You are here

Farklı puan türüne göre eğitim fakültesine gelen öğrencilerin kendini açma davranışlarının incelenmesi

Students from different points of species according to the faculty of education self-opening behavior

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, self-disclosure behaviour of 1st year students in Educational Faculty was examined according to the variables; gender, programme and the shelter shape of the students. Subjects of the study were selected from 1st year students attending Educational Faculty, Aksaray University in 2009-2010 academic years. “Self-Disclosure Inventory” by Selçuk (1989) was applied to the students. In data analysis, t test was used to find out the differences in self-disclosure behaviour between girls and boys. One Way Varience Analysis (ANOVA) was used to find out if the students’ self-disclosure behaviour differs according to their programme or the shelter shape. The study has produced the following results; 1. A significant difference, between female and male students, favorable to females, regarding the average points, self-disclosure according to the subjects and to other individuals has been found. 2. In disclosing personal ideas and opinions and Self–disclosing points in excellence, sexuality and personality subjects a significant difference between point totals of Psychological Counseling and Guidance Department (PCG) students compared to those of Elementary School Mathematics Teaching students. In Self–disclosing points on personal ideas and opinions in school excellence subjects a significant difference between the comparative point totals of PCG students to those of Social Sciences Teaching students. 3. A significant difference between the self–disclosing points of PCG students to those Elementary School Mathematics Teaching students has been found compared to self-disclosing to close friends and to Psychological consultant. A significant difference between the self–disclosing points of PCG students to those Social Sciences Teaching students has been found compared to self-disclosing to close friends and to Psychological consultant. 4. No significant difference in accommodation make-up is observed regarding students’ total points in terms of Self–disclosure points in self-disclosing to other individuals and to the subjects.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada eğitim fakültesi I. sınıf öğrencilerinin konu ve kişilere göre kendini açma davranışları cinsiyet, program ve barınma şekli değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2009-2010 yılında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. sınıfa devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilere, Selçuk (1989) tarafından geliştirilen “Kendini Açma Envanteri” uygulanmıştır. Araştırmanın analizinde kız ve erkek öğrencilerin kendini açma davranışları arasında fark olup olmadığı t testi ile incelenmiştir. Farklı program ve barınma şekli ile ilgili öğrencilerin kendini açma davranışları arasında fark olup olmadığı ise Tek Yönlü Varyans Analiziyle (ANOVA) incelenmiştir. Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 1. Kız ve erkek öğrencilerin toplam puan, bireylere ve konulara göre kendini açma puan ortalamaları arasında kızlar lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) öğrencilerinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerine göre toplam puanlarının, düşünce ve görüşlerini açma, aile, cinsellik ve kişilik konularında kendilerini açma puanlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. PDR öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerine göre toplam puanlarının, düşünce ve görüşleri, okul ve aile konularında kendini açma puanlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 3. PDR öğrencilerinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencilerine göre aynı cins yakın arkadaş ve psikolojik danışmana kendilerini açma puanlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. PDR öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerine göre psikolojik danışmana kendini açma puanlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 4. Barınma şekline göre öğrencilerin toplam puan, bireylere ve konulara göre kendilerini açma puanlarında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır.
748-777

REFERENCES

References: 

