You are here

İlköğretim öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerisi algıları ve denetim odağı düzeylerini etkileyen faktörler

The factors affecting primary school students' perceptions of interpersonal problem solving skills and the levels of locus of control

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research aims at examining the relationship between primary school students' perceptions of interpersonal problem solving skills, the levels of locus of control and such variables as gender, parents' education levels, perceptions of parents' attitudes and academic achievement. The sample of the research consists of a total of 434 eighth graders, of whom 231 are males (53.2%) and 203 are females (46.8%). Problem Solving Inventory (PSI), Nowicki-Strickland Locus of Control Scale (LOC), and the Personal Information Form, developed by the researchers were used to collect the data for the research. The data was analyzed through t-test, one-way ANOVA, F and Scheffe. As a result of the research, it is found that there is a meaningful difference between problem solving skill perceptions with regard to gender, parents’ attitudes, achievement perceptions; locus of control with regard to father’s education levels, mother’s attitudes and their own achievement perceptions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerisi algıları ve denetim odağı düzeyleri ile cinsiyti, anne ve babanın eğitim durumu, algılanan anne ve baba tutumları ve akademik başarı değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, ilköğretim okullarının 8. sınıf öğrencilerinden 231’i (%53,2) erkek ve 203’ü (%46,8) kız olmak üzere toplam 434 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada ölçme aracı olarak, Problem Çözme Envanteri (PÇE), Nowicki-Strickland (1973) Denetim Odağı Ölçeği (LOC) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, t testi, tek yönlü varyans analizi F ve Scheffe test teknikleri ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, araştırma kapsamına giren öğrencilerin kişilerarası problem çözme becerisi algıları ile cinsiyetleri, algılanan anne baba tutumları, algılanan akademik başarıları arasında; Öğrencilerin Denetim odağı düzeyi ile babanın eğitim durumu, algılanan anne tutumları ve algıladıkları akademik başarıları arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır.
1-18

REFERENCES

References: 

