme sürecinde oluşturduğu duygular

Affects generated during the teaching and learning process of cooperative learning method

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Current study identified student views regarding the affects created by the use of cooperative learning methods in teaching-learning process. The study was conducted with 137 students from various departments in Amasya University Faculty of Education during the implementation of Introduction to Educational Sciences program. Student views were collected in written format after the implementation of cooperative learning method. Qualitative data were analyzed with the help of descriptive and content analyses. Examination of the data obtained from the study showed that using cooperative learning methods in the learning process generated affects of joy in students (58.4%). It was also identified that affects such as excitement, self confidence, relaxation, peace and joy were experienced by students. Views of 85.7% of students were highly centered on enjoying the class sub theme.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada öğrenme öğretme sürecinde işbirlikli öğrenme yönteminin kullanılmasının oluşturduğu duygulara yönelik öğrencilerin görüşleri belirlenmiştir. Araştırma Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çeşitli branşlarda öğrenim gören 137 öğrenciyle Eğitim Bilimine Giriş Dersi programının uygulanması sürecinde yürütülmüştür. Araştırmada işbirlikli öğrenme yönteminin uygulanması sonrasında öğrencilerin görüşleri yazılı olarak elde edilmiştir. Nitel veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutularak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler incelendiğinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenme sürecinde kullanılmasının öğrencilerde (%58,4) mutluluk duygusu oluşturduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerde; heyecan, özgüven, rahatlamak, huzur ve sevinç gibi duyguların oluştuğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin %85’7’sinin görüşleri dersten zevk alma alt temasında yüksek düzeyde yığılma göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K.Ü. (2011). Aktif Öğrenme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
Açıkgöz, K. Ü. (1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram, Araştırma, Uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
Altıparmak, M. (2001). Biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin laboratuara yönelik tutum ve başarı
üzerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İzmir.
Arslan, O., Dogan-Bora, N. & Keskin-Samancı, N. (2006). İşbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinin
onuncu sınıf öğrencilerinin sinir sistemi konusunu öğrenmelerine etkisi. Eğitim Araştırmaları,
23 (1); 1-9.
Ateş, M. (2004). İşbirlikli öğretim yönteminin ilköğretim 2. kademesinde madde ve özellikleri ünitesinde öğrenci
başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik
Öğretmenliği Programı, İzmir.
Avşar, Z. & Alkış, S. (2007). İşbirlikli öğrenme yöntemi I tekniğinin sosyal bilgiler derslerinde
öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim-Online, 22.09.2013 tarihinde http://ilkogretimonline.
org.tr/vol6say2/v6s2m14.pdf adresinden indirilmiştir.
Ayna, C., Aktas, M. & Koray, Ö.(2008). Fen bilgisi dersinde kullanılan işbirlikli öğrenme jigsaw II tekniğinin
ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve derse yönelik tutum düzeyleri üzerindeki etkisi.
Kösterelioğlu, İ. (2014). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrenme ve öğretme sürecinde oluşturduğu duygular. International
Journal of Human Sciences, 11(1), 256-279. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2728
274
Abant İzzet Baysal Üniversitesi , VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
Kongresinde sunulmuş bildiri.
Azar, N. (2008). Fen ve teknoloji dersinde öğrenme stillerinin işbirlikçi grup atamalarında kullanılmasının
öğrencinin akademik başarı, tutum, bilimsel süreç becerileri ve kalıcılık düzeylerine etkisi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim
Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, Zonguldak.
Balfakih, Nagib M.A. (2003). The effectiveness of student team- achievement division (STAD) for
teaching high school chemistry in united arab emirates. International Journal of Science
Education, 25 (5), 605- 624.
Battistich, V., Solomon, D. & Delucchi, K. (1993). Interaction processes and students outcomes in
cooperative learning groups. Elementary School Journal, 94, 19-32.
Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2004). İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen
adaylarının fen bilgisi dersine kaşı tutumlarına, fen bilgisi öğretimi 1 dersindeki başarılarına
etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 9-18.
Bilgin, İ. & Karaduman, A. (2005). İşbirlikli öğrenmenin 8. sınıf öğrencilerinin fen dersine karşı
tutumlarına etkisinin incelenmesi. İlköğretim-Online, 4 (2), 32-45.
Boddy, N., Watsono, K. & Aubusson, P. J. (2003). A trial of the five es: a referent model for
constructivist teaching and learning. Research in Science Education, 33 (1), 27-42.