Aker, Ç. (1996). Lise öğrencilerinin kendini açma davranışları ile cinsiyetleri açısından
incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: uzunlamasına bir
çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, S.107-110.
Aşık, E. (1992). Üniversite öğrencilerinin kendini açma davranışlarını etkileyen bazı
etmenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Ataşalar, J. (1996) Üniversite öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine cinsiyet ve yaşlarına
göre kendini açma davranışlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Avşaroğlu, S. (1999). Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin kendilerini
Gündoğdu, R. (2010). Farklı puan türüne göre eğitim fakültesine gelen öğrencilerin kendini açma davranışlarının
incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com
772
açma davranışına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Canary, D. J. ve Cody, M. J. (1994). Interpersonal communication: A goals-based approach.
New York: St. Martin’s Press.
Cüceloğlu, D. (1995). Yeniden İnsan İnsana. Remzi Kitabevi, İstanbul.
Chen, L. ve Cheng S. H. M. (2001). Perceived family communication patterns and self-
disclosure to parents: a study of youngsters in Hong Kong. Annual Meeting of The International Communicaiton Association. N. 27, S. 454-463,
Çakır, M. Ali. ( 1994) Lise öğrencilerinin kendini açma davranışlarını etkileyen faktörler,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
Derlega, V. ve Berg, J. (1987). (Eds.). Self-disclosure: Theory, Research, and Therapy. New
York: Plenum. S. 35-58.
Demirhan, M. (2002). Kendini açma düzeyleri farklı genel lise öğrencilerinin bazı değişkenler açısından saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Dizmen, F. (2006). Farklı okul programlarındaki lise öğrencilerinin kendini açma
davranışlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Doğan, S. (1983) Lise son sınıf öğrencileri hangi konularda kime açılıyorlar?Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Dumasi T. L., Rothbard, N. P. Ve Philips K. W. (2007). Self disclosure: beneficial for
cohesion in demographically diverse work groups? Conditionally Accepted, Research on Managing Groups and Teams, Vol. 11. www.eric.com, Erişim Tarihi: 27-03-2010.
Egan, G. (1975). Psikolojik Danışmaya Giriş. (Çev. Akkoyun, F. ve diğ.) Form Ofset, 1994,
Ankara.
Fahs, M (1976). The effects of self-disclosing comunication and attitude similarity on the
reduction of interpersonal conflict. Communacition Research. Vol 38, N:1, 1-17.
Franco, J.A., Malloy T. ve Gonzalez, R. (1984). Ethnic and acculturation differences in self-
disclosure, The Journal of Social Psychology. 122: 21-23.
Garcia, P.A. ve J.S. Geisler. (1988) Sex and age grade differences in adolescents self-
disclosure. Perceptual and Motor Skills. 67: 427-432.
Gültekin, F.(2001). Lise öğrencilerinin kendini açma davranışlarının kimlik gelişim düzeyleri
açısından incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1):231-241.
Harper, V. B. ve Harper, E. J. (2006). Understanding student self-disclosure typology through
blogging. The Qualitative Report. 11(2), P. 251-261
Gündoğdu, R. (2010). Farklı puan türüne göre eğitim fakültesine gelen öğrencilerin kendini açma davranışlarının
incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com
773
http://www.nova.edu/ssss/QR/QR11-2/harper.pdf. Erişim Tarihi: 27-03-2010
Izgar, H. ve Arslan, C. (2000). Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencilerinin
kendini açma davranışlarının gelişiminin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/.../HIZGAR-CARSLAN.PDF. Erişim Tarihi: 30-03-2010.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, 20. Baskı Ankara.
Kökdemir, D. (1995). Kim kendini kime ve nerede açar? Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kuiper, H. P. (1975). Teacher self-disclosure and advocacy, compared to neutrality, their
effect on learning, with special reference to religious studies. JC 750/484, Nova University. www.eric.com, Erişim Tarihi: 27-03-2010.
Ma, W. W., Li, P., ve Clark, T. H. K. (2006). Examining the cognitive style effects on the
acceptance of online community weblog systems. Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Erişim Tarihi: 27-03-2010.
http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2006/2507/06/250760135a....
Miller G ve Knapp M. (1998). Handbook of Interpersonel Communication. Second Edition,
London: Sage Publications.
Noller, P. ve Bagi, S. (1985). Parent-Adolescent Communication. Journal of Adolescence, 8,
125-144.
Öz, F. S. (1999). Bir grup lise öğrencilerinin kendini açma davranışları ile kendin kabul
düzeyi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Papini R. D. ve Farmer, F. (1990). Early adolescent age gerde- differences in patterns of
emotional self-disclosure to parents and friends. Adolescence. 25 (100): 959-976. Web:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi? Erişim Tarihi: 29-03-2010.
Rourke, L., Anderson, T., Garrison, D. R., ve Archer, W. (2001). Assessing social presence in
asynchronous text-based computer conferencing. Journal of Distance Education/Revue de l'enseignement à distance, 14 (2). http://cade.athabascau.ca/vol14.2/rourke_et_al.htm1. Erişim Tarihi: 27-03-2010.
Selçuk, Z. (1989). Üniversite öğrencilerinin kendini açma davranışları. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Selçuk, Z. (1992): İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara.
Tong, A.S. (1998). Patterns of self-disclosure among caucasian and chinese students, a thesis
submiıtted in partial fulfıllment of the requiırements for the degree of master of arts iın the faculty of graduate studies graduate counselling psychology program, Trinity Western University. www.twu.ca/cpsy/Documents/Theses/Alice%20Thesis.pdf.
Gündoğdu, R. (2010). Farklı puan türüne göre eğitim fakültesine gelen öğrencilerin kendini açma davranışlarının
incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:2. Erişim:
http://www.InsanBilimleri.com
774
Üstündağ, E. (2006). İletişim becerilerini geliştirme programının güvenlik bilimleri fakültesi
öğrencilerinin kendini açma davranışları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anakara Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Voltan-Acar, N. (1994). Terapötik İletişim-Kişilerarası İlişkiler. Ertem Matbaacılık, Ankara.
Yüksel, G. (1997). Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri
Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com