1. Aydın, Ö. (1999). Denetim Odakları Farklı Olan Ergenlerin Problem Çözme Becerileri Puanlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2. Aydınay. A. (1996). İş Tatmini ile Denetim Odağı Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Y.L.Tezi. Marmara Üniv.Eğit.Bil.Enstitüsü.
3. Bohanek J.G., Marin K. Fivush R. & Duke M. (2006). Family Narrative Interaction and Children’s Sense of Self. Family Process Vol.45(1). (26 şubat 2007) www.FamilyProcess.org.
4. Bonner, R. ve Rich, A.(1988). Negative Life Stress, Social Problem Solving Self Appraisal and Hopelesness: Implications for Suicide Researchs Cognitive Therapy and Research, vol: 12. 1988.
5. Batıgün, A. D. ve Şahin, N. H. (2003). Öfke, Dürtüsellik ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik Gençlik İntiharlarının Habercisi Olabilir Mi? Türk Psikoloji Dergisi,Sayı 18 (51).
6.Buluş, M. (1996). Ergen Öğrencilerde Denetim Odağı ve Yalnızlık Düzeyi İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
7.Bozkurt, N. ve Harmanlı Z., (2002). İlköğretim Öğrencilerinin Denetim Odağı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi s 14: ss 29-37.
8.Bozkurt, N., Serin, O. ve Emran, B. (2004). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri, İletişim Becerileri ve Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü. Cilt II.
9.Cooley, E.L. & Nowicki S. (1988). Stres, Locus Of Control and Achievement of High School Saiors. Psychological Report. 63, 2, 355-358.
Serin, N., B., Derin, R. (2008). İlköğretim öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerisi algıları ve denetim
odağı düzeylerini etkileyen faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
15
10.Corner, M. (2004).Task Characteristics and Performance in İnterpersonal Cognitive Problem Solving. The Journal of Psychology, 138, n:2, USA.
11.Çakar, M. (1997). Lise Son Sınıf öğrencilerinin Mesleki Olgunluk ile Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
12.Çam, S. (1997). İletişim Becerileri Eğitimi Programı Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Ego Durumlarına ve Problem Çözme Becerisi Algılarına Etkisi. Doktora Tezi Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
13.Dow, G. T. & Mayer, R. E., (2004). Teaching Students to Solve İnsight Problems: Evidence for Domain Specificity in Creativity Training, Creativity Research Journal, Vol. 16, Issue 4, p 389, 13p.
14.Dönmez, A. (1983). Denetim Odağı (Locus of Control) ve Çevre Büyüklüğü. Eğitim Bilimleri Dergisi 16 (1), 37, 47.
15.Elliot, T. R., Godshall F., Shrout, J. R. & Witty, T. E. (1990). Problem Solving Appraisal, Self-Reported Study Habits and Performance of Academically Atrisk College Students. Journal of Counseling Psychology. 37, 203-207.
16.Ferah, D. (2000). Kara Harp Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Algılarının ve Problem Çözme Yaklaşım Biçimlerinin Cinsiyet, Sınıf, Akademik Başarı ve Liderlik Yapma Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
17.Fidan N. ve Erden M. (1997). Eğitime Giriş. Ankara. AlkımYayıncılık.
18.Güçlü, N. (2003). Lise Müdürlerinin Problem Çözme Becerileri. Milli Eğitim Dergisi. S.160.
19.Güçray S.S. (2003). The Analysis of Decision Making Behaviors and Perceived Problem Solving Skills in Adolescents. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET April 2( 2), Article 5.
20.Gültekin ve Baran, (2005).9-14 yaş Grubu Akut ve Kronik Hastalığı Olan Çocukların Denetim Odağı Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Pediatri Arşivi Dergisi. 40(3-11),211- 220.
21.Haye, M. K. Susan M. Swearer, Kelly Brey Love, Rhonda K. & Turner, (2003).Examining Locus Of Control And Agression Along The Bully/Victim Contınuum. American Psychological Association, Toronto, Canada.
22.Hepner, P.P, B. L. Reeder and L. M. Larson.(1983). Congnitive Variables Associated with Personal Problem Solving Appraisal: İmplications for Counseling. Journal of Counseling Psychology. 4, (30),537-545.
23.Heppner, P.P. ve Peterson, C.H. (1982). The Development And İmplications Of A Personal-Problem Solving Inventory, Journal Of Counseling Psychology, 29,66-75.
24.Heppner, P. P. (1988). The Problem Solving Inventory, Manual, Counsulting Pscychologist Press.
Serin, N., B., Derin, R. (2008). İlköğretim öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerisi algıları ve denetim
odağı düzeylerini etkileyen faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
16
25.Heppner, P. P. & Krieshok, T. S. (1983). An Applied Investigatation of Problem Solving Appraisal Vocational İdentity And Career Service Request, Utilization and Subsequent Evaluation. Vocational Guidance Quarterly, 31, 240-249.
26.Heppner, P. P. & Baker, C. E. (1997). Applications of the Problem Solving Inventory. Measurement & Evaluation in Counseling & Developmen, 29 (4), 229-313.
27.Heppner, P. P. ve Krauskopf, C. J. (1987). The Integration of Personal problem Solving Processes Within Counseling. The Counseling Psychologist, 15, 371-447.
28.Karadayı, F.(1994). Üniversite Gençlerinin Algıladıkları Ana-Baba Tutumları, Ana Babayla İlişkileri ve Bunların Bazı Kişilik Özellikleriyle Bağlantısı. Türk Psikoloji Dergisi,9(32),15-25.
29.Kenç, M. F. (2004). Kişiler arası Sorunların Çözümünde Kullanılan Sistematik Modeller. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 161, yıl 31.
30.Kasap, Z. (1997). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo- Ekonomik Düzeye Göre Problem Çözme Başarısı İle Problem Çözme Tutumu Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
