You are here

Eğitim Fakültesinin fırsat ve tehditlerinin tanımlanması: Bir durum çalışması

A Description of opportunities and threats at Education Faculty: A case study

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of that qualitative study is to put forward its opportunity and threats of PAU Education Faculty by taking the inner and outer participants’ perception. The model search is “the case study”. As in many qualitative studies “the case study will be relatively on a “small-scale” The data gained were collected randomly and, through “the case study”, chosen by group modeling method in 2005-2006 academic year. The study includes 223 participants chosen among outer and participants’. The perceptions of inner and outer participants of The Education Faculty of PAU were obtained by “Open Ended Inquiry”. The inquiry was studied on the volunteers, all of whom had already been evaluated for modeling beforehand. The data, which had been obtained about The Education Faculty of PAU through inner and outer participants, were matched with “thematic content analyzing Process”. As a result of the study, according to inner and outer participants’ perceptions, the first leading three opportunities, which are provided by powers and tendencies for the Education Faculty and which occur out of PAU Education Faculty’s control, are as following: (1) Industrial and trade institutions’ (private ones) providing financial support to certain projects, (2) The wealthy people’s in Denizli supporting the Faculty financially, (3) Those people’s providing scholarship to students. And the most leading three threats are, in order, as following: (1) Politicians’ and political parties’ polarization to science and harming the scientific freedom, (2) Differences in political mind (right left wings) causing polarization and fighting, (3) Political tendency’s being critical in recruiting new staff and a discrimination, in the end.
Abstract (Original Language): 
Bu nitel çalışmanın amacı Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinin iç ve dış paydaşların algısına göre “fırsat” ve “tehditlerin” ne olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmanın modeli “durum çalışması” dır. Pek çok nitel araştırma yönteminde olduğu gibi örneklem büyüklüğü durum çalışmasında göreli olarak küçük olacaktır. Araştırmanın verileri şans (random) ve oranlı küme örnekleme yöntemiyle seçilen örneklem üzerinden 2005-2006 öğretim yılında toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi iç ve dış paydaşlarından 223 kişi oluşturmaktadır. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi hakkında fakülte içindeki ve dışındaki paydaşların algıları, geliştirilen “açık uçlu yazılı anket” yoluyla toplanmıştır. Anket, örnekleme alınanlardan gönüllü olanlara uygulanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi hakkında fakülte içindeki ve dışındaki paydaşlardan elde edilen veriler tematik içerik analizine tâbi tutulmuştur. Çalışma sonucu iç ve dış paydaşların algısına göre Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinin dışında oluşan ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni etkileyen güç ve eğilimlerin Eğitim Fakültesi için sağladığı ilk üç fırsat sırasıyla (1) “Denizli’deki sanayi ve ticaret kurumlarının (özel sektörün) yapılacak projelere maddi destek sağlaması”, (2) “Denizli’nin zenginlerinin fakülteye maddi destek sağlaması”, (3) “Denizli’nin zenginlerinin öğrencilere burs sağlaması” dır; oluşturduğu ilk üç tehdit sırasıyla (1) “Siyasi kişilerin ve partilerin eğitim ve bilimi siyasallaştırması, bilimsel özerkliğe zarar vermesi”, (2) “Öğrenciler arasındaki sağ-sol olaylarının gruplaşmalara, çatışmalara neden olması”, (3) “Siyasi eğilimlerin personel alımına etki etmesi/ kayırmacılığa, kadrolaşmaya neden olması” dır.

REFERENCES

References: 

Aslan, B. (2005) Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Alanı ve Yüksek Öğretimde Kalite Çerçevesinin Belirlenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 33 (167), 386–393
Bolman, L. G. & Deal, E. T. (1984) Modern Approaches to Understanding and Managing Organizations California: Publishes, Jossey-Bass Inc.,
Didou-Aupetit, S. (2002). Küreselleşme, NAFTA ve Meksika’da Yüksek Öğretim Sistemi: Konular, Tehditler ve Reformlar, (Çevirenler: Haşim Koç, Gülçin Tunalı-Koç), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1) , 81–92
DPT (1995) Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar Ankara, Yayın no: 2375
____ (2006), Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2. Sürüm), Ankara
____(2000) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu Ankara, Yayın no: 2544
Erdem, A.R. (2002), Pamukkale Üniversitesi’nin Bugünü ve Geleceğine İlişkin Önemli İç ve Dış Paydaşlarının (İlgi Gruplarının) Algıları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, İzmir: Türkiye
Gündüz, M. (2002) Küreselleşen “Sanki” Dünyanın Sosyal Devlete Saldırısı, Eğitim Araştırmaları, 2 (6), 34–43
ILO, Globalization http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/globe/new_page.htm (20.11.2006)
Karlsen, G. E. (2002) Eğitim Yönetişimi, Küreselleşme ve Demokrasi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1), 93–104
Kızılçelik, S. (2002) Kapitalizmin Diasporası Olarak Küreselleşme, Eğitim Araştırmaları, 2 (6), 12–33
Koçel, T. (1995) İşletme Yöneticiliği (Yönetici Geliştirme, Organizasyon ve Davranış), İstanbul: Beta Yayınları, 405
Mcburnie, G. (2002). Küreselleşme, GATS ve Ulus-aşırı Eğitim, (Çevirenler: Haşim Koç, Gülçin Tunalı-Koç), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (1) , 169–190
Milli, E. Küreselleşme ve Eğitim http://egitisim.inonu.edu.tr/EMilli_kuresellesme.htm (20.11.2006)
Sönmez, V. (2002) Küreselleşmenin Felsefi Temelleri, Eğitim Araştırmaları, 2 (6), 1–11
Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2005) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık
Üstel, E. L. (2005) Öğretmenler İçin AB Kılavuzu, Ankara: MEB
Yin, R.K. (1994). Case study research: Design and methods(2nd Edition). Beverly Hills, CA: Sage
Turan, E. & Orhan, K. & Erdem, A. R. & Demirci, K & Sarı, S. & Kara, İ. & Paker, T. & Uğur, A. & Gezer, K. (2006) PAU Eğitim Fakültesi Stratejik Planlama Taslak Çalışması, Denizli

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com