You are here

Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

Pre-service teachers’ computer competencies, perception of technology use and attitudes toward teaching career

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to identify the relationship between pre-service teachers’ computer competencies, the perception of technology use and the attitudes toward teaching career. This study based on a survey method and the participants consist of 106 pre-service teachers from the department of elementary education and social sciences education at Ahi Evran University Faculty of Education. One of results is that the participants think that they have a higher level of computer competencies. Another result is that although the participants from elementary education have a higher perception of computer competency than do the participants from social science education, but this result is found statistically insignificant. The pre-service teachers’ belief on the positive effects of technology in teacher education is found high for both departments. The perception of pre-service teachers on technology use is generally positive. This positive perception level affects the attitude toward teaching career positively. As the pre-service teachers level of computer literacy the positive attitude toward technology use gets higher.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ve bilgisayar yeterlikleri ile teknoloji kullanımına karşı tutumları arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemektir. Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür ve araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ana bilim dallarında öğrenim gören toplam 106 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğretmen adaylarının büyük bir kısmı bilgisayar becerilerine yeterli düzeyde sahip olduğunu düşünmektedir. Bir diğer bulgu, sınıf öğretmenliği öğrencileri kendilerini sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerine göre bilgisayar yeterlik düzeyleri açısından daha yeterli olarak algılamakla birlikte bu farklılık anlamlı düzeyde değildir. Her iki ana bilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin algıları genel olarak olumludur. Öğretmen adaylarının bu olumlu algı düzeyleri, onların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını da olumlu yönde etkilemektedir. Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç ise öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik okur-yazarlık düzeyleri arttıkça eğitim sürecinde teknoloji kullanımına yönelik olumlu tutumlarında da yükselme görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve
Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.
Altun, A.(2003). Öğretmen Adaylarının Bilişsel Stilleri ile Bilgisayara Yönelik Tutumları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, The Turkish Online Journal of Educational
Technology, January, 2 (1).
Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar
Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi,21, 19-28.
Çavuş, H. ve Gökdaş, İ. (2006). Eğitim Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin
İnternetten Yararlanma Nedenleri ve Kazanımları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 3, 2, 56-78.
Çavuş, H., Temur, A., Kara, K. (2007). Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Ve Sınıf Öğretmenliği
Öğrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir
Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, 115-122
Çetin, Ş.(2006). “Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (geçerlik ve güvenirlik
çalışması)”. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:18,
s.28-37
Erden, M. (1998), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Alkım Yayınları. İstanbul.
Flowers, C.P. , Algozzine, R.F. (2000). Development and Validation of Scores on the Basic
Technology Competencies for Educators Inventory. Educational and Psychological
Measurement, 60(3), 411-418
Gunter, G., Gunter, R. E. & Wiens, G. A. (1998). Teaching pre-service teachers technology:
An innovative approach. Paper presented at the SITE 98: Society for Information
Technology and Teacher Education International Conference, 9th, Washington, DC,
March 10-14, 1998, 6p.
Usta, E., Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin
algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1.
Erişim: http://www.insanbilimleri.com
1349
Jonassen, D., ve Reeves, T. (1996). Leaming with Technology: Using Computers as
Cognitiye Tools. In D. l-I. Jonassen (Ed.), Handbook of Research on Educational
Communications and Technology (pp. 693-719).
Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Materyallerini
Kullanma Düzeyleri: Amasya İli Örneği. AÜ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1,
Sayı 1: 90-101
Küçükahmet, L.(1976). “Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları”. Ankara
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.
Mahiroğlu, A. (2009). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve
Yenilikler. İçinde: Ö. Demirel, Z. Kaya (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Akademi.
4. Baskı
Means, B. (1994). Using Technology to Advance Educational Goals. In B. Means (Ed.),
Technology and Education Reform: The Reality Behind the Promise (pp. 1-22). San
Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
Öksüz, C., Ak, Ş. ve Uça, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji
Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.
Haziran 2009. Cilt:V1, Sayı: I, 270-287.
Seferoğlu, S.S.(2004). Öğretmen Yeterlikleri ve Meslekî Gelişim., Bilim ve Aklın
Aydınlığında Eğitim Dergisi. Aralık 2004, Yıl:5, Sayı:58
Strudler, N. B. & Wetzel, K. (1999). Lessons From Exemplary Colleges of Education: Factors
Affecting Technology İntegration in Preservice Programs. Educational Technology
Research and Development, 47(4), 63-81.
Şekerci, A. R., Kurban, B, Çimen, N., Kızıltaş, E., Turan, S., Demirci, T., Başçı, Z., Göktaş,
Y. (2008). Öğretim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu: Öğrenci
Görüşleri. The 8th International Educational Technology Conference, Eskisehir: 06-09
May.
Tekinarslan, T. (2008). Eğitimciler İçin Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeğinin Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Güz-2008 C.7 S.26 (186-205)
Tınmaz, H. (2004). An Assessment of Preservice Teachers’ Technology Perception in
Relation to Their Subject Area. Unpublished Master Theses. Middle East Technical
University. The Graduate School Of Social Sciences
Türk Eğitim Derneği. ( 2009). Öğretmen Yeterlikleri: Özet Rapor 1. Baskı, VI+40 s, 160x235
mm ISBN 978-9944-5128-7-9
Yavuz, S. Coşkun, E. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji
Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 276-286.
Yetişir, M.İ, Kaptan, F. (2007). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fen ve
Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi.
Hacettepe Üniversitesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com