31.Kaval, K. (2001).12 yaş çocuklarında Denetim Odağını Etkileyen Bazı değişkenlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
32.Kılıç Basmacı, S. (1998). Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılamalarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
33.Koger D. C. (2000). The Influence of the Building Strong Families Program on Locus of Control and Parenting Behaviors of Limited Resource Mothers. MSU Extension Family Life Bulletins.
34.Köksal, F. (1991).Denetim Odağı İle Saldırgan Davranışlar Arasındaki İlişkiler.Yayınlanmamış Doktora Tezi.Erzurum Üniversitesi.
35.Kurt-Ertubey, C. (1998). Çocuklarda Denetim Odağı Ölçeği Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi .Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
36. Küçükkaragöz, H., (1998). İlkokul Öğretmenlerinde Kontrol Odağının Oluşumuna Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, D. E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
37.Malki, R. (1998). Davranışlarda iç-dış kontrol Odağı ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, E.Ü.Sos.Bil.Enstitüsü.
38.Marvin W. R. (1987). The Relationship Between Locus Of Control And Academic Level And Sex Of Secondary School Students. http://www.nald.ca/fulltext/report1.
39.McCabe R. K., Blankstein K.R. & Mills J.S.(1999). Interpersonal Sensitivity and Social Problem-Solving: Relations with Academic and Social Self-Esteem, Depressive Symptoms, and Academic Performance. Cognitive Therapy and Research. V 23, No 6 / December.
40.Miller, M.; Nunn, G.D. (2003). Using Group Discussion to improve Social Problem Solving and Learning. http:/progvest.umi.com/pqdqeb? Ord. 30.04.2003.
Serin, N., B., Derin, R. (2008). İlköğretim öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerisi algıları ve denetim
odağı düzeylerini etkileyen faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
17
41.Moore M.M. (2006). Variations İnText Anxiety and Locus Of Control Orientation in Achieving and Underachieving Gifted and Nongifted Middle School Students. University Of Connecticut. A dissertation degree of The Doctor of Philosophy.
42.Morris, C. (2002). Problem Çözme. (Çev.H.Belgin Ayvacık, Melike Sayıl (ed). Psikolojiyi anlamak. Ankara. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 23.
43.Nadir, B. (2002). Ergenlerde Problem Çözme Becerisini Yordayıcı Bir Değişken Olarak Benlik İmgesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
44.Nowicki, S. & Strickland B. R. (1973). A Locus of Control Scale for Children. Journal of Consulting and Clinical Psycology, 40 (1) ,148, 154.
45.Öner, N. (1997). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler, Bir Başvuru Kaynağı. 3. Basım. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
46.Özbay, Y. (2002). Kişisel Rehberlik, Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara, Pegem A Yayınları.
47.Özkütük N., Silkü A., Orgun F. Ve Yalçınkaya M. (2003). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri, Ege Eğitim Dergisi. Sayı (3)2: 1-9.
48.Raphel, M. (2003).Problems Solving. http:/progvest.umi.coom/pqdqeb? Ord. (30.04.2007).
49.Ross, M. W. (1989). The Relationship between Locus of Control and Academic Level and Sex of Secondary School Students . University of Ottawa and Maurice C. Taylor, Algonquin vol. 14, no4, pp. 315-322 (15 ref.).
50.Rotter, J.B.(1966). Generalized Expectancies For İnternal Versus External Control of Reinforcements. Psychological Monograps, 80, 1-28.
51.Saracaloğlu S., Serin, O. ve Bozkurt N. (2001).Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Başarıları Arasındaki İlişki, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 14, ss 121-134.
52.Sahranç, Ü.(2000). Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Denetim Odaklarına Göre Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
53.Steinberg,L.(1999). Adolescence.Temple University,Fift Edition,The McGraw-Hill Companies.
54.Strickland, B.R. (1989). Internal_External Control Expectancies. American Psychologist. Vol: 44, No: 1 (1-12).
55.Şahin, N., Şahin, N. H. and Heppner, P. P. (1993) "The psychometric properties of the Problem Solving Inventory". Cognitive Therapy and Research, 17, 379-396.
56.Şahin, N.H ve Savaşır, I. (1997). Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme. Sık Kullanılan Ölçekler, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. No:9.
57.Taylan, S. (1990). Heppner'in Problem Çözme Envanterinin Uyarlama, Güvenlik ve Geçerlik Çalışmaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.
Serin, N., B., Derin, R. (2008). İlköğretim öğrencilerinin kişilerarası problem çözme becerisi algıları ve denetim
odağı düzeylerini etkileyen faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
18
58.Tapçan, T. K. (2002). Ebeveyn tutumları ve ilköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin denetim odağı ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
59.Ünüvar, A. (2003). Çok Yönlü Algılanan Sosyal Desteğin 15-18 Yaş Arası Lise Öğrencilerinde Problem Çözme Becerisine ve Benlik Saygısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
60.Yeşilyaprak, B. (1988). Lise öğrencilerinin içsel yada dışsal denetimli olmalarını etkileyen etmenler, Yayınlanmış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Ankara.
61.Yeşilyaprak, B. (2005). Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi. 9. Basım. Pegem Yayıncılık. Ankara.
62. Zimbardo, R. (2006). www.queendom.com/tests/personality/lc_access.html. (İnternetten alınma tarihi,18.08.2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com