Boekaerts, M. (1993). Being concerned with well-being and with learning. Educational Psychologist, 28
(2), 149-167.
Bozdoğan, A.E.,Taşdemir, A. & Demirbaş, M. (2006). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme
yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye etkisi. İnönü Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 23-36.
Cinelli, B., Symons, C.W., Bechtel, L. & Rose-Colley, M. (1994). Applying cooperative learning in
health education pratice. The Journal of School Health. 64 (3), 99-102.
Çakır, N. K., Ballıel, B. & Sarıkaya, M. (2013). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin
başarılarına, bilgilerinin kalıcılığına ve fene karşı tutumlarına etkisinin araştırılması. Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (2), 1-15.
Çolak, E. (2006). İşbirliğine dayalı öğretim tasarımının öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına,
akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Çopur, T. & Moğol, S. (2012). Fizik eğitimde işbirliğine dayalı yaklaşımın kullanılmasına yönelik
öğrenci görüşleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (2), 251-266.
Çubukcu, Z. (2011). İşbirlikli öğrenme. B. Oral.(Ed.). Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları.(ss.509-
522) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Delen, H. (1998) Temel eğitim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde kubaşık öğrenme yönteminin akademik
başarıya etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adana.
Demiral, S. (2007). İlköğretim fen bilgisi dersi maddenin iç Yapısına yolculuk ünitesinde, işbirlikli öğrenme
yönteminin öğrenci başarısına bilgilerin kalıcılığına ve derse karşı tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü, Fen
Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Ankara.
Dinç Artut, P. & Tarım, K. (2002). Kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği anabilim
dalı öğrencilerinin matematik öğretimi dersine ilişkin akademik başarılarına etkisi. ODTÜ. V. Ulusal
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, 1189-1195.
Doymuş, B. , Bayrakçeken, S. & Şimşek, Ü. (2003). İşbirlikçi ödev hazırlamanın başarıya etkisi,
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 70-78.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Şimşek, U. (2005). İşbirlikli öğrenme üzerine derleme: İşbirlikli öğrenme
yöntemi ve yöntemle ilgili çalışmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (1), 59-83.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Bayrakçeken, S., (2004). İşbirlikli öğrenme yönteminin fen bilgisi
dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1 (2), 103-115.
Kösterelioğlu, İ. (2014). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrenme ve öğretme sürecinde oluşturduğu duygular. International
Journal of Human Sciences, 11(1), 256-279. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2728
275
Ellison L. (2000). The personal intelligences:promoting social emotional learning, Corwin Press Inc.,
Gall, M. D., Borg W. R. & Gall, J. P. (1996). Educational research: an introduction. (6” ed.). New York:
Longman
Ghaith, G.M. & Bouzeineddine, A. R. (2003). Relationship between reading attidues, achievement
and learners’ perceptions of their jigsaw-II cooperative learning experience. Reading
Psychology, 24, 105-121.
Goleman, D. (1998). Duygusal zeka. (B.S. Yüksel, Çev.) İstanbul: Varlık yayınları.
Goleman, D. (2002). Duygusal Zekâ: Neden IQ’dan Daha Önemlidir? (21. Basım), (B.S. Yüksel, Çev)
İstanbul: Varlık yayınları.
Gök, Ö., Doğan, A., Doymuş, K. & Karaçöp, A. (2009). The effects of cooperative learning on
elementary school students’ academic achievement and attitudes toward science. Gazi
üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 193-209.
Gömleksiz, M. N. & Kan, A. Ü. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Turkish
Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (7) 1,
1159-1177.
Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi.
Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Gömleksiz, M. & Tümkaya, S. (1997). Kubaşık öğrenme yönteminin sınıf öğretmenliği bölümü
birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri
üzerindeki etkisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 230-236.
Gümüş, O. & Buluç, B. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik
başarıya etkisi ve öğrencilerin derse İlgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49, 7-30.
Güngör, N. S. & Özkan, M. (2011). Fen ve teknoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin
öğrenci tutumuna etkileri üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 24 (1), 47-59.
Gürşimşek, I. (1998). Öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi,4, 25-28.
Hevedanlı, M. & Akbayın, H. (2006). Biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin başarı,
hatırda tutma ve derse yönelik tutum üzerindeki etkileri. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi Dergisi, 6, 21-31.
Hofstein, A. & Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education: foundations for the
twenty-first century. Science Education, 88, 28-54.
Holm, A.; Schultz, D.; Winget, P. & Wurzbach, L. (1987). Cooperative activities for the home: parents
working with teachers to support cooperative learning. 10.08.2013 tarihinde ERIC, ED300967
adresinden indirilmiştir.
Hsıung, C-H. (2012). The effectiveness of cooperative learning. Journal of Engineering Education,
101 (1), pp. 119–137. 09.09.2013 tarihinde
htp://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=67cbc249-8e73-
438b-8f38-33d581a72fca%40sessionmgr198&hid=117 adresinden indirilmiştir.
Gürbüz, H., Çakmak, M. & Derman, M. (2004). Çevre Eğitiminde jigsaw tekniği kullanımının
öğrencilerin akademik başarısına etkisi ve öğrencilerin bu tekniğe ilişkin görüşleri.
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7), 1-13.
Kara, N.S., Biçen, A. & Uzunboylu, H. (2009). Felsefe grubu öğretmenlerinin işbirlikli öğrenmeye
yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. KKTC Milli Eğitim Dergisi, 3, 41-56.
Keleş, E. & Çepni, S. (2006). Beyin ve öğrenme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3, (2). 66-82.
Kirk, J. & Miller, M. L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. Beverly Hills: Sage
Publications.
Koçak, A. (2008). The effects of cooperative learning on psychological and social traits among
undergraduate students, Social Behavior and Personality, 36 (6), 771-782.
Kösterelioğlu, İ. (2014). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrenme ve öğretme sürecinde oluşturduğu duygular. International
Journal of Human Sciences, 11(1), 256-279. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2728
276
Koç Erdamar, G. & Demirel, M. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının duyuşsal ve bilişsel
öğrenme ürünlerine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6 (4), 629-661.
Köseoğlu, P. (2010). The influence of jigsaw technique-based teaching on academic achievement,
self-efficiacy and attitudes in biolology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 244-
254.
Lazarowitz, R. & Huppert, J. (1993). Science process skills of 10th grade biology students in a
computerassisted learning setting. Journal of Research on Computing in Education, 25, 366-382.
Le Compte, M. D. & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliabilitiy and validity in etnographic
research. Rewiew of educational research, 52 (1), 31-60.
Lyman, L & Foyle, H.C. (1988). Cooperative Learning strategies and children. 19.09.2013 tarihinde
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED306003.pdf adresinden indirilmiştir.
Meyers, C. & Jones, B. T. (1993). Promoting Active Learning. San Francisco; Jossey- Bass Publishers.
Özçelik, D. A. (1989). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları, Sayı:8.
Özden, Y. (2002). Eğitimde Yeni Değerler: Eğitimde Dönüşüm, (5. Baskı), Ankara: PegemA Yayıncılık.
Özer, M.A. (2005). Etkin öğrenmede yeni arayışlar: iş birliğine dayalı öğrenme ve buluş yoluyla
öğrenme. Ahmet Yesevi üniversitesi, Bilig, 35, 105-131.
Özkal N. Ş. (2000). İşbirlikli öğrenmenin sosyal bilgilere ilişkin benlik kavramı, tutumlar ve akademik başarı
üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İzmir
Picard, R. W., Papert, S., Bender, W., Blumberg, B., Breazeal, C., Cavalao, D., Machover, T.,
Reisnick, M., Roy, D. & Strohecker, C. (2004). Affective learning-A manifesto, BT Technology
Journal, 22(4), 253-269.
Sevgi Özden, E. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin sosyal ve duygusal
uyumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul.
Türnüklü, A. (2004). Okullarda sosyal ve duygusal öğrenme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.
37, 136-152.
Topses, G. (2003). Gelişim psikolojisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
URL-1. Courtney, K. M. & Reece, L. P. Creating a positive climate. Cooperative learning.
01.09.2013 tarihinde www.indiana.edu/safeschl adresinden indirilmiştir.
Ünver, G. (2007). Bilişsel yaklaşım; Gestald psikolojisi. A. Ulusoy, (Ed.). Eğitim psikolojisi, s. 353-366.
Ankara: Anı yayıncılık.
Yavru, Ö, & Gürdal, A. (1998). İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında laboratuar deneylerinin
öğrencilerin mekanik konusundaki başarısına ve kavramları kazanmasına etkisi. Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 327-338.
Yıldırım, K. (2010). Raising the quality in qualitative research. Elementary Education Online. 9 (1), 79-
92.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7.Baskı). Ankara: Seçkin
Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com