You are here

İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştığı ekonomik sorunlar ve bu ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusundaki görüşleri

Opinions of primary and secondary school teachers on economical problems and their effects on performance

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to clarify economical problems of primary and secondary school teachers and effects of these problems on their performance. The data in the study was collected through qualitative and quantitative ways. Among the primary and secondary school teachers in private and public schools within the municipality boarders of Denizli, 903 teachers were selected for the quantitative sample of the study while 109 teachers were selected to be in the qualitative sample. Both samples were drawn through the proportional cluster sampling method for the proportional group sampling work. According to the findings of the study, problems based on likert type concerning opinions of primary and secondary school teachers economic problem to agree is “completely agree” and economic problem to face is “always” and economic problem influencing the performance is “very”. A 22 item questionnaire which has likert type responses ranging from completely agree to completely disagree is applied to the participants. The findings can be summarized in three headings. First, the most important economical problem, teachers agree on is “the lack of financial aid for children”. Second, the most important economical problem they face is “insufficient fees for extra hours” and third at last, the most important problem influencing the teachers’ performance is “no satisfying economical opportunities”. According to the results of qualitative data which was gathered from the responses to three open ended questions, the most important economical problem that teachers agree is “insufficient wages” and the most important economic problem to face is home rent, bills, credit card payment” and the most important economic problem influencing the performance is “the income which does not meet the expenditures”.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin karşılaştıkları ekonomik sorunlar ve bu ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada veriler geliştirilen nicel ve nitel araçlar yoluyla toplanmıştır. Denizli ili belediye sınırları içerisinde resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinden 903’ü nicel, 109’u nitel veri toplama araçları uygulanmak üzere oranlı küme örnekleme yoluyla seçilerek örnekleme alınmıştır. Araştırmanın bulgularına göre ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin likert tipi anketteki görüşleri ekonomik sorunlara katılmada “tamamen katılıyorum”, ekonomik sorunlarla karşılaşmada “her zaman”, ekonomik sorunların performanslarına etkisinde “çok” şeklindedir. Ekonomik sorunlara katılmada en önemli sorun “Çocuk yardımı tutarının yetersiz olması”, ekonomik sorunlarla karşılaşmada en önemli sorun “Ek ders ücretlerinin yetersiz olması” ve ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusunda en önemli sorun “Öğretmenlik mesleğinin ekonomik olarak doyum sağlayacak olanaklar sunmaması” dır. İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin açık uçlu yazılı anketteki görüşlerine göre ekonomik sorunlara katılmada en önemli sorun “Maaşın yetersiz olması”, ekonomik sorunlarla karşılaşmada en önemli sorun “Kira, faturalar, kredi kartı gibi zorunlu harcamalara maaşın yetmemesi” ve ekonomik sorunların performanslarına etkisi konusunda en önemli sorun “Gelirin giderleri karşılamaması” dır.

REFERENCES

References: 

Arslanoğlu, İ. (1992). Öğretmenin sosyal statüsü ve ekonomik durumu, Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 8 (4), 21-33.
Becker, G. S. (1993). Human capital (a theoretical and empirical analysis, with special
reference to education),
(Third edition), The University of Chicago Press, Chicago.
Checchi, D. (2008). The economics of education, Cambridge University Press, New York.
Eğitim-Bir Sen (2004). Öğretmen sorunları Araştırması, Ankara.
____________(2008). Öğretmenlerin meslek memnuniyeti araştırması, Ankara.
Eğitim-Sen (2007). Nitelikli eğitim nitelikli öğretmenle mümkündür, İstanbul.
________ (2008). 2008-2009 Öğretim yılı başında eğitimin durumu, İstanbul.
_________(2009). OECD 2009 Bir bakışta eğitim raporu ışığında eğitimin durumu raporu,
İstanbul.
Güven, C. (2007). Okul öncesinden ortaöğretime öğretmen sorunları, Ekonomik, Akademik
ve Sosyal Sorunlar,
Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 1-3 Şubat 2007 Antalya.
Güven, İ. (2003). 1940'dan Günümüze öğretmenlerin ekonomik sorunlarının tarihsel analizi,
Milli Eğitim Dergisi,
160, İnternetten 13.01.2009 da http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/160/guven.htm den
indirildi.
MEB (2008). Ekonomik İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD): Eğitim faaliyetleri ve
katıldığımız çalışmalar,
Ankara: Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
OECD web sitesi, İnternetten 29.10.2009 da
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html erişildi.
Özdemir, S. (1986). Kamu ödeme sistemi içinde öğretmen ücretlerinin yeri ve sağladığı
doyum, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sağlam, M. & Sağlam, A (2005). Öğretmenlik mesleğinin maddi yönüne ilişkin bir
değerlendirme, Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi, 3(3), 317-328.
Seferoğlu, S. S. (2001). "Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri,
beklentileri ve
önerileri", Milli Eğitim Dergisi, 149, 12-18.
Sönmez, V. (1989). Türkiye’de öğretmenin ekonomik durumu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi,
4, 77-84
Tunçkaşık, H. (2007). Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde öğretmen maaşları, Ankara: TBMM
Araştırma Merkezi
Yıldırım, K., & Taştan, F. (2008). Bir bakışta eğitim (EAG): 2008 Eğitim göstergeleri kitabı
(seçilmiş Türkiye
verileri ve yorumları), Ankara: MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.
NTV-MSNBC, Öğretmenin sorunu yine geçim sıkıntısı, İnternetten 13.01.2009 da
http://www.ntvmsnbc.com/news/289937.asp den indirildi.
23.07.1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Devlet Memurları Kanunu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com