You are here

Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi

Investigation of relation between motivation of success and team unity of sportsmen

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the research is to investigate the relation between motivation of success and team unity of the sportsmen. 120 sportsmen at the age of 13-34 from Kayseri and Mersin joined to this research willingly. The scale of Willis Motivation of Success Unique to Sports and Inventary of Team Unity adopted to Turkish population by the Süleyman Moralı were carried out to the enquetees. As a consequence of the correlation analysis, a positive relation at 0,05 degree was obtained between team unity and motivation of success. No meaningful relation was found between age and success. Between the team unity and age a meaningful negative relation at 0,01 ( r=-,192*) degree was found. The older the sportsmen get, the more the team unity decreases. According to these indications, the motivation and success and the team unity affect the sportive success in a positive way. In the analysis of diversenesses a meaningful difference was found between gender and motivation success (p<0,01). This difference results from the fact that the women have more motivation of success than men. A meaningful diverseness was found between team unity and gender at p<0,05 degree.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, sporcularda başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya, Kayseri ve Mersin illerinden branşı futbol olan 13 – 34 yaşları arası değişen bay ve bayan 120 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere Willis Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği ve Süleyman Moralı‟nın Türk Popülâsyonuna uyarladığı Takım Birlikteliği Envanteri uygulanmıştır. Uygulanan korelasyon analizleri sonucunda takım birlikteliği ile başarı motivasyonu arasında 0,05 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Yaş ile başarı motivasyonu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Takım birlikteliği ve yaş arasında negatif yönlü 0,01 (r=-,192*) düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bireylerin yaşları büyüdükçe takım birlikteliği azalmaktadır. Bu bulgulara göre başarı motivasyonu ile takım birlikteliği sportif başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Farklılık analizlerinde ise cinsiyet ile başarı motivasyonu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,01). Bu farklılık, bayanların başarı motivasyonunun erkeklere göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Takım birlikteliği ile cinsiyet arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

1. Aktop A, (2002), Spora Özgü Başarı Motivasyonu İle Psikolojik ve Yapısal Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Antalya s 6-15.
2. Arkonaç S.A, (1998), Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi, Alfa Basım, İstanbul.
3. Başer E, (1998), Uygulamalı Spor Psikolojisi, Bağırgan Yayınevi, 3.Baskı, ss 186-188, Ankara.
4. Cox R.H, (1994), Sport Psycholog, Concepts and Aplications; 3. Edition; Brown Bencmark, Dubugue 194-199.
5. Gülen A, (1998), Başarı Motivasyonu ve İş Örgütlerinde Yönetim (Üst ve Orta Kademe Yöneticiler Üzerinde Bir Çalışma), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bolu, s 45-46.
6. http://www.insankaynaklari.com/CN/ContentBody.asp?BodyID=239 (10/11/2009)
7. Kavrakoğlu İ, (1993) Toplam Kalite Yönetiminin Getirdikleri, Kalite Güvenliği ve Uluslar arası Standartlar Sempozyumu, İrfan Yayıncılık, İstanbul.
8. Koçel T, (2003) İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Beta Yayınları, 633-653.
9. Konter E,(2004) Antrenörlük ve Takım Psikolojisi, Palme Yayıncılık, 85-88 Ankara.
10. Konter E, (1995) Sporda Motivasyon, Saray Tıp Kitapevi, 27, İzmir.
11. Koruç Z, (2002) Sporda Self Determinasyon Kuramı, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 279-285, Antalya.
12. Luc G.P ve ark, (1995) Toward a New Measure of Instrinsic Motivation Extrinsic Motivation and a Motivation in Sports, The Sport Motivation Scale, Jourmal of Sport and Exercise Psychology, 17-35,.
13. Moralı S., (1994) Takım Sporlarında, Takım Birlikteliğinin ve Dayanışmasının Ölçülmesi, Ege Üniversitesi Doktora Tezi,13, İzmir.
14. Nicholls J.G, Robert G.C (editor), (1992), The General and The Specific in the Devolopment and expression of Achievement Motivation; Motivationin Sport and Exercise, Human Kinetices Boks, 65-69.
15. Richard M, Stres-Lyman W. Porter. (1975) Motivation and Work Behaviour, McGraw-Hill Series in Management,.
Soyer F., Can Y., Güven H., Hergüner G., Bayansalduz M., Tetik B., (2010). Sporculardaki başarı motivasyonu
ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda].
7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
239
16. Tiryaki Ş, Gödelek E, (1997) Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları İçin Uyarlama Çalışması; 1. Uluslar arası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildirileri, Bağırgan Yayınevi;128,.
17. Türkmen M, (2005) Profesyonel Erkek Futbolcular İle Amatör Erkek Futbolcuların Başarı Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir-Manisa Örneği), Yüksek Lisans Tezi, 36-38.
18. Willis J,D, (1982) Three Scales to Measure Competition-related Motives in Sports, Jaurnal of Sport Psychology, 338-353,.
19. Dorak F, Vurgun N,(2006), Takım Sporları Açısından Empati ve Takım Birliği İlişkisi http://www.sporbilim.com/dosyalar/8.SPK_Poster_Sunumlar-A.pdf (01/01/2010